Oбучения в Европа

Начало | Текущо обучение и международен обмен на магистрати | Oбучения в Европа

Двустранни обмени между съдилища и прокуратури

Покана за представяне на кандидатури

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за кандидатстване за двустранни обмени между съдилища и прокуратури в рамките на Програмата за обмен 2018.

Двустранни обмени между съдилища/прокуратури имат за цел подобряване на доверието между европейските съдебни системи, с което да се насърчи взаимното признаване на съдебни решения, обмен на добри практики, опит и възгледи между представителите на различните съдебни системи.

Двустранен обмен между съдилища/прокуратури на две държави членки означава, че една от двете съдебни институции изпраща своя делегация в съдебна институция на другата държава членка, която приема ролята на домакин на обмена.

Принцип на реципрочност:

Условието за реципрочност на обмените е препоръчително, но не е задължително. Проектите за двустранен обмен, които предвиждат реципрочни посещения трябва да съдържат потвърждение от посещаващата страна, изразяваща готовност за осигуряване на домакинство на посрещащата институция.

Формат:

Продължителност: 1 седмица;

Големина на групите: делегациите трябва да бъдат съставени от 5 участници;

Език: работният език се определя от съдилищата, участващи в обмена. Разходи за превод няма да бъдат покривани от Европейската мрежа за съдебно обучение.

Процедура за кандидатстване:

Информацията за кандидатстване  за двустранни обменни между съдилища се разпространява от националните лица за контакт на Програмата за обмен на ЕМСО.

Предложението за кандидатстване за двустранен обмен трябва да бъдат подадено от съдебнатата институция, която иска да посети партньорски съд/прокуратура през 2018г. При споразумение за реципрочен обмен между двете институции, то трябва да се приложи в проекта. Чуждестранният партньор от своя страна кандидатства пред националната си контактна точка (стр. 3-5 от Поканата за кандидатстване)

При кандидатстването за двустранен обмен между съдилища не се попълва конкретен формуляр. Заинтересованите съдилища трябва да подадат подробен проект на английски или френски език в националната институция – член на Европейската мрежа за съдебно обучение. Проектът трябва да съдържа най-малко следните елементи:

-  информацията за съд/прокуратура, с който ще се осъществи двустранният обмен (партньорската институция трябва да бъде определена преди подаване на кандидатурата, доколкото ЕМСО и НИП не участват в процеса на идентифициране на потенциален съд/прокуратура, които да бъдат посетени);

-  обосновката за целта на обмена трябва да съответства с целите на Програмата за обмен, описани по-горе;

- съдържание на темите, които ще бъдат включени в програмата на обмена (по възможност проект на програма).

Европейското право/инструменти за съдебно сътрудничество трябва да бъдат част от разглежданите теми;

- състав на гостуващата и приемащата делегация (ако тази информация не е уточнена, се посочва броят на участниците във всяка група). Съставът на делегацията може да включва и съдебни служители, но изискването е по-голяма част от групата да се състои от магистрати;

-  данните на лице за контакт, което подава проекта за двустранен обмен;

-  потвърждение, че лицето за контакт на Програмата за обмен в приемащата държава е информирано за проекта за двустранен обмен. Това уведомление да се приложи при подаване на кандидатурата (стр. 3-5 от Поканата за кандидатстване).

Финансови условия:

При двустранните обмени между съдилища в държавите-членки се прилагат финансовите правила на Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение. Всеки участник от делегацията на посещаващата страна ще получи средства за покриване на разходите за настаняване, храна и международен транспорт след провеждане на обмена и в съответствие с финансовите правила, посочени в Практическото ръководство за програмата за обмен.  Евентуални разходи, направени от приемащите институции не се покриват от ЕМСО.

Допустимост на кандидатурите:

За тази покана могат да кандидатстват всички български съдилища и прокуратури, като предимство ще имат проекти на институциите, които:

-  не са участвали в двустранни обмени по Програмата за обмен през предходните години;

-  заявят готовност да приемат на едноседмичен обмен институцията, за която кандидатстват на реципрочен принцип или друга такава от ЕС през 2018 г.

- участват активно в организирането на Програмата за обмен в страната като приемаща институция за групи европейски магистрати.

Календар:

Предложенията за осъществяване на двустранен обмен между съдилища/прокуратури се изпращат по имейл на лицата за контакт по-долу.

Срокът за подаване на кандидатурите е до 21-ви януари 2018г. (неделя) включително.

Обмените следва да се осъществят през 2018г., като конкретните дати на обмените могат да се определят след получаване на одобрение от Европейската мрежа за съдебно обучение.

Лица за контакт за допълнителна информация и съдействие при кандидатстване:

-          Ралица Иванова, програмен координатор в дирекция „Институционални и международни отношения” на НИП, тел.: 02 9359 154, email: r.ivanova@nij.bg

-          Станислав Григоров, програмен координатор в дирекция „Институционални и международни отношения” на НИП, тел.: 02 9359 118, email: s.grigorov@nij.bg;

 

Допълнителна информация за условията на Програмата за обмен на ЕМСО:

  1. Практическото ръководство за програмата за обмен: EN / FR
  2. Често задавани въпроси: EN / FR
  3. Покана за кандидатстване: EN / FR
  4. Примерен проект от осъществен обмен

назад