Актуална практика на Съда на ЕС

Начало | Актуална практика на Съда на ЕС

Актуална практика на Съда на ЕС

 

Националният институт на правосъдието предлага на Вашето внимание информация за актуални съдебни решения от практиката на Съда на Европейския съюз.

 

 

 

 

14 ноември 2017:

Решение по дело C-165/16 Toufik Lounes/Secretary of State for the Home Department

Гражданин на държава извън ЕС, член на семейството на гражданин на Съюза, може да се ползва от право на пребиваване в държавата членка, в която последният е пребивавал преди да придобие гражданство на тази държава членка, наред с гражданството си по произход

Условията за предоставяне на това право на пребиваване не трябва да бъдат по-строги от предвидените с Директивата относно правото на свободно движение на гражданите на Съюза

 

14 ноември 2017:

Заключение на генералния адвокат по дело C-498/16 Maximilian Schrems/Facebook Ireland Limited

Според генералния адвокат Bobek г-н Maximilian Schrems може да се позове на качеството си на потребител, за да заведе дело срещу Facebook Ireland пред австрийските съдилища във връзка с ползването на личния му профил във Facebook за лични цели

Г-н Schrems обаче не може да се позовава на качеството си на потребител по исковете, с които предявява права, прехвърлени му от други потребители

 

9 ноември 2017:

Решение по дело C-306/16 Maio Marques da Rosa/Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA

Седмичната почивка на работниците не трябва непременно да се предоставя в деня, следващ шест последователни работни дни

Тя може да се предостави в който и да е ден в рамките на всеки седемдневен период

 

9 ноември 2017:

Заключение на генералния адвокат по дело C-359/16 Ömer Altun и др./Openbaar Ministerie

Според генералния адвокат Saugmandsgaard Øe в случай на измама национална юрисдикция може да не вземе предвид удостоверението за социално осигуряване на командировани в Европейския съюз работници

Измамите, свързани с издаването на удостоверения Е 101 на командировани работници, представляват заплаха за съгласуваността на схемите за социална сигурност на държавите членки и своеобразна нелоялна конкуренция, като освен това поставят под въпрос равните условия на труд на националните пазари на труда

 

26 октомври 2017:

Решение по дело C-90/16 The English Bridge Union Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Двойковият спортен бридж не попада в обхвата на понятието „спорт“ по смисъла на Директивата за ДДС и следователно не може като такъв да бъде освободен от облагане

Съдът обаче не изключва възможността държавите членки да приемат, че двойковият спортен бридж попада в обхвата на понятието „културни услуги“ по смисъла на Директивата

 

24 октомври 2017:

Заключение на генералния адвокат по дело C-353/16 MP/Secretary of State for the Home Department

Според генералния адвокат Bot липсата на подходящо психологично лечение в страната на произход на лице, в която то е било подложено на изтезания, не е достатъчна, за да може това лице да търси субсидиарна закрила

Държавите членки обаче запазват дискреционните си правомощия да допуснат пребиваването на такива лица по хуманитарни съображения

 

19 октомври 2017:

Решения по дела C-598/16 P, Viktor Fedorovych Yanukovych/Съвет и С-599/16 Р, Oleksandr Viktorovych Yanukovych/Съвет

Съдът потвърждава замразяването на финансовите средства на бившия президент на Украйна Виктор Янукович и на сина му Олександър, за периода от 6 март 2015 до 6 март 2016 г. 

 

 

19 октомври 2017:

Решение по дело C-65/16 Istanbul Lojistik Ltd/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság 

Унгарският данък върху пътните превозни средства е несъвместим със Споразумението за асоцииране ЕИО-Турция

Действително този данък представлява такса с равностоен ефект на мито, чието налагане е забранено с това споразумение

 

20 септември 2017:

Решение по дело C-186/16 Ruxandra Paula Andriciuc и др./Banca Românească SA

Когато финансова институция отпуска кредит в чуждестранна валута, тя трябва да предостави на кредитополучателя достатъчна информация, която да му позволява да вземе решение, основано на добра информираност и благоразумие

Поради това продавачът или доставчикът трябва да предостави на съответния потребител цялата относима информация, позволяваща му да прецени икономическите последици от определена клауза за финансовите му задължения

 

14 септември 2017:

Тържествено съдебно заседание на Съда

Тържествена клетва пред Съда на Европейския съюз на нови членове на Европейската комисия и на Европейската сметна палата

 

13 септември 2017:

Решение по дело C-111/16 Giorgio Fidenato и др.

