Актуална практика на Съда на ЕС

Начало | Актуална практика на Съда на ЕС

Актуална практика на Съда на ЕС

 

Националният институт на правосъдието предлага на Вашето внимание информация за актуални съдебни решения от практиката на Съда на Европейския съюз.

 

 

18 октомври 2018:

Решение по дело C-149/17 Bastei Lübbe GmbH & Co. KG/Michael Strotzer

Притежателят на интернет връзка, чрез която са извършени нарушения на

авторските права посредством обмен на файлове, не може да бъде освободен

от отговорност само защото е посочил член на семейството си, който е имал

възможност за достъп до тази интернет връзка

Носителите на права трябва да разполагат с такива ефективни способи или средства

за защита, че компетентните съдебни органи да могат да разпоредят представянето

на необходимите данни

 

17 октомври 2018:

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 157/18

„e-Curia“ ще стане единственият начин за обмен на съдебни документи между представителите на страните и Общия съд, считано от 1 декември 2018 г.

Целта на тази промяна е да се извлече в най-голяма степен полза от незабавните дематериализирани комуникации и да се оптимизира дейността по воденето на делата

 

октомври 2018:

Бюлетин на Съда на Европейския съюз 15-26 октомври 2018

 

9 октомври 2018:

Избор на председатели на съставите от петима съдии на Съда

 

 

9 октомври 2018:

Г-жа Rosario Silva de Lapuerta беше избрана за заместник-председател на Съда на Европейския съюз

 

 

9 октомври 2018:

Г-н Кун Ленартс е преизбран за председател на Съда на Европейския съюз

 

 

8 октомври 2018:

Тържествено съдебно заседание на Съда

Частично обновяване на състава на Съда и встъпване в длъжност на шестима нови членове на Съда

 

 

4 октомври 2018:

Решение по дело C-12/17 Tribunalul Botoşani и Ministerul Justiţiei/Maria Dicu

Разпоредба от националното право, според която при определяне на продължителността на гарантирания на работник платен годишен отпуск се изключва периодът на ползван от този работник родителски отпуск, е в съответствие с правото на Съюза 

Периодът на родителски отпуск не може да се приравни на период на действително полагане на труд

 

 

4 октомври 2018:

Решение по дело C-416/17 Комисия/Франция

Conseil d’État е трябвало да сезира Съда с преюдициален въпрос за тълкуване на правото на Съюза, за да прецени дали е следвало да се откаже да се вземе предвид данъчното облагане, приложено към чуждестранно дъщерно дружество върху печалбата, от която чуждестранно дружество е преразпределило дивиденти

Като се е отклонила от механизма за предотвратяване на икономическото двойно данъчно облагане, Франция не е изпълнила задължения, които носи по силата на правото на Съюза

 

4 октомври 2018:

Решение по дело C-105/17 Комисия за защита на потребителите/Евелина Каменова

Лице, което публикува на интернет сайт известен брой обяви за продажба, не придобива автоматично качеството „търговец“ 

Такива действия може да се смят за "търговска практика", ако лицето действа за цели, които влизат в рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия

 

 

13 септември 2018:

Решения по дела T-715/14, Rosneft и др./Съвет, T-732/14, Sberbank of Russia/Съвет, T-734/14, VTB Bank/Съвет, T-735/14, Gazprom Neft/Съвет, T-737/14, Vnesheconombank/Съвет, T-739/14 PSC Prominvestbank/Съвет, T-798/14, DenizBank/Съвет и T-799/14, Gazprom Neft/Съвет 

Общият съд на ЕС потвърждава приетите от Съвета ограничителни мерки срещу редица руски банки и нефтени и газови предприятия във връзка с кризата в Украйна 

 

 

13 септември 2018:

Решение по съединени дела C-54/17 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato („AGCM“)/Wind Tre SpA и C-55/17, AGCM/Vodafone Italia Spa

Пускането на пазара на SIM-карти, в които предварително са въведени и активирани настройки за платени услуги, представлява агресивна нелоялна търговска практика, когато потребителите не са били предварително информирани за това.

Подобно поведение представлява по-специално „доставка на непоръчани стоки“, подлежащо на санкциониране от национален орган, различен от предвидения в правото на Съюза в областта на електронните съобщения

 

2018 

Кратко съобщение

Обявено е решението по дело C-364/17, Варна холидейс

(Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност — Понятие за доставка)

Обстоятелствата накратко

През 2004 г. „Варна холидейс“ ЕООД придобива хотел в курорта „Златни пясъци“. През 2015 г. вследствие на съдебно производство нотариалният акт е обявен за нищожен, а с това и самата покупко-продажба поради липсата на форма. Дружеството е задължено да върне владението на имота на продавача, който от своя страна следва да му възстанови покупната цена.

В изпълнение на съдебното решение продавачът издава кредитно известие, което „Варна холидейс“ ЕООД отказва да приеме и не декларира за съответния данъчен период, считайки че след като договорът за продажба е обявен за нищожен, то продажба никога не е имало и следователно не може да се прави корекция на несъстояло се данъчно събитие, доколкото съдебното решение, констатиращо нищожността на договора, не е данъчно събитие. Органът по приходите обаче приема, че в така създаденото положение всъщност е възникнало основание за корекция на ползван данъчен кредит, поради което с ревизионен акт на дружеството е установено задължение за ДДС.

Запитващият Административен съд Варна иска да установи дали въз основа на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност следва да се извършва корекция на ползван за доставка данъчен кредит когато със съдебно решение е прогласена нищожност на сделката, въз основа на която е упражнено правото на приспадане.

С решението си от днес Съдът обръща внимание, че описаното в преюдициалното запитване данъчно събитие, а именно придобиването на сградата хотел от „Варна холидейс“ ЕООД, е настъпило преди присъединяването на България към Европейския съюз на 1 януари 2007 г. Поради това Съдът установява, че няма компетентност да се произнесе по поставените въпроси от Административен съд Варна.

 

4 юли 2018:

Решение по дело C-626/16 Комисия/Словакия

Поради забавата си да приложи правото на Съюза в областта на депонирането на отпадъци Словашката република е осъдена да заплати еднократно платима сума в размер на един милион евро и периодична имуществена санкция в размер на 5 000 EUR за всеки ден забава

В решение от 2013 г. Съдът вече е установил за първи път, че Словакия не е изпълнила задълженията си

 

29 юни 2018:

От 1 юли 2018 г. преюдициалните дела, в които участват физически лица, ще бъдат анонимизирани

 

28 юни 2018:

Кратко съобщение

Заключение по дело C-652/16, Ахмедбекова

(Преюдициално запитване — Условия за предоставяне на статута на бежанец — Разглеждане във връзка с преследване на друг член на семейството)

Обстоятелствата накратко

Г-жа Нигяр Ахмедбекова пристига със семейството си незаконно в България през 2014 г. Според твърденията ѝ в родната им страна, Азърбайджан, 

тя и нейният съпруг били подложени на репресии заради политическите си възгледи, поради което са поискали Държавната агенция за бежанците да им 

предостави международна закрила и хуманитарен статут. Тъй като съпругът ѝ вече бил осъждан ефективно на лишаване от свобода, твърди, 

че в Азърбайджан цялото семейство се намирало в опасност от преследване.

