Актуална практика на Съда на ЕС

Начало | Актуална практика на Съда на ЕС

Актуална практика на Съда на ЕС

 

Националният институт на правосъдието предлага на Вашето внимание информация за актуални съдебни решения от практиката на Съда на Европейския съюз.

 

 

 

 

 

07 февруари 2018:

Judgments in Case C-304/16 and C-643/16 The Queen, on the application of American Express Company v The Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury

При тристранната платежна картова схема с участието на партньор в рамките на сътрудничество на различни марки или с участието на посредник се прилагат същите ограничения за обменните такси като тези, които са приложими при четиристранните схеми.

Въпреки това само обстоятелството, че в дадена тристранна платежна картова схема участва партньор в рамките на сътрудничество на различни марки не означава непременно, че към нея се прилагат изискванията за достъп.

 

06 февруари 2018:

Advocate General’s Opinion in Case C-163/16 Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v Van Haren Schoenen BV

According to Advocate General Szpunar, a trade mark combining colour and shape may be refused or declared invalid on the grounds set out under EU trade mark law

The analysis must relate exclusively to the intrinsic value of the shape and take no account of attractiveness of the goods flowing from the reputation of the mark or its proprietor

 

06 февруари 2018:

Judgment in Case C-359/16 Ömer Altun and Others

National courts may, in cases of fraud, disregard social security certificates issued to workers posted within the EU

This is the case if the issuing institution fails to carry out a review of the certificate within a reasonable period of time in the light of evidence of fraud that has been brought to its attention

 

02 февруари 2018:

Judgments in Cases C-261/16 P Kühne + Nagel International and Others v Commission, C-263/16 P Schenker v Commission, C-264/16 P Deutsche Bahn and Others v Commission and C-271/16 P Panalpina World Transport (Holding) and Others v Commission

The Court of Justice upholds the fines imposed by the Commission on a number of companies for their participation in cartels in the international air freight forwarding services sector

 

25 януари 2018:

Решение по дело C-498/16 Maximilian Schrems/Facebook Ireland Limited

Г-н Schrems може да предяви индивидуален иск срещу Facebook Ireland в Австрия

Той обаче не може за целите на колективен иск да се ползва от подсъдността при дела по потребителски договори като лице, на което други потребители са прехвърлили права

 

18 януари 2018:

Judement in Case C-45/17 - Frédéric Jahin v Ministre de l’Économie et des Finances and Ministre des Affaires sociales et de la Santé

Income from assets of French nationals who work in a State other than a Member State of the EU/EEA or Switzerland may be subject to French social security contributions

 

18 януяри 2018: 

Advocate General's Opinion in Case C-528/16 - Confédération paysanne and Others v Premier ministre et Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

According to Advocate General Bobek, organisms obtained by mutagenesis are, in principle, exempted from the obligationsin the Genetically Modified Organisms Directive

Member States are free to adopt measures regulating such organisms provided they respect overarching principles of EU law

 

16 януари:

Judgement in Case T-474/15 EDF v Commission

The General Court of theEU upholds the Commission's decision ordering France to recover  € 1.37 billion in context of State aid granted to EDF

 

11 януари 2018:

Заключение на генералния адвокат по дело C-673/16 Relu Adrian Coman e.a./Inspectoratul General pentru Imigrări и др.

Според генералния адвокат Wathelet, с оглед на свободата на пребиваване на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства понятието „съпруг/съпруга“ обхваща съпрузите от един и същ пол

Въпреки, че държавите членки са свободни да разрешават или не брака между един и същ пол, те не могат да възпрепятстват свободата на пребиваване на гражданин на Съюза, като отказват да предоставят на неговия съпруг от същия пол, който е гражданин на трета държава, право на постоянно пребиваване на своята територия

 

20 декември 2017:

Решение по дело C-102/16 - Vaditrans BVBA/Belgische Staat 

В сектора на автомобилния транспорт водачите не могат да ползват в превозното средство полагащата им се нормална седмична почивка

При определени условия обаче намалената седмична почивка може да се ползва в превозното средство

 

20 декември 2017:

Решение по дело C-434/16 - Peter Nowak/Data Protection Commissioner 

Писмените отговори, дадени по време на изпит за професионални умения, и евентуалните коментари на проверителя по тези отговори представляват лични данни на кандидата, до които той по принцип има право на достъп

Предоставянето на кандидата на такова право всъщност служи на целта на законодателството на Съюза, а именно да се гарантира защитата на правото на физическите лица на личен живот при обработването на засягащите ги данни

 

20 декември 2017:

Решение по дело C-372/16 - Soha Sahyouni/Raja Mamisch 

Регламент „Рим III“ не определя приложимото право към разводите по частноправен ред

 

20 декември 2017:

Решение по дело C-434/15 - Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain SL 

Предоставяната от Uber услуга по свързване с непрофесионални шофьори спада към услугите в областта на транспорта 

Поради това държавите членки могат да уреждат условията за предоставяне на тази услуга

 

06 декември 2017:

Решение по дело C-230/16 - Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente GmbH 

Доставчик на луксозни продукти може да забрани на оторизираните си дистрибутори да продават продуктите чрез платформа в интернет, собственост на трето предприятие като Амазон 

Такава забрана е подходяща и по принцип не отива отвъд това, което е необходимо за опазването на луксозния имидж на продуктите

 

05 декември 2017:

Заключение на генералния адвокат по дело C-451/16 - MB/Secretary of State for Work and Pensions 

Според генералния адвокат Bobek националноправно изискване лице, което е преминало промяна на социалния пол (джендър), да бъде несемейно, за да придобие право на държавна пенсия за осигурителен стаж и възраст, е незаконно 

Това изискване е несъвместимо с Директивата на Съюза за равното третиране на мъжете и жените

 

05 декември 2017:

Judgment in Case C-42/17 - M.A.S. and M.B. 

The obligation to protect the financial interests of the EU must be reconciled with observance of the principle that offences and penalties must be defined by law 

The Italian courts, in criminal proceedings concerning serious VAT fraud, are not therefore obliged to disapply the national limitation rules (on the basis of the Taricco judgment) if that conflicts with that principle

 

05 декември 2017:

Judgment in Case T-893/16 - Xiaomi, Inc. v European Union Intellectual Property Office (EUIPO) 

Apple succeeds in preventing the registration of ‘MI PAD’ as an EU trade mark in respect of electronic devices and (tele)communication services

 

30 ноември 2017:

Заключение на генералния адвокат по дело C-426/16 - Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW и др./Vlaams Gewest 

Според генералния адвокат Wahl изискването, съгласно което обредното клане, без да се прилага зашеметяване, трябва да се извършва в одобрени кланици, не нарушава правото на свобода на религията 

Правната уредба на Съюза осигурява баланс между правото на свобода на религията и изискванията в областта на защитата на човешкото здраве, хуманното отношение към животните и безопасността на храните

 

29 ноември 2017:

Judgment in Case C-214/16 - Conley King v The Sash Window Workshop Ltd and Richard Dollar 

A worker must be able to carry over and accumulate unexercised rights to paid annual leave when an employer does not put that worker in a position in which he is able to exercise his right to paid annual leave 

EU law precludes the requirement that a worker must take leave before establishing whether he has the right to be paid in respect of that leave

 

29 ноември 2017:

Judgment in Case C-265/16  - VCAST Limited v RTI SpA 

The making available of copies of television programmes saved in the cloud must be authorised by the holder of the copyright or related rights 

The service constitutes a retransmission of the programmes concerned

 

28 ноември 2017:

Judgment in Case C-514/16  - Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade and Fausto da Silva Rodrigues de Andrade v José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais SA and Jorge Oliveira 

Damage caused by vehicles which are also intended to be used as machines for carrying out work must be covered by compulsory motor-vehicle insurance against civil liability only when such vehicles are being used principally as a means of transport 

The fact that the vehicle is stationary or that its engine may not be running at the time of the accident does not, in itself, rule out the possibility that the function of the vehicle at that time is use as a means of transport

 

14 ноември 2017:

Решение по дело C-165/16 Toufik Lounes/Secretary of State for the Home Department

Гражданин на държава извън ЕС, член на семейството на гражданин на Съюза, може да се ползва от право на пребиваване в държавата членка, в която последният е пребивавал преди да придобие гражданство на тази държава членка, наред с гражданството си по произход

Условията за предоставяне на това право на пребиваване не трябва да бъдат по-строги от предвидените с Директивата относно правото на свободно движение на гражданите на Съюза

 

14 ноември 2017:

Заключение на генералния адвокат по дело C-498/16 Maximilian Schrems/Facebook Ireland Limited

Според генералния адвокат Bobek г-н Maximilian Schrems може да се позове на качеството си на потребител, за да заведе дело срещу Facebook Ireland пред австрийските съдилища във връзка с ползването на личния му профил във Facebook за лични цели

Г-н Schrems обаче не може да се позовава на качеството си на потребител по исковете, с които предявява права, прехвърлени му от други потребители

 

9 ноември 2017:

Решение по дело C-306/16 Maio Marques da Rosa/Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA

Седмичната почивка на работниците не трябва непременно да се предоставя в деня, следващ шест последователни работни дни

Тя може да се предостави в който и да е ден в рамките на всеки седемдневен период

 

9 ноември 2017:

Заключение на генералния адвокат по дело C-359/16 Ömer Altun и др./Openbaar Ministerie

Според генералния адвокат Saugmandsgaard Øe в случай на измама национална юрисдикция може да не вземе предвид удостоверението за социално осигуряване на командировани в Европейския съюз работници

Измамите, свързани с издаването на удостоверения Е 101 на командировани работници, представляват заплаха за съгласуваността на схемите за социална сигурност на държавите членки и своеобразна нелоялна конкуренция, като освен това поставят под въпрос равните условия на труд на националните пазари на труда

 

26 октомври 2017:

Решение по дело C-90/16 The English Bridge Union Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Двойковият спортен бридж не попада в обхвата на понятието „спорт“ по смисъла на Директивата за ДДС и следователно не може като такъв да бъде освободен от облагане

Съдът обаче не изключва възможността държавите членки да приемат, че двойковият спортен бридж попада в обхвата на понятието „културни услуги“ по смисъла на Директивата

 

24 октомври 2017:

Заключение на генералния адвокат по дело C-353/16 MP/Secretary of State for the Home Department

Според генералния адвокат Bot липсата на подходящо психологично лечение в страната на произход на лице, в която то е било подложено на изтезания, не е достатъчна, за да може това лице да търси субсидиарна закрила

Държавите членки обаче запазват дискреционните си правомощия да допуснат пребиваването на такива лица по хуманитарни съображения

 

19 октомври 2017:

Решения по дела C-598/16 P, Viktor Fedorovych Yanukovych/Съвет и С-599/16 Р, Oleksandr Viktorovych Yanukovych/Съвет

Съдът потвърждава замразяването на финансовите средства на бившия президент на Украйна Виктор Янукович и на сина му Олександър, за периода от 6 март 2015 до 6 март 2016 г. 

 

 

19 октомври 2017:

Решение по дело C-65/16 Istanbul Lojistik Ltd/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság 

Унгарският данък върху пътните превозни средства е несъвместим със Споразумението за асоцииране ЕИО-Турция

Действително този данък представлява такса с равностоен ефект на мито, чието налагане е забранено с това споразумение

 

20 септември 2017:

Решение по дело C-186/16 Ruxandra Paula Andriciuc и др./Banca Românească SA

Когато финансова институция отпуска кредит в чуждестранна валута, тя трябва да предостави на кредитополучателя достатъчна информация, която да му позволява да вземе решение, основано на добра информираност и благоразумие

Поради това продавачът или доставчикът трябва да предостави на съответния потребител цялата относима информация, позволяваща му да прецени икономическите последици от определена клауза за финансовите му задължения

 

14 септември 2017:

Тържествено съдебно заседание на Съда

Тържествена клетва пред Съда на Европейския съюз на нови членове на Европейската комисия и на Европейската сметна палата

 

13 септември 2017:

Решение по дело C-111/16 Giorgio Fidenato и др.