Държавите членки не могат да предприемат спешни мерки във връзка с генетично модифицирани храни и фуражи, без да е очевидно, че съществува сериозен риск за здравето или околната среда

 

12 септември 2017:

Решение по дело C-589/15 Alexios Anagnostakis/Комисия

Съдът потвърждава, че предложението за европейска гражданска инициатива, внесено от гръцки гражданин, за да се създаде възможност за заличаване на държавния дълг на държавите в положение на крайна необходимост, не може да се регистрира

В Договорите няма никакво основание за инициатива с такъв предмет

 

7 септември 2017:

Решение по дело C-559/16 Birgit Bossen, Anja Bossen и Gudula Gräßmann/Brussels Airlines SA/NV

Обезщетението, дължимо на пътниците в случай на отмяна или голямо закъснение на свързващ полет трябва се изчислява в зависимост от прякото разстояние между летището на отпътуване и това на пристигане

Фактът, че действително изминатото разстояние с такъв полет е, поради връзката, по-голямо от разстоянието между летището на отпътуване и това на пристигане, не е от значение при изчисляването на обезщетението

 

26 юли 2017:

Решения по дела C-490/16 A.S./Republika Slovenija и C-646/16 Khadija Jafari и Zainab Jafari

Хърватия е компетентна да разгледа молбите за международна закрила на лицата, масово преминали през границата ѝ по време на мигрантската криза от 2015—2016 година

Тези лица всъщност трябва да се считат за лица, незаконно пресекли външната граница на Хърватия по смисъла на Регламент „Дъблин III“ 

 

26 юли 2017:

Становище 1/15

Съдът счита, че предвиденото споразумение между Европейския съюз и Канада за предаването на резервационни данни на пътниците не може да бъде сключено в сегашния си вид

Въпреки че систематичното предаване, запазване и използване на всички данни на пътниците в основни линии са допустими, редица разпоредби на проектоспоразумението не отговарят на изискванията, произтичащи от основните права на Съюза

 

5 юли 2017:

Решение по дело C-190/16 Werner Fries/Lufthansa CityLine GmbH 

Възрастовата граница от 65 години, предвидена в правото на Съюза, за пилоти в търговския въздушен транспорт на пътници, товари и поща, е валидна

Тя е обоснована от целта да се гарантира безопасност на гражданското въздухоплаване в Европа

 

21 юни 2017:

Решение по дело C-621/15 N. W и др./Sanofi Pasteur MSD и др. 

При липсата на научен консенсус, дефектът на ваксина и причинно-следствената връзка между него и дадено заболяване могат да бъдат доказани посредством съвкупност от сериозни, конкретни и непротиворечиви улики

Близостта във времето между поставянето на ваксината и появата на заболяването, липсата на лична и фамилна медицинска анамнеза на ваксинираното лице, както и значителният брой на случаите, в които е установено, че това заболяване се е появило вследствие поставянето на такива ваксини, евентуално могат да представляват улики, които са достатъчни за доказване

 

14 юни 2017:

Решение по дело C-610/15 Stichting Brein/Ziggo BV, XS4ALL Internet BV

Предоставянето и администрирането на платформа за онлайн споделяне на закриляни произведения като „The Pirate Bay“ може да съставлява нарушение на авторското право

Въпреки че въпросните произведения се качват онлайн от потребителите на платформата за споделяне, ролята на нейните администратори в предоставянето на разположение на тези произведения е ключова

 

14 юни 2017:

Решение по дело C-422/16 Verband Sozialer Wettbewerb eV/TofuTown.com GmbH 

Изцяло растителни продукти по принцип не могат да се предлагат на пазара с наименования като „мляко“, „сметана“, „масло“, „сирене“ или „кисело мляко“, които са запазени съгласно правото на Съюза за продукти от животински произход 