Запитващият Административен съд София-град иска да изясни редица въпроси във връзка с дадения случай, сред които доколко е допустимо молба 

за международна закрила да бъде основана на преследването на друг член от семейството.

В заключението си от днес генералният адвокат Паоло Менгоци (Paolo Mengozzi) предлага на Съда да обяви част от поставените преюдициални въпроси за недопустими, а на останалите да отговори в смисъл, 

че може да бъде предоставен статут на бежанец на кандидат за международна закрила въз основа на семейната му връзка с лице, което е станало жертва на преследване или основателно се опасява от преследване, когато

кандидатът за международна закрила е възможно на свой ред да стане жертва на преследване поради тази семейна връзка.

При все това не трябва да се разглеждат в една процедура молбите за международна закрила, подадени поотделно от членовете на такова семейство, включително когато почиват на едни и същи основания.

Разглеждането им следва да бъде спряно до  произнасянето по молбата за убежище на този член на семейството, заради когото са възникнали опасения от преследване на цялото семейство.

________________________________________

Заключение по дело C-296/17, „Виймер унд Трахте”  

(Преюдициално запитване — Производство по несъстоятелност — Презумпция за добросъвестно незнание)

Обстоятелствата накратко

От 2004 г. германското дружество „Виймер унд Трахте” ГмбХ (Wiemer & Trachte GmbH) има регистриран в България клон с наименование „Вимер и Трахте” АД - клон София. 

На 4 април 2007 г. в търговския регистър на районния съд в гр. Дортмунт, Германия, е вписано съдебно определение за назначаване на временен синдик на германското 

дружество и за налагане на обща забрана за разпореждане с неговото имущество. На 5 юни 2007 г. също там е вписано откриването на производство по несъстоятелност.

Междувременно, на 18 и 20 април 2007 г. от германското дружество са направени два парични превода в полза на „Вимер и Трахте” АД в София. 

Възникналият спор се отнася до действителността на паричните преводи с оглед на това, че те са извършени след налагането на обезпечителната забрана в Германия, за което 

в България не е било публикувано съобщение от синдика на германското дружество, явяващо се принципал на българското дружество. Възникнало е съмнение и относно 

международната компетентност на българския съд да разгледа отменителния иск за тези преводи. 

Върховният касационен съд повдига няколко въпроса, сред които относно валидността на презумпцията за добросъвестно незнание, че е налице производство 

по несъстоятелност, когато не са били предприети необходими мерки да се публикуват съответните актове на съда по несъстоятелноста в регистъра на държавата членка по местонахождение на длъжника.

В заключението си от днес генералният адвокат Нилс Вал (Nils Wahl) предлага на Съда да приеме, че съдилищата на държавата членка, 

на чиято територия е образувано главното производство по несъстоятелност, имат изключителна компетентност да се произнасят по отменителни искове, основани на несъстоятелността на длъжника.

По отношение на презумпцията за незнание, тя следва да се прилага дори когато не са били взети съответни мерки за публикуването на чуждестранно решение за образуване 

на производството по несъстоятелност в регистъра на държавата членка, на чиято територия се намира седалището на клона на длъжника.

 

Кратко съобщение

Обявено е решението по дело C-364/17, Варна холидейс

(Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност — Понятие за доставка)

Обстоятелствата накратко

През 2004 г. „Варна холидейс“ ЕООД придобива хотел в курорта „Златни пясъци“. През 2015 г. вследствие на съдебно производство нотариалният акт е обявен за нищожен, а с това и самата покупко-продажба поради липсата на форма. Дружеството е задължено да върне владението на имота на продавача, който от своя страна следва да му възстанови покупната цена. 

В изпълнение на съдебното решение продавачът издава кредитно известие, което „Варна холидейс“ ЕООД отказва да приеме и не декларира за съответния данъчен период, считайки че след като договорът за продажба е обявен за нищожен, то продажба никога не е имало и следователно не може да се прави корекция на несъстояло се данъчно събитие, доколкото съдебното решение, констатиращо нищожността на договора, не е данъчно събитие. Органът по приходите обаче приема, че в така създаденото положение всъщност е възникнало основание за корекция на ползван данъчен кредит, поради което с ревизионен акт на дружеството е установено задължение за ДДС.

Запитващият Административен съд Варна иска да установи дали въз основа на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност следва да се извършва корекция на ползван за доставка данъчен кредит когато със съдебно решение е прогласена нищожност на сделката, въз основа на която е упражнено правото на приспадане.

С решението си от днес Съдът обръща внимание, че описаното в преюдициалното запитване данъчно събитие, а именно придобиването на сградата хотел от „Варна холидейс“ ЕООД, е настъпило преди присъединяването на България към Европейския съюз на 1 януари 2007 г. Поради това Съдът установява, че няма компетентност да се произнесе по поставените въпроси от Административен съд Варна.

 

28 юни 2018:

Заключение на генералния адвокат по дело C-216/18 PPU Minister for Justice and Equality/LM (Недостатъци на съдебната система)

Според генералния адвокат Танчев изпълнението на европейска заповед за арест трябва да се отложи, когато компетентният съдебен орган установи не само че е налице реален риск от флагрантен отказ от правосъдие поради недостатъци на съдебната система на издаващата държава членка, но и че лицето, по отношение на което е издадена тази заповед, е изложено на подобен риск

За да определи дали заинтересованото лице е изложено на такъв риск, изпълняващият съдебен орган трябва да вземе предвид конкретните обстоятелства, които се отнасят както до това лице, така и до престъплението, за което се провежда наказателно преследване срещу него или за извършването на което лицето е осъдено

19 юни 2018:

Решение по дело C-15/16 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht/Ewald Baumeister

Не цялата информация, съдържаща се в преписката на орган за финансов надзор, непременно е поверителна

Информацията, която е могла да представлява търговска тайна, поначало губи поверителността си, когато е отпреди пет или повече години

 

5 юни 2018:

Решение по дело C-210/16 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein/Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH

Администраторът на фен страница във Facebook отговаря като администратор на данни съвместно с Facebook за обработката на данните на посетителите на своята страница

Органът за защита на данните на държавата членка, в която се намира седалището на този администратор, може по силата на Директива 95/461 да предприема действия както срещу последния, така и срещу дъщерното дружество на Facebook, установено в същата държава

 

5 юни 2018:

Решение по дело C-673/16 Relu Adrian Coman и др./Inspectoratul General pentru Imigrări и др. 