Държавите членки не могат да предприемат спешни мерки във връзка с генетично модифицирани храни и фуражи, без да е очевидно, че съществува сериозен риск за здравето или околната среда

 

12 септември 2017:

Решение по дело C-589/15 Alexios Anagnostakis/Комисия

Съдът потвърждава, че предложението за европейска гражданска инициатива, внесено от гръцки гражданин, за да се създаде възможност за заличаване на държавния дълг на държавите в положение на крайна необходимост, не може да се регистрира

В Договорите няма никакво основание за инициатива с такъв предмет

 

7 септември 2017:

Решение по дело C-559/16 Birgit Bossen, Anja Bossen и Gudula Gräßmann/Brussels Airlines SA/NV

Обезщетението, дължимо на пътниците в случай на отмяна или голямо закъснение на свързващ полет трябва се изчислява в зависимост от прякото разстояние между летището на отпътуване и това на пристигане

Фактът, че действително изминатото разстояние с такъв полет е, поради връзката, по-голямо от разстоянието между летището на отпътуване и това на пристигане, не е от значение при изчисляването на обезщетението

 

26 юли 2017:

Решения по дела C-490/16 A.S./Republika Slovenija и C-646/16 Khadija Jafari и Zainab Jafari

Хърватия е компетентна да разгледа молбите за международна закрила на лицата, масово преминали през границата ѝ по време на мигрантската криза от 2015—2016 година

Тези лица всъщност трябва да се считат за лица, незаконно пресекли външната граница на Хърватия по смисъла на Регламент „Дъблин III“ 

 

26 юли 2017:

Становище 1/15

Съдът счита, че предвиденото споразумение между Европейския съюз и Канада за предаването на резервационни данни на пътниците не може да бъде сключено в сегашния си вид

Въпреки че систематичното предаване, запазване и използване на всички данни на пътниците в основни линии са допустими, редица разпоредби на проектоспоразумението не отговарят на изискванията, произтичащи от основните права на Съюза

 

5 юли 2017:

Решение по дело C-190/16 Werner Fries/Lufthansa CityLine GmbH 

Възрастовата граница от 65 години, предвидена в правото на Съюза, за пилоти в търговския въздушен транспорт на пътници, товари и поща, е валидна

Тя е обоснована от целта да се гарантира безопасност на гражданското въздухоплаване в Европа

 

21 юни 2017:

Решение по дело C-621/15 N. W и др./Sanofi Pasteur MSD и др. 

При липсата на научен консенсус, дефектът на ваксина и причинно-следствената връзка между него и дадено заболяване могат да бъдат доказани посредством съвкупност от сериозни, конкретни и непротиворечиви улики

Близостта във времето между поставянето на ваксината и появата на заболяването, липсата на лична и фамилна медицинска анамнеза на ваксинираното лице, както и значителният брой на случаите, в които е установено, че това заболяване се е появило вследствие поставянето на такива ваксини, евентуално могат да представляват улики, които са достатъчни за доказване

 

14 юни 2017:

Решение по дело C-610/15 Stichting Brein/Ziggo BV, XS4ALL Internet BV

Предоставянето и администрирането на платформа за онлайн споделяне на закриляни произведения като „The Pirate Bay“ може да съставлява нарушение на авторското право

Въпреки че въпросните произведения се качват онлайн от потребителите на платформата за споделяне, ролята на нейните администратори в предоставянето на разположение на тези произведения е ключова

 

14 юни 2017:

Решение по дело C-422/16 Verband Sozialer Wettbewerb eV/TofuTown.com GmbH 

Изцяло растителни продукти по принцип не могат да се предлагат на пазара с наименования като „мляко“, „сметана“, „масло“, „сирене“ или „кисело мляко“, които са запазени съгласно правото на Съюза за продукти от животински произход 

Това важи и ако тези наименования са допълнени с обяснителен или описателен текст, посочващ растителния произход на съответния продукт. Съществува обаче списък с изключения

 