Това важи и ако тези наименования са допълнени с обяснителен или описателен текст, посочващ растителния произход на съответния продукт. Съществува обаче списък с изключения

 

8 юни 2017:

Решение по дело C-296/16 Р Dextro Energy GmbH & Co. KG/Комисия

Съдът потвърждава, че не могат да бъдат разрешени няколко здравни претенции относно глюкозата

Той отхвърля подадената от Dextro Energy жалба срещу решението на Общия съд, в което се постановява, че Комисията не е допуснала грешка, като е установила, че тези претенции насърчават консумацията на захар, при положение че подобно насърчаване е несъвместимо с общоприетите хранителни и здравни принципи

 

8 юни 2017:

Заключение на генералния адвокат по дела C-490/16 и С-646/16 A.S./Republika Slovenija и Jafari/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Генералният адвокат Sharpston счита, че при изключителните обстоятелства на бежанската криза държавите членки, в които най-напред са представени молби за международна закрила, са компетентни за разглеждането на тези молби

Думите „незаконно пресичане“ в Регламент „Дъблин ІІІ“ не обхващат случаите, в които поради масов приток на хора към гранични държави членки тези държави разрешават на граждани на трети страни да влязат и преминат транзитно през тяхната територия, за да достигнат до други държави членки

 

30 май 2017:

Заключение на генералния адвокат по дело C-165/16 Toufik Lounes/Secretary of State for the Home Department

Според генералния адвокат Bot гражданин на трета страна, който е член на семейството на гражданин на Съюза, може да има право на пребиваване в държавата членка, в която последният е пребивавал преди да придобие гражданство на тази държава членка и да установи семейни отношения

За да се гарантира полезното действие на правата, предоставени с гражданството на Съюза, условията за предоставяне на това производно право на пребиваване по принцип не би трябвало да са по-строги от предвидените в Директивата относно правото на свободно движение на гражданите на Съюза

 

18 май 2017:

Становище 2/15

В сегашния си вид Споразумението за свободна търговия със Сингапур не може да бъде сключено самостоятелно от Европейския съюз

Разпоредбите от споразумението относно чуждестранните инвестиции, които не са преки, както и относно уреждането на спорове между инвеститор и държава, не попадат в изключителната компетентност на Съюза, поради което в този си вид споразумението не може да бъде сключено без участието на държавите членки

 

10 май 2017:

Решение по дело T-754/14 Michael Efler и др./Комисия

Общият съд на ЕС отменя решението на Комисията, с което се отказва регистрацията на предложението за европейска гражданска инициатива „ Stop TTIP “

Това предложение не е недопустимо вмешателство в протичането на законодателната процедура, а своевременно легитимно повдигане на демократичен дебат

 

10 май 2017:

Решение по дело C-133/15 H.C. Chavez-Vilchez и др./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank и др.

Гражданин на държава, която не е членка на ЕС, може в качеството си на родител на малолетно дете, което има европейско гражданство, да се позовава на производно право на пребиваване в Съюза

Обстоятелството, че другият родител, гражданин на ЕС, сам би могъл да поеме ежедневната действителна грижа за детето, е релевантно, но само по себе си не е достатъчно, за да се откаже разрешение за пребиваване. Трябва да може да се установи, че между детето и родителя, гражданин на държава, която не е членка на ЕС, е налице отношение на зависимост от такова естество, че решение за отказ на правото на пребиваване на последния би принудило детето да напусне територията на Съюза.

 

04 май 2017:

Решение по дело C-17/16 Oussama El-Dakkak и Intercontinental SARL/Administration des douanes et droits indirects

Задължението за деклариране на всяка парична сума в брой, по-голяма от 10 000 EUR, се прилага в международните транзитни зони на летищата, намиращи се на територията на държавите — членки на ЕС

Така лице, което пътува от една държава извън ЕС към друга държава извън ЕС, преминавайки транзитно през летище на територията на Съюза, е обвързано от това задължение за деклариране за времето на транзитното си преминаване

 

04 май 2017:

Решение по дело C-339/15 Luc Vanderborght

Обща и абсолютна забрана на каквато и да било реклама на грижи за устната кухина и на услуги в областта на денталната медицина е несъвместима с правото на Съюза

Целите за защита на общественото здраве и достойнството на зъболекарската професия обаче могат да обосноват регламентиране на формите и подробните ред и условия, при които лекарите по дентална медицина могат да използват комуникационните средства

 

04 май 2017:

Решение по дело C-315/15 Marcela Pešková и Jirí Pešká/Travel Service a.s.