Понятието „съпруг“ по смисъла на разпоредбите на правото на Съюза за свободното пребиваване на гражданите на Съюза и членовете на техните семейства обхваща съпрузите от един и същ пол

Въпреки че са свободни да разрешават или да не разрешават еднополовите бракове, държавите членки не могат да възпрепятстват свободата на пребиваване на гражданин на Съюза, като отказват да предоставят право на пребиваване на тяхна територия на неговия съпруг от същия пол, който е гражданин на страна извън ЕС

 

31 май 2018:

Решение по дело C-335/17 Вълчева/Бабанаракис

Понятието „право на лични отношения“ включва правото на лични отношения на дядото и бабата с техните внуци

 

31 май 2018:

Решение по дело C-537/17 Claudia Wegener/Royal Air Maroc SA

Правото на обезщетение при голямо закъснение на полет се прилага и за директно свързани полети до трета държава с междинно кацане извън територията на ЕС

Смяната на въздухоплавателното средство при междинното кацане не променя по никакъв начин обстоятелството, че два или повече полета, запазени с една-единствена резервация, трябва да се считат за един-единствен директно свързан полет

 

31 май 2018:

Решение по дело C-251/17 Комисия/Италия

За това, че е забавила изпълнението на правото на Съюза в областта на събирането и пречистването на градските отпадъчни води, Италия е осъдена да заплати еднокатно платима сума от 25 милиона евро и имуществена санкция в размер на над 30 милиона евро за всяко шестмесечие забава

Съдът вече е констатирал неизпълнение на задължения от страна на Италия за първи път в решение от 2012 г.

 

31 май 2018: 

Заключение на генералния адвокат по съединени дела C-54/17, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato („AGCM“)/Wind Tre SpA и C-55/17, AGCM/Vodafone Italia Spa

Генералният адвокат Campos Sánchez-Bordona предлага на Съда да обяви, че сам по себе си фактът, че потребителят не е уведомен за предварително въведени услуги за гласова поща и достъп до интернет в SIM карта, предназначена за въвеждане в интелигентни телефони, не представлява нелоялна или агресивна търговска практика, когато потребителят е бил предварително информиран за условията и реда на достъп и цената на посочените услуги 

 

 

29 май 2018:

Заключения на генералния адвокат по дела C-619/16 Sebastian W. Kreuziger/Land Berlin и C-684/16 Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV/Tetsuji Shimizu

Генералният адвокат Bot предлага на Съда да постанови, че само защото работникът не е поискал да ползва отпуска си не може автоматично да доведе до загуба на правото на финансово обезщетение за неползван отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение

Ако обаче работодателят докаже, че е положил дължимата грижа, за да позволи на работниците да упражнят правото си на платен годишен отпуск и че въпреки предприетите мерки работникът съзнателно е отказал да упражни това право, макар да е имал такава възможност през срока на трудовото правоотношение, този работник не може да претендира обезщетение 

 

29 май 2018:

Решение по дело C-426/16, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie AntwerpenVZW и др./Vlaams Gewest 

Съдът потвърждава, че обредните кланета без зашеметяване могат да се извършват единствено в одобрени кланици

Това задължение не нарушава свободата на религия, като се има предвид, че то има за цел единствено да се организира и регулира свободното упражняване на обредното клане с оглед на основните норми за хуманно отношение към животните и за закрила на здравето на потребителите на животинско месо.

 

3 май 2018:

Заключение на генералния адвокат по дело C-207/16 Ministerio Fiscal 

Генералният адвокат Saugmandsgaard Øe предлага на Съда да постанови, че дори престъпленията, които не са особено тежки, могат да оправдаят достъпа до базовите електронни съобщителни метаданни, стига този достъп да не накърнява сериозно личния живот

 

27 април 2018:

Кратко съобщение

 

Обявено е решението по дело C-97/17, Комисия/България (BG)

(Пряк иск срещу държава членка — Околна среда — Специална защитена зона „Рила“ — Опазване на дивата фауна)

Планината Рила е важен регион на обитаване на птици и една от най-значимите територии в Европейския съюз за опазването на около 130 вида гнездящи птици. От европейско природозащитно значение са 41 вида, като един от тях е застрашен в световен мащаб.

Европейската комисия предявява иск за осъждането на България, тъй като в специалната защитена зона „Рила“ не е било включено орнитологично важното място „Рила“ в неговата цялост, т.е. останали са незащитени територии, които по брой и площ са най-подходящи за конкретно посочени от Комисията видове птици в съответствие с Директива 2009/147 относно опазването на дивите птици.

С решението си от днес Съдът приема за установено, че България не е обявила за специална защитена зона цялото орнитологично важно място, обхващащо Рила планина, не е класифицирала най-подходящите по брой и площ територии за опазването на видове птици, конкретно определени съгласно директивата относно опазването на дивите птици, поради което не е изпълнила съответните си задължения по тази директива. Съдът осъжда България да заплати съдебните разноски.

--------------------------------------------------------------------------------

Обявено е решението по дело C-81/17, Zabrus Siret (RO)

(Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност — Право на приспадане на ДДС — Период, за който вече е осъществена данъчна проверка)

Спорът се отнася до отказ на данъчните органи в град Сучава, Румъния, да приспаднат данък върху добавената стойност, претендиран от земеделското дружество „Zabrus Siret“ за период, който вече е бил предмет на данъчна ревизия. Според данъчните органи приспадането не е възможно, тъй като сделките, отнасящи се за период, за който вече е правена данъчна ревизия не подлежат на коригиране или повторна ревизия, освен при особени обстоятелства, които в дадения случай не са налице.

Дружеството признава, че за част от претендирания за приспадане ДДС са били допуснати грешки при осчетоводяването поради неточност от страна на лицето, занимавало се с воденето на записите, като тези грешки са били установени след приключването на предходната данъчна ревизия. Тъй като искането му за поправяне на материалната грешка е било отхвърлено от органите по приходите, дружеството счита, че единственото средство за възстановяване на подлежащия на приспадане ДДС, е съответната сума да се регистрира като сума, произтичаща от корекции.

За другата част от претендирания за приспадане ДДС дружеството пояснява, че ревизиращият екип е установил определени разминавания в документацията, свързана с неговите доставчици, което също довело до отхвърляне на искането му за корекция.

Според „Zabrus Siret“ приспадането на ДДС е право на данъчнозадълженото лице, което не може да бъде ограничено, ако са изпълнени материалноправните изисквания, дори и да са пропуснати някои от формалните изисквания.

Във връзка с това Апелативният съд в Сучава е отправил преюдициално запитване относно съвместимостта с Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, както и с принципите на данъчен неутралитет и на пропорционалност, на национална правна уредба, която препятства правото на възстановяване на ДДС за периоди, които вече са били предмет на данъчна ревизия.