8 юни 2017:

Решение по дело C-296/16 Р Dextro Energy GmbH & Co. KG/Комисия

Съдът потвърждава, че не могат да бъдат разрешени няколко здравни претенции относно глюкозата

Той отхвърля подадената от Dextro Energy жалба срещу решението на Общия съд, в което се постановява, че Комисията не е допуснала грешка, като е установила, че тези претенции насърчават консумацията на захар, при положение че подобно насърчаване е несъвместимо с общоприетите хранителни и здравни принципи

 

8 юни 2017:

Заключение на генералния адвокат по дела C-490/16 и С-646/16 A.S./Republika Slovenija и Jafari/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Генералният адвокат Sharpston счита, че при изключителните обстоятелства на бежанската криза държавите членки, в които най-напред са представени молби за международна закрила, са компетентни за разглеждането на тези молби

Думите „незаконно пресичане“ в Регламент „Дъблин ІІІ“ не обхващат случаите, в които поради масов приток на хора към гранични държави членки тези държави разрешават на граждани на трети страни да влязат и преминат транзитно през тяхната територия, за да достигнат до други държави членки

 

30 май 2017:

Заключение на генералния адвокат по дело C-165/16 Toufik Lounes/Secretary of State for the Home Department

Според генералния адвокат Bot гражданин на трета страна, който е член на семейството на гражданин на Съюза, може да има право на пребиваване в държавата членка, в която последният е пребивавал преди да придобие гражданство на тази държава членка и да установи семейни отношения

За да се гарантира полезното действие на правата, предоставени с гражданството на Съюза, условията за предоставяне на това производно право на пребиваване по принцип не би трябвало да са по-строги от предвидените в Директивата относно правото на свободно движение на гражданите на Съюза

 

18 май 2017:

Становище 2/15

В сегашния си вид Споразумението за свободна търговия със Сингапур не може да бъде сключено самостоятелно от Европейския съюз

Разпоредбите от споразумението относно чуждестранните инвестиции, които не са преки, както и относно уреждането на спорове между инвеститор и държава, не попадат в изключителната компетентност на Съюза, поради което в този си вид споразумението не може да бъде сключено без участието на държавите членки

 

10 май 2017:

Решение по дело T-754/14 Michael Efler и др./Комисия

Общият съд на ЕС отменя решението на Комисията, с което се отказва регистрацията на предложението за европейска гражданска инициатива „ Stop TTIP “

Това предложение не е недопустимо вмешателство в протичането на законодателната процедура, а своевременно легитимно повдигане на демократичен дебат

 

10 май 2017:

Решение по дело C-133/15 H.C. Chavez-Vilchez и др./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank и др.

Гражданин на държава, която не е членка на ЕС, може в качеството си на родител на малолетно дете, което има европейско гражданство, да се позовава на производно право на пребиваване в Съюза

Обстоятелството, че другият родител, гражданин на ЕС, сам би могъл да поеме ежедневната действителна грижа за детето, е релевантно, но само по себе си не е достатъчно, за да се откаже разрешение за пребиваване. Трябва да може да се установи, че между детето и родителя, гражданин на държава, която не е членка на ЕС, е налице отношение на зависимост от такова естество, че решение за отказ на правото на пребиваване на последния би принудило детето да напусне територията на Съюза.

 

04 май 2017:

Решение по дело C-17/16 Oussama El-Dakkak и Intercontinental SARL/Administration des douanes et droits indirects

Задължението за деклариране на всяка парична сума в брой, по-голяма от 10 000 EUR, се прилага в международните транзитни зони на летищата, намиращи се на територията на държавите — членки на ЕС

Така лице, което пътува от една държава извън ЕС към друга държава извън ЕС, преминавайки транзитно през летище на територията на Съюза, е обвързано от това задължение за деклариране за времето на транзитното си преминаване

 

04 май 2017:

Решение по дело C-339/15 Luc Vanderborght

Обща и абсолютна забрана на каквато и да било реклама на грижи за устната кухина и на услуги в областта на денталната медицина е несъвместима с правото на Съюза

Целите за защита на общественото здраве и достойнството на зъболекарската професия обаче могат да обосноват регламентиране на формите и подробните ред и условия, при които лекарите по дентална медицина могат да използват комуникационните средства

 

04 май 2017:

Решение по дело C-315/15 Marcela Pešková и Jirí Pešká/Travel Service a.s.

