Текущо обучение и международен обмен на ...

Начало | Текущо обучение и международен обмен на магистрати

Текущо обучение и международен обмен на магистрати

Съгласно чл. 249 aл. 1 т. 3 от Закона за съдебната власт НИП осъществява поддържане и повишаване на квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите, членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет, на държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, съдебните помощници, прокурорските помощници, съдебните служители, съдебните заседатели, на инспекторите от Инспектората към министъра на правосъдието и на други служители от Министерството на правосъдието. 

 

НИП осъществява поддържането и повишаването на квалификацията чрез обучителни дейности и на други лица, когато това му е възложено със закон или акт на Министерския съвет.

 

Текущото обучение на магистратите е право, което е гарантирано от закона и се осъществява при спазване на  Закона за съдебната власт и подзаконовите му актове и в съответствие с принципите на съдебно обучение, приети от Европейската мрежа за съдебно обучение.

 

Обучението, организирано от Националния институт на правосъдието се предоставя преимуществено от съдии, прокурори и следователи, които притежават висока професионална компетентност, спазват етичните норми на професионалната общност и притежават методологически и социални умения на обучители, съобразени със специфичните потребности на участниците в учебния процес.

 

НИП насърчава процеса на активно учене в учебна, работна и извънучебна среда, като развива обучения в присъствена, дистанционна, смесена форма, на работното място и/или самоподготовка. 

 

В присъствената обучителна форма се прилагат иновативни и ангажиращи обучаемите подходи, изградени върху концепцията за стимулираща учебна среда.

 

Електронното обучение е иновативен метод на обучение, основан на информационните и комуникационните технологии, който се ползва във всички обучителни форми.  

 

Основните функции на дирекция "Текущо обучение и международен обмен на магистрати" са свързани с:

 

планиране и организация на обучения по приоритетни теми с оглед спецификата на целевите групи;

провеждането на регионални обучения, съобразени със специфичните потребности на органите на съдебната власт;

организиране на обучения на обучители с оглед развиване на   преподавателски умения в съдебното обучение; 

обучения за развитие на управленските и организационни умения на административните ръководители в органите на съдебната власт.

международен обмен на магистрати чрез дейности на Европейската мрежа за съдебно обучение;

координиране на дейности, свързани с  участието на Националния институт на правосъдието в международни програми и проекти в областта на съдебното обучение.

 

Европейското измерение на съдебното обучение маркира цялостната обучителна дейност на Националния институт на правосъдието. Водещо е разбирането, че обучението на правото на ЕС е неизменна част от гражданското, наказателното и административното правораздаване, поради което съюзното право е интегрирано в разработените учебни програми.

 

Прилагането на Европейската конвенция за правата на човека и на Хартата за основните права заема стратегическо място в програмите за текущо обучение на Националния институт на правосъдието, като се стремим да въвеждаме модерните подходи, професионалния опит и добрите практики на Европейската мрежа за съдебно обучение.