В решението си от днес Съдът приема, с оглед на обстоятелствата по делото, че конкретните разпоредби от Директива 2006/112/ЕО, както и принципите на ефективност, на данъчен неутралитет и на пропорционалност трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба като оспорената в случая, която препятства данъчнозадълженото лице да внася корекции с цел упражняване на правото си на приспадане на ДДС, единствено поради обстоятелството, че корекцията се отнася за период, който вече е бил предмет на данъчна ревизия.

--------------------------------------------------------------------------------

Настоящото съобщение е осведомително, а не официално, то не обвързва Съда и не следва да се цитира или препраща.

 

Кратко съобщение

 

Заключение на генералния адвокат по дело C-161/17, Renckhoff

(Преюдициално запитване — Авторски права — Интернет — Предоставяне на обикновено право на ползване на снимка без право тя да бъде възпроизвеждана и без свободен достъп на всички до нея)

През 2009 г. училище в германския град Валтроп, Северен Рейн-Вестфалия, публикува на своя уеб сайт създаден в рамките на училищна програма материал на ученик, в който е поместено изображение на историческия център на испанския град Кордова. Под снимката е посочен първоначалният сайт, от където тя е била копирана и пренесена. 

Авторът на снимката, професионалният фотограф Dirk Renckhoff, оспорил това нейно използване с обяснението, че е предоставил на първоначалния сайт само обикновено право на ползване на снимката, но не и правото тя да се предоставя в свободен достъп на всички или правото тя да бъде възпроизвеждана от други лица.

Във връзка с това, отправящият преюдициалното запитване Bundesgerichtshof (Федерален съд, Германия) иска да установи дали защитеното с авторско право произведение, което е свободно достъпно на уеб сайт на трета страна със съгласието на носителя на авторското право, следва да се счита на разположение на всички, така че да бъде възможно последващото разпространяване на това произведение от други лица чрез зареждането му на друг сайт.

Специален интерес за запитващия съд представляват правните аспекти на техническия способ, чрез които е осъществено последващото разпространение — защитената с авторско право снимка, която е била свободно достъпна за всички ползватели на първоначалния сайт със съгласието на носителя на авторското право, е била копирана без неговото съгласие на друг сървър (на училището), след което оттам е била заредена върху сайта на училището.

В своето заключение от днес генералният адвокат Manuel Campos Sánchez-Bordona предлага на Съда да отговори на запитването в смисъл, че безвъзмездното поместване на уеб сайта на учебно заведение, с посочване на източника, на ученически материал, съдържащ снимка, до която всички имат свободен достъп, не представлява публично разгласяване щом като снимката вече е била поместена на друг сайт без указания за ограничения в ползването й. 

Езикът на производството по това дело е немски.

--------------------------------------------------------------------------------

Настоящото съобщение е осведомително, а не официално, то не обвързва Съда и не следва да се цитира или препраща.

 

 

 

24 април 2018:

Решението по дело C 353/16 MP/Secretary of State for the Home Department (Субсидиарна закрила на лице, което в миналото е било жертва на изтезания)

Лице, което в миналото е било жертва на изтезания в страната му на произход, може да се ползва от „субсидиарна закрила“, ако е изложено на реална опасност да бъде умишлено лишено в тази страна от грижи, подходящи за физическото или психичното му здравословно състояние

Изпращането обратно в тази страна може също така да противоречи на Европейската конвенция за правата на човека

 

 

23 април 2018:

Решение по дело T-561/14 Европейска гражданска инициатива „Един от нас“ и др./Комисия

Общият съд на ЕС потвърждава решението на Комисията да не внася законодателно предложение в рамките на европейската гражданска инициатива „Един от нас“

Всъщност Комисията е мотивирала в достатъчна степен решението си и не е допуснала явна грешка в преценката си на правното положение

 

17април 2018:

Прессъобщение на български език във връзка с решението по съединени дела C-195/17, Krüsemann и др.

„Самоволната стачка“ на летателния персонал след изненадващо съобщение за предстоящо преструктуриране не представлява „извънредно обстоятелство“, позволяващо на авиокомпанията да се освободи от задължението си да изплаща обезщетение в случай на отмяна или голямо закъснение на полети

Рисковете, произтичащи от социалните последици, които съпътстват такива мерки, са присъщи на нормалното упражняване на дейността на авиокомпанията

 

17 април 2018:

Прессъобщение на български език във връзка с решението по дело C-441/17, Комисия/Полша

С извършваните от Полша горски стопански дейности на територия от „Натура 2000“ Puszcza Białowieska се нарушава правото на Съюза

Извършването на посочените дейности всъщност води до изчезване на част от тази територия 

 

12 април 2018: 

Прессъобщение на български език във връзка със заключение на генералния адвокат по дело C-335/17, Вълчева/Babanarakis

Генералният адвокат Szpunar предлага на Съда да постанови, че правото на лични отношения по дела, свързани с родителската отговорност, включва и правото на бабата и дядото на лични отношения

Правото на Съюза предвижда единно и еднообразно основание за определяне на компетентността — компетентни са органите на държавата членка по обичайното местопребиваване на детето

 

април 2018:

Информационен бюлетин за някои по-значими заседания на Съда на Европейския съюз в периода 9–20 април 2018 г. 

 

10 април 2018:

Прессъобщение на български език във връзка с решението по дело C-320/16, Uber France.

Държавите членки могат да забранят и да предвидят наказателноправни санкции за незаконното упражняване на транспортна дейност в рамките на услугата „UberPop“, без да уведомят предварително Комисията за проектозакона, с който се инкриминира упражняването на тази дейност.

 

10 април 2018:

Прессъобщение на английски и френски във връзка със заключението по дело C 89/17, Banger

Генералният адвокат Bobek предлага на Съда да се произнесе, че когато гражданин на Съюза се завръща в своята държава членка по произход, тази държава трябва да улесни влизането и пребиваването на неговия партньор, който не е гражданин на Съюза, но с когото той е установил или затвърдил трайна семейна връзка в друга държава членка.

Изискването за улесняване не предоставя автоматично право на пребиваване, но предполага държавата членка да извърши подробен преглед на личните обстоятелства, свързани с лицето, което не е гражданин на Съюза, като обоснове всеки отказ за влизане или пребиваване.

 

23 март 2018:

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 36/18

Съдебната статистика за 2017 г.: броят на образуваните дела отново надвишава прага от 1 600

Съдът затвърди добрите резултати от последните години, а резултатите на Общия съд се характеризират както с увеличения брой на решените дела, така и с чувствително намалената продължителност на производствата

 

22 март 2018:

Решение по дело T-540/15 De Capitani/Европейски парламент

Европейският парламент трябва по принцип да предоставя достъп до документите относно текущите триалози въз основа на конкретно искане.

Работата на триалозите представлява решаващ етап от законодателния процес.