Сблъсъкът на самолет с птица представлява извънредно обстоятелство, което може да освободи въздушния превозвач от задължението му при голямо закъснение на полета да плати обезщетение

При все това обаче, ако след сблъсъка притежаващ разрешение експерт установи, че съответният самолет е годен да лети, превозвачът не може да обоснове закъснението с необходимост от извършване на повторна проверка

 

27 април 2017:

Заключение на генералния адвокат по дело C-186/16 Ruxandra Paula Andriciuc и др./Banca Româneasca SA 

Според генералния адвокат Wahl клауза по договор за кредит, която предвижда погасяване на сумата по заем в чуждестранната валута, в която същият е бил предоставен, не съставлява непременно неравноправна клауза

Изискването договорните клаузи да са изразени на ясен и разбираем език не може да задължи продавача или доставчика да предвиди и информира потребителя за последващи непредвидими развития, например промени в обменните курсове

 

26 април 2017: 

Решение по дело C-527/15 Stichting Brein

Продажбата на мултимедиен плейър, който позволява лесно и безплатно да се гледат на телевизора незаконно разпространявани в интернет филми, може да представлява нарушение на авторското право

Временното възпроизвеждане с такъв плейър на защитено с авторско право произведение, получавано чрез стрийминг, не е изключено от обхвата на правото на възпроизвеждане

 

04 април 2017:

Решение по дело C-544/15 Sahar Fahimian/Bundesrepublik Deutschland

Националните органи могат да откажат, по съображения за обществена сигурност, да издадат виза за обучение в чувствителна област като сигурността на информационните технологии на иранска гражданка, дипломирана в университет, спрямо който се прилагат ограничителни мерки

Макар националните органи да разполагат с широка свобода на преценка дали е налице риск за обществената сигурност, решението за отказ все пак трябва да е надлежно мотивирано

 

28 март 2017: 

Решение по дело С-72/15 The Queen, по искане на PJSC Rosneft Oil Company, по-рано Rosneft Oil Company OJSC/Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business Innovation and Skills и The Financial Conduct Authority 

Ограничителните мерки, приети от Съвета във връзка с кризата в Украйна спрямо някои руски предприятия, сред които е Rosneft, са валидни

Съдът е компетентен да се произнесе преюдициално относно законосъобразността на ограничителните мерки, приети спрямо частноправни субекти или образувания в рамките на общата външна политика и политика на сигурност

 

15 март 2017:
Решение по дело C-536/15 Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV и Vodafone Libertel BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Съгласието на телефонен абонат за публикуването на данните му включва и използването им в друга държава членка
Широко хармонизираната правна рамка позволява да се осигури на цялата територия на Съюза еднаквото спазване на изискванията в областта на защитата на личните данни на абонатите

14 март 2017:
1) Решение по дело C-158/14 A и др./Minister van Buitenlandse Zaken
Действията на въоръжените сили по време на въоръжен конфликт по смисъла на международното хуманитарно право могат да представляват „терористични актове“
Фактът, че действията на „Тигри за освобождение на Тамил Илам“ могат да представляват действия на въоръжени сили не засяга валидността на актовете на Съюза относно включването на това образувание в списъка за замразяване на средства
 

2) Решения по дела C-157/15 Achbita, Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions и C-188/15 Bougnaoui и Association de défense des droits de l’homme (ADDH)/Micropole Univers

Вътрешно правило в предприятие, което забранява носенето по видим начин на какъвто и да било политически, философски или религиозен символ, не представлява пряка дискриминация

При липсата на подобно правило обаче волята на работодателя да вземе предвид желанията на клиент предлаганите от работодателя услуги да не бъдат предоставяни от служителка, която носи ислямска забрадка, не може да се смята за професионално изискване, изключващо наличието на дискриминация