Текущо обучение и международен обмен на ...

Начало | Текущо обучение и международен обмен на магистрати

Текущо обучение и международен обмен на магистрати

Съгласно чл. 249 aл. 1 т. 2 от Закона за съдебната власт, поддържането и повишаването на квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите, на държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, съдебните помощници, прокурорските помощници, инспекторите от Инспектората към министъра и на други служители от Министерството на правосъдието, се осъществява от Националния институт на правосъдието.

 

Дейностите, свързани с повишаването и поддържането на текущата квалификация на магистратите няма задължителен характер. Това е тяхно право, гарантирано от закона. Със Закона за съдебната власт (чл. 261) е предвидено като възможност съответната колегия на Висшия съдебен съвет да реши определени курсове да са задължителни за съдиите, прокурорите, следователите  в следните случаи:

 

1. Повишаване в длъжност;

2. Назначаване за административен ръководител; 

3. Специализация. 

Основните функции на дирекцията обхващат планирането и организацията на дейността, свързана с поддържането и повишаването на квалификацията на магистратите и другите лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт в следните области:

 

присъствени обучения по приоритетни тематики, с оглед спецификата на целевите групи;

регионални обучения;

интердисциплинарни обучения;

обучения на обучители;

международен обмен на магистрати чрез дейности на Европейската мрежа за съдебно обучение;

организиране и провеждане на национални и международни събития на територията на страната и координация на дейността, свързана с  участието на Националния институт на правосъдието в международни програми, проекти, форуми и семинари в областта на съдебното обучение;

 

Европейското измерение на съдебното обучение присъства в преобладаващата част от обучителните дейности на Националния институт на правосъдието. Водещо е разбирането, че обучението на правото на ЕС е неизменна част от гражданското, наказателното и административното правораздаване, поради което общностното законодателство и съдебна практика са инкорпорирани в учебните програми на квалификационните курсове по отделните отрасли на националното право.