 

20 март 2018:

Решения по дела C-524/15, Luca Menci, C-537/16, Garlsson Real Estate SA и др./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), и съединени дела C-596/16, Enzo Di Puma/Consob и C-597/16, Consob/Antonio Zecca

Принципът ne bis in idem може да бъде ограничен с цел да се защитят финансовите интереси и финансовите пазари на Съюза

Такова ограничение обаче не трябва да надхвърля строго необходимото за постигането на тези цели. Италианската правна уредба в областта на манипулирането на пазара би могла да противоречи на правото на Съюза

  

14 март 2018:

Решение по дело T-33/16 TestBioTech/Комисия

Общият съд на ЕС отменя решението, с което Комисията отхвърля искане за преразглеждане на разрешението за пускане на пазара на продукти, съдържащи генетично модифицирана соя

Последиците от ГМО за здравето на хората или животните могат да представляват въпрос, свързан с околната среда, така че неправителствените организации могат да се позовават на тези аспекти във връзка с искане за преразглеждане на основание на Орхуския регламент 

 

7 март 2018:

Решение по съединени дела C-274/16, C-447/16 и C-448/16 flightright GmbH/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA Roland Becker/Hainan Airlines Co. Ltd Mohamed Barkan, Souad Asbai, Assia Barkan, Zakaria Barkan, Nousaiba Barkan/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA 

Срещу авиокомпания, която изпълнява в държава членка само първия етап от свързващия полет, могат да бъдат предявявани искове за обезщетение поради закъснение пред съдилищата в крайния пункт на пристигане, намиращ се в друга държава членка

Такъв е случаят, когато различните полети са предмет на една резервация за целия маршрут и голямото закъснение при достигане до крайния пункт на пристигане се дължи на инцидент, настъпил по време на първия полет

 

6 март 2018:

Решение по дело C-284/16 Slowakische Republik/Achmea BV

Арбитражната клауза в спогодбата за защита на инвестициите между Нидерландия и Словакия е несъвместима с правото на Съюза

Клаузата изключва някои спорове, които могат да се отнасят до тълкуването и прилагането на правото на Съюза, от установения в това право механизъм за съдебен контрол

 

 

1 март 2018:

Judgment in Cases T-85/16 and T-629/16 Shoe Branding Europe BVBA v EUIPO

adidas may oppose the registration, as an EU trade mark, of two parallel stripes on shoes

The marks applied for in the case risk taking unfair advantage of adidas’ earlier mark representing three parallel stripes on a shoe

 

1 март 2018 г., четвъртък:

Трети състав

Обявяване на решението по дело C-297/16, CMVRO (RO) 

(Преюдициално запитване — Продажба на едро и използване на ветеринарни лекарствени продукти само от ветеринарни лекари — Свобода на установяване)

 

През 2015 румънската Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Национална служба за ветеринарно-санитарен контрол и безопасност на храните) изменя със заповед административните разпоредби, които се отнасят до изискванията за издаване на разрешение за извършване на ветеринарно-санитарна дейност съответно от ветеринарните аптеки и от ветеринарните фармацевтични пунктове. Едно от премахнатите изисквания е представянето на копие от удостоверението за вписване в Единния регистър на ветеринарните практики.

 

Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO - Съсловна организация на ветеринарните лекари в Румъния) счита изменението за незаконосъобразно. Според нея изискваното преди това удостоверение за вписване в Единния регистър на ветеринарните практики е било необходимо, за да се гарантира, че ветеринарните лекари разполагат с правомощието да вземат решения, което не би било налице ако те имат само миноритарно участие във ветеринарните аптеки и ветеринарните фармацевтични пунктове.

 

Сезираният със случая Curtea de Apel Bucureşti (Апелативен съд Букурещ) иска да установи дали правото на Европейския съюз допуска, първо, ветеринарните лекари да имат изключително право за продажба на дребно и използване на биологични продукти, антипаразитни продукти за специална употреба и ветеринарни лекарствени продукти, и второ, ако това е така, дали допуска структурите, чрез които се извършва тази продажба да бъдат притежавани преимуществено или изключително от един или повече ветеринарни лекари. 

 

За решението не е предвидено да излезе прессъобщение.

 

 

 

 

28 февруари 2018:

C-3/17 Sporting Odds Ltd v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása 

The Hungarian legislation on the grant of concessions for operating traditional casinos and that relating to the organisation of online casino games are not compatible with EU law.

 
 

27 февруари 2018:

Риболовното споразумение между Европейския съюз и Мароко е действително, доколкото не е приложимо към Западна Сахара и прилежащите към нея води.

Judgment in Case C-266/16 The Queen, on the application of Western Sahara Campaign UK v Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs and Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

 

22 февруари 2018:

Прессъобщение на български език във връзка с решението по дело C 336/16, Комисия/Полша.

Съдът установи, че Полша нарушава правото на Съюза за качеството на атмосферния въздух.

Пределно допустимите стойности, приложими за концентрациите на ПЧ10, всъщност са били постоянно превишавани в тази държава членка.

 

22 февруари 2018:

Прессъобщение във връзка със заключението по дело C-632/16, Dyson.

Генералният адвокат Saugmandsgaard Øe предлага на Съда да се произнесе в смисъл, че доставчиците и търговците на прахосмукачки не могат да използват допълнителни етикети, които възпроизвеждат или уточняват информацията върху предвиден от регламент на Съюза енергиен етикет.

Също така директивата относно нелоялните търговски практики не се прилага по отношение на специфичните аспекти на нелоялните търговски практики, уредени от регламен, в който на съответните търговци не се оставя никаква свобода на действие.

 

22 февруари 2018:

Прессъобщение във връзка с решение по дело C-328/16, Комисия/Гърция.

Гърция е осъдена да заплати еднократно сумата 5 милиона евро и периодична имуществена санкция от 3,28 милиона евро за всяко шестмесечно закъснение поради невъвеждането навреме на разпоредби от правото на Съюза относно пречистването на градските отпадъчни води. 

Съдът вече е констатирал с решение от 2004 г. това неизпълнение на задълженията на Гърция.

 

22 февруари 2018:

Прессъобщение във връзка със заключението по дело C-44/17, The Scotch Whisky Association.

Генералният адвокат Saugmandsgaard Øe представя становище по тълкуването на разпоредби от правото на Съюза относно географските указания на спиртните напитки във връзка със спор за германското уиски „Glen Buchenbach“.

Германска юрисдикция е отправила запитване до Съда дали използването на подобно наименование би могло да представлява „непряка употреба“ или „пресъздаване“ на регистрираното географско указание „Scotch Whisky“, или е „невярно или въвеждащо в заблуждение указание, което може да създаде невярна представа за произхода“ на съответния продукт.

 

22 февруари 2018:

Прессъобщение на български език във връзка с решението по дело C 103/16, Guisado. 

Бременните работнички могат да бъдат уволнявани при колективно уволнение. 

В такива случаи работодателят трябва да посочи на уволнена бременна работничка мотивите за уволнението и обективните критерии, въз основа на които е извършен подборът на работниците, които ще бъдат уволнен

 

 

21 февруари 2018:

Прессъобщение във връзка с решението по дело C 518/15, Ville de Nivelles/Rudy Matzak.