Сблъсъкът на самолет с птица представлява извънредно обстоятелство, което може да освободи въздушния превозвач от задължението му при голямо закъснение на полета да плати обезщетение

При все това обаче, ако след сблъсъка притежаващ разрешение експерт установи, че съответният самолет е годен да лети, превозвачът не може да обоснове закъснението с необходимост от извършване на повторна проверка

 

27 април 2017:

Заключение на генералния адвокат по дело C-186/16 Ruxandra Paula Andriciuc и др./Banca Româneasca SA 

Според генералния адвокат Wahl клауза по договор за кредит, която предвижда погасяване на сумата по заем в чуждестранната валута, в която същият е бил предоставен, не съставлява непременно неравноправна клауза

Изискването договорните клаузи да са изразени на ясен и разбираем език не може да задължи продавача или доставчика да предвиди и информира потребителя за последващи непредвидими развития, например промени в обменните курсове

 

26 април 2017: 

Решение по дело C-527/15 Stichting Brein

Продажбата на мултимедиен плейър, който позволява лесно и безплатно да се гледат на телевизора незаконно разпространявани в интернет филми, може да представлява нарушение на авторското право

Временното възпроизвеждане с такъв плейър на защитено с авторско право произведение, получавано чрез стрийминг, не е изключено от обхвата на правото на възпроизвеждане

 

04 април 2017:

Решение по дело C-544/15 Sahar Fahimian/Bundesrepublik Deutschland

Националните органи могат да откажат, по съображения за обществена сигурност, да издадат виза за обучение в чувствителна област като сигурността на информационните технологии на иранска гражданка, дипломирана в университет, спрямо който се прилагат ограничителни мерки

Макар националните органи да разполагат с широка свобода на преценка дали е налице риск за обществената сигурност, решението за отказ все пак трябва да е надлежно мотивирано

 

28 март 2017: 

Решение по дело С-72/15 The Queen, по искане на PJSC Rosneft Oil Company, по-рано Rosneft Oil Company OJSC/Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business Innovation and Skills и The Financial Conduct Authority 

Ограничителните мерки, приети от Съвета във връзка с кризата в Украйна спрямо някои руски предприятия, сред които е Rosneft, са валидни

Съдът е компетентен да се произнесе преюдициално относно законосъобразността на ограничителните мерки, приети спрямо частноправни субекти или образувания в рамките на общата външна политика и политика на сигурност

 

15 март 2017:
Решение по дело C-536/15 Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV и Vodafone Libertel BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Съгласието на телефонен абонат за публикуването на данните му включва и използването им в друга държава членка
Широко хармонизираната правна рамка позволява да се осигури на цялата територия на Съюза еднаквото спазване на изискванията в областта на защитата на личните данни на абонатите

14 март 2017:
1) Решение по дело C-158/14 A и др./Minister van Buitenlandse Zaken
Действията на въоръжените сили по време на въоръжен конфликт по смисъла на международното хуманитарно право могат да представляват „терористични актове“
Фактът, че действията на „Тигри за освобождение на Тамил Илам“ могат да представляват действия на въоръжени сили не засяга валидността на актовете на Съюза относно включването на това образувание в списъка за замразяване на средства
 

2) Решения по дела C-157/15 Achbita, Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions и C-188/15 Bougnaoui и Association de défense des droits de l’homme (ADDH)/Micropole Univers

Вътрешно правило в предприятие, което забранява носенето по видим начин на какъвто и да било политически, философски или религиозен символ, не представлява пряка дискриминация

При липсата на подобно правило обаче волята на работодателя да вземе предвид желанията на клиент предлаганите от работодателя услуги да не бъдат предоставяни от служителка, която носи ислямска забрадка, не може да се смята за професионално изискване, изключващо наличието на дискриминация