Дежурството, което работникът дава в дома си, като е длъжен да се отзове на повикване от работодателя в кратък срок, трябва да се счита за „работно време“.

Задължението за физическо присъствие на определеното от работодателя място, както и задължението за явяване на работното място в кратък срок, ограничават твърде съществено възможността работникът да се посвети на други дейности.

 

07 февруари 2018:

Judgments in Case C-304/16 and C-643/16 The Queen, on the application of American Express Company v The Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury

При тристранната платежна картова схема с участието на партньор в рамките на сътрудничество на различни марки или с участието на посредник се прилагат същите ограничения за обменните такси като тези, които са приложими при четиристранните схеми.

Въпреки това само обстоятелството, че в дадена тристранна платежна картова схема участва партньор в рамките на сътрудничество на различни марки не означава непременно, че към нея се прилагат изискванията за достъп.

 

06 февруари 2018:

Advocate General’s Opinion in Case C-163/16 Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v Van Haren Schoenen BV

According to Advocate General Szpunar, a trade mark combining colour and shape may be refused or declared invalid on the grounds set out under EU trade mark law

The analysis must relate exclusively to the intrinsic value of the shape and take no account of attractiveness of the goods flowing from the reputation of the mark or its proprietor

 

06 февруари 2018:

Judgment in Case C-359/16 Ömer Altun and Others

National courts may, in cases of fraud, disregard social security certificates issued to workers posted within the EU

This is the case if the issuing institution fails to carry out a review of the certificate within a reasonable period of time in the light of evidence of fraud that has been brought to its attention

 

02 февруари 2018:

Judgments in Cases C-261/16 P Kühne + Nagel International and Others v Commission, C-263/16 P Schenker v Commission, C-264/16 P Deutsche Bahn and Others v Commission and C-271/16 P Panalpina World Transport (Holding) and Others v Commission

The Court of Justice upholds the fines imposed by the Commission on a number of companies for their participation in cartels in the international air freight forwarding services sector

 

25 януари 2018:

Решение по дело C-498/16 Maximilian Schrems/Facebook Ireland Limited

Г-н Schrems може да предяви индивидуален иск срещу Facebook Ireland в Австрия

Той обаче не може за целите на колективен иск да се ползва от подсъдността при дела по потребителски договори като лице, на което други потребители са прехвърлили права

 

18 януари 2018:

Judement in Case C-45/17 - Frédéric Jahin v Ministre de l’Économie et des Finances and Ministre des Affaires sociales et de la Santé

Income from assets of French nationals who work in a State other than a Member State of the EU/EEA or Switzerland may be subject to French social security contributions

 

18 януяри 2018: 

Advocate General's Opinion in Case C-528/16 - Confédération paysanne and Others v Premier ministre et Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

According to Advocate General Bobek, organisms obtained by mutagenesis are, in principle, exempted from the obligationsin the Genetically Modified Organisms Directive

Member States are free to adopt measures regulating such organisms provided they respect overarching principles of EU law

 

16 януари:

Judgement in Case T-474/15 EDF v Commission

The General Court of theEU upholds the Commission's decision ordering France to recover  € 1.37 billion in context of State aid granted to EDF

 

11 януари 2018:

Заключение на генералния адвокат по дело C-673/16 Relu Adrian Coman e.a./Inspectoratul General pentru Imigrări и др.

Според генералния адвокат Wathelet, с оглед на свободата на пребиваване на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства понятието „съпруг/съпруга“ обхваща съпрузите от един и същ пол

Въпреки, че държавите членки са свободни да разрешават или не брака между един и същ пол, те не могат да възпрепятстват свободата на пребиваване на гражданин на Съюза, като отказват да предоставят на неговия съпруг от същия пол, който е гражданин на трета държава, право на постоянно пребиваване на своята територия

 

20 декември 2017:

Решение по дело C-102/16 - Vaditrans BVBA/Belgische Staat 

В сектора на автомобилния транспорт водачите не могат да ползват в превозното средство полагащата им се нормална седмична почивка

При определени условия обаче намалената седмична почивка може да се ползва в превозното средство

 

20 декември 2017:

Решение по дело C-434/16 - Peter Nowak/Data Protection Commissioner 

Писмените отговори, дадени по време на изпит за професионални умения, и евентуалните коментари на проверителя по тези отговори представляват лични данни на кандидата, до които той по принцип има право на достъп

Предоставянето на кандидата на такова право всъщност служи на целта на законодателството на Съюза, а именно да се гарантира защитата на правото на физическите лица на личен живот при обработването на засягащите ги данни

 

20 декември 2017:

Решение по дело C-372/16 - Soha Sahyouni/Raja Mamisch 

Регламент „Рим III“ не определя приложимото право към разводите по частноправен ред

 

20 декември 2017:

Решение по дело C-434/15 - Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain SL 

Предоставяната от Uber услуга по свързване с непрофесионални шофьори спада към услугите в областта на транспорта 

Поради това държавите членки могат да уреждат условията за предоставяне на тази услуга

 

06 декември 2017:

Решение по дело C-230/16 - Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente GmbH 

Доставчик на луксозни продукти може да забрани на оторизираните си дистрибутори да продават продуктите чрез платформа в интернет, собственост на трето предприятие като Амазон 

Такава забрана е подходяща и по принцип не отива отвъд това, което е необходимо за опазването на луксозния имидж на продуктите

 

05 декември 2017:

Заключение на генералния адвокат по дело C-451/16 - MB/Secretary of State for Work and Pensions 

Според генералния адвокат Bobek националноправно изискване лице, което е преминало промяна на социалния пол (джендър), да бъде несемейно, за да придобие право на държавна пенсия за осигурителен стаж и възраст, е незаконно 

Това изискване е несъвместимо с Директивата на Съюза за равното третиране на мъжете и жените

 

05 декември 2017:

Judgment in Case C-42/17 - M.A.S. and M.B. 

The obligation to protect the financial interests of the EU must be reconciled with observance of the principle that offences and penalties must be defined by law 

The Italian courts, in criminal proceedings concerning serious VAT fraud, are not therefore obliged to disapply the national limitation rules (on the basis of the Taricco judgment) if that conflicts with that principle

 

05 декември 2017:

Judgment in Case T-893/16 - Xiaomi, Inc. v European Union Intellectual Property Office (EUIPO) 

Apple succeeds in preventing the registration of ‘MI PAD’ as an EU trade mark in respect of electronic devices and (tele)communication services

 

30 ноември 2017:

Заключение на генералния адвокат по дело C-426/16 - Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW и др./Vlaams Gewest 

Според генералния адвокат Wahl изискването, съгласно което обредното клане, без да се прилага зашеметяване, трябва да се извършва в одобрени кланици, не нарушава правото на свобода на религията 

Правната уредба на Съюза осигурява баланс между правото на свобода на религията и изискванията в областта на защитата на човешкото здраве, хуманното отношение към животните и безопасността на храните

 

29 ноември 2017:

Judgment in Case C-214/16 - Conley King v The Sash Window Workshop Ltd and Richard Dollar 

A worker must be able to carry over and accumulate unexercised rights to paid annual leave when an employer does not put that worker in a position in which he is able to exercise his right to paid annual leave 

EU law precludes the requirement that a worker must take leave before establishing whether he has the right to be paid in respect of that leave

 

29 ноември 2017:

Judgment in Case C-265/16  - VCAST Limited v RTI SpA 

The making available of copies of television programmes saved in the cloud must be authorised by the holder of the copyright or related rights 

The service constitutes a retransmission of the programmes concerned

 

28 ноември 2017:

Judgment in Case C-514/16  - Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade and Fausto da Silva Rodrigues de Andrade v José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais SA and Jorge Oliveira 

Damage caused by vehicles which are also intended to be used as machines for carrying out work must be covered by compulsory motor-vehicle insurance against civil liability only when such vehicles are being used principally as a means of transport 

The fact that the vehicle is stationary or that its engine may not be running at the time of the accident does not, in itself, rule out the possibility that the function of the vehicle at that time is use as a means of transport

 

14 ноември 2017:

Решение по дело C-165/16 Toufik Lounes/Secretary of State for the Home Department

Гражданин на държава извън ЕС, член на семейството на гражданин на Съюза, може да се ползва от право на пребиваване в държавата членка, в която последният е пребивавал преди да придобие гражданство на тази държава членка, наред с гражданството си по произход

Условията за предоставяне на това право на пребиваване не трябва да бъдат по-строги от предвидените с Директивата относно правото на свободно движение на гражданите на Съюза

 

14 ноември 2017:

Заключение на генералния адвокат по дело C-498/16 Maximilian Schrems/Facebook Ireland Limited

Според генералния адвокат Bobek г-н Maximilian Schrems може да се позове на качеството си на потребител, за да заведе дело срещу Facebook Ireland пред австрийските съдилища във връзка с ползването на личния му профил във Facebook за лични цели

Г-н Schrems обаче не може да се позовава на качеството си на потребител по исковете, с които предявява права, прехвърлени му от други потребители

 

9 ноември 2017:

Решение по дело C-306/16 Maio Marques da Rosa/Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA

Седмичната почивка на работниците не трябва непременно да се предоставя в деня, следващ шест последователни работни дни

Тя може да се предостави в който и да е ден в рамките на всеки седемдневен период

 

9 ноември 2017:

Заключение на генералния адвокат по дело C-359/16 Ömer Altun и др./Openbaar Ministerie

Според генералния адвокат Saugmandsgaard Øe в случай на измама национална юрисдикция може да не вземе предвид удостоверението за социално осигуряване на командировани в Европейския съюз работници

Измамите, свързани с издаването на удостоверения Е 101 на командировани работници, представляват заплаха за съгласуваността на схемите за социална сигурност на държавите членки и своеобразна нелоялна конкуренция, като освен това поставят под въпрос равните условия на труд на националните пазари на труда

 

26 октомври 2017:

Решение по дело C-90/16 The English Bridge Union Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Двойковият спортен бридж не попада в обхвата на понятието „спорт“ по смисъла на Директивата за ДДС и следователно не може като такъв да бъде освободен от облагане

Съдът обаче не изключва възможността държавите членки да приемат, че двойковият спортен бридж попада в обхвата на понятието „културни услуги“ по смисъла на Директивата

 

24 октомври 2017:

Заключение на генералния адвокат по дело C-353/16 MP/Secretary of State for the Home Department

Според генералния адвокат Bot липсата на подходящо психологично лечение в страната на произход на лице, в която то е било подложено на изтезания, не е достатъчна, за да може това лице да търси субсидиарна закрила

Държавите членки обаче запазват дискреционните си правомощия да допуснат пребиваването на такива лица по хуманитарни съображения

 

19 октомври 2017:

Решения по дела C-598/16 P, Viktor Fedorovych Yanukovych/Съвет и С-599/16 Р, Oleksandr Viktorovych Yanukovych/Съвет

Съдът потвърждава замразяването на финансовите средства на бившия президент на Украйна Виктор Янукович и на сина му Олександър, за периода от 6 март 2015 до 6 март 2016 г. 

 

 

19 октомври 2017:

Решение по дело C-65/16 Istanbul Lojistik Ltd/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság 

Унгарският данък върху пътните превозни средства е несъвместим със Споразумението за асоцииране ЕИО-Турция

Действително този данък представлява такса с равностоен ефект на мито, чието налагане е забранено с това споразумение

 

20 септември 2017:

Решение по дело C-186/16 Ruxandra Paula Andriciuc и др./Banca Românească SA

Когато финансова институция отпуска кредит в чуждестранна валута, тя трябва да предостави на кредитополучателя достатъчна информация, която да му позволява да вземе решение, основано на добра информираност и благоразумие

Поради това продавачът или доставчикът трябва да предостави на съответния потребител цялата относима информация, позволяваща му да прецени икономическите последици от определена клауза за финансовите му задължения

 

14 септември 2017:

Тържествено съдебно заседание на Съда

Тържествена клетва пред Съда на Европейския съюз на нови членове на Европейската комисия и на Европейската сметна палата

 

13 септември 2017:

Решение по дело C-111/16 Giorgio Fidenato и др.

Държавите членки не могат да предприемат спешни мерки във връзка с генетично модифицирани храни и фуражи, без да е очевидно, че съществува сериозен риск за здравето или околната среда

 

12 септември 2017:

Решение по дело C-589/15 Alexios Anagnostakis/Комисия

Съдът потвърждава, че предложението за европейска гражданска инициатива, внесено от гръцки гражданин, за да се създаде възможност за заличаване на държавния дълг на държавите в положение на крайна необходимост, не може да се регистрира

В Договорите няма никакво основание за инициатива с такъв предмет

 

7 септември 2017:

Решение по дело C-559/16 Birgit Bossen, Anja Bossen и Gudula Gräßmann/Brussels Airlines SA/NV

Обезщетението, дължимо на пътниците в случай на отмяна или голямо закъснение на свързващ полет трябва се изчислява в зависимост от прякото разстояние между летището на отпътуване и това на пристигане

Фактът, че действително изминатото разстояние с такъв полет е, поради връзката, по-голямо от разстоянието между летището на отпътуване и това на пристигане, не е от значение при изчисляването на обезщетението

 

26 юли 2017:

Решения по дела C-490/16 A.S./Republika Slovenija и C-646/16 Khadija Jafari и Zainab Jafari

Хърватия е компетентна да разгледа молбите за международна закрила на лицата, масово преминали през границата ѝ по време на мигрантската криза от 2015—2016 година

Тези лица всъщност трябва да се считат за лица, незаконно пресекли външната граница на Хърватия по смисъла на Регламент „Дъблин III“ 

 

26 юли 2017:

Становище 1/15

Съдът счита, че предвиденото споразумение между Европейския съюз и Канада за предаването на резервационни данни на пътниците не може да бъде сключено в сегашния си вид

Въпреки че систематичното предаване, запазване и използване на всички данни на пътниците в основни линии са допустими, редица разпоредби на проектоспоразумението не отговарят на изискванията, произтичащи от основните права на Съюза

 

5 юли 2017:

Решение по дело C-190/16 Werner Fries/Lufthansa CityLine GmbH 

Възрастовата граница от 65 години, предвидена в правото на Съюза, за пилоти в търговския въздушен транспорт на пътници, товари и поща, е валидна

Тя е обоснована от целта да се гарантира безопасност на гражданското въздухоплаване в Европа

 

21 юни 2017:

Решение по дело C-621/15 N. W и др./Sanofi Pasteur MSD и др. 

При липсата на научен консенсус, дефектът на ваксина и причинно-следствената връзка между него и дадено заболяване могат да бъдат доказани посредством съвкупност от сериозни, конкретни и непротиворечиви улики

Близостта във времето между поставянето на ваксината и появата на заболяването, липсата на лична и фамилна медицинска анамнеза на ваксинираното лице, както и значителният брой на случаите, в които е установено, че това заболяване се е появило вследствие поставянето на такива ваксини, евентуално могат да представляват улики, които са достатъчни за доказване

 

14 юни 2017:

Решение по дело C-610/15 Stichting Brein/Ziggo BV, XS4ALL Internet BV

Предоставянето и администрирането на платформа за онлайн споделяне на закриляни произведения като „The Pirate Bay“ може да съставлява нарушение на авторското право

Въпреки че въпросните произведения се качват онлайн от потребителите на платформата за споделяне, ролята на нейните администратори в предоставянето на разположение на тези произведения е ключова

 

14 юни 2017:

Решение по дело C-422/16 Verband Sozialer Wettbewerb eV/TofuTown.com GmbH 

Изцяло растителни продукти по принцип не могат да се предлагат на пазара с наименования като „мляко“, „сметана“, „масло“, „сирене“ или „кисело мляко“, които са запазени съгласно правото на Съюза за продукти от животински произход 

Това важи и ако тези наименования са допълнени с обяснителен или описателен текст, посочващ растителния произход на съответния продукт. Съществува обаче списък с изключения

 

8 юни 2017:

Решение по дело C-296/16 Р Dextro Energy GmbH & Co. KG/Комисия

Съдът потвърждава, че не могат да бъдат разрешени няколко здравни претенции относно глюкозата

Той отхвърля подадената от Dextro Energy жалба срещу решението на Общия съд, в което се постановява, че Комисията не е допуснала грешка, като е установила, че тези претенции насърчават консумацията на захар, при положение че подобно насърчаване е несъвместимо с общоприетите хранителни и здравни принципи

 

8 юни 2017:

Заключение на генералния адвокат по дела C-490/16 и С-646/16 A.S./Republika Slovenija и Jafari/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Генералният адвокат Sharpston счита, че при изключителните обстоятелства на бежанската криза държавите членки, в които най-напред са представени молби за международна закрила, са компетентни за разглеждането на тези молби

Думите „незаконно пресичане“ в Регламент „Дъблин ІІІ“ не обхващат случаите, в които поради масов приток на хора към гранични държави членки тези държави разрешават на граждани на трети страни да влязат и преминат транзитно през тяхната територия, за да достигнат до други държави членки

 

30 май 2017:

Заключение на генералния адвокат по дело C-165/16 Toufik Lounes/Secretary of State for the Home Department

Според генералния адвокат Bot гражданин на трета страна, който е член на семейството на гражданин на Съюза, може да има право на пребиваване в държавата членка, в която последният е пребивавал преди да придобие гражданство на тази държава членка и да установи семейни отношения

За да се гарантира полезното действие на правата, предоставени с гражданството на Съюза, условията за предоставяне на това производно право на пребиваване по принцип не би трябвало да са по-строги от предвидените в Директивата относно правото на свободно движение на гражданите на Съюза

 

18 май 2017:

Становище 2/15

В сегашния си вид Споразумението за свободна търговия със Сингапур не може да бъде сключено самостоятелно от Европейския съюз

Разпоредбите от споразумението относно чуждестранните инвестиции, които не са преки, както и относно уреждането на спорове между инвеститор и държава, не попадат в изключителната компетентност на Съюза, поради което в този си вид споразумението не може да бъде сключено без участието на държавите членки

 

10 май 2017:

Решение по дело T-754/14 Michael Efler и др./Комисия

Общият съд на ЕС отменя решението на Комисията, с което се отказва регистрацията на предложението за европейска гражданска инициатива „ Stop TTIP “

Това предложение не е недопустимо вмешателство в протичането на законодателната процедура, а своевременно легитимно повдигане на демократичен дебат

 

10 май 2017:

Решение по дело C-133/15 H.C. Chavez-Vilchez и др./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank и др.

Гражданин на държава, която не е членка на ЕС, може в качеството си на родител на малолетно дете, което има европейско гражданство, да се позовава на производно право на пребиваване в Съюза

Обстоятелството, че другият родител, гражданин на ЕС, сам би могъл да поеме ежедневната действителна грижа за детето, е релевантно, но само по себе си не е достатъчно, за да се откаже разрешение за пребиваване. Трябва да може да се установи, че между детето и родителя, гражданин на държава, която не е членка на ЕС, е налице отношение на зависимост от такова естество, че решение за отказ на правото на пребиваване на последния би принудило детето да напусне територията на Съюза.

 

04 май 2017:

Решение по дело C-17/16 Oussama El-Dakkak и Intercontinental SARL/Administration des douanes et droits indirects

Задължението за деклариране на всяка парична сума в брой, по-голяма от 10 000 EUR, се прилага в международните транзитни зони на летищата, намиращи се на територията на държавите — членки на ЕС

Така лице, което пътува от една държава извън ЕС към друга държава извън ЕС, преминавайки транзитно през летище на територията на Съюза, е обвързано от това задължение за деклариране за времето на транзитното си преминаване

 

04 май 2017:

Решение по дело C-339/15 Luc Vanderborght

Обща и абсолютна забрана на каквато и да било реклама на грижи за устната кухина и на услуги в областта на денталната медицина е несъвместима с правото на Съюза

Целите за защита на общественото здраве и достойнството на зъболекарската професия обаче могат да обосноват регламентиране на формите и подробните ред и условия, при които лекарите по дентална медицина могат да използват комуникационните средства

 

04 май 2017:

Решение по дело C-315/15 Marcela Pešková и Jirí Pešká/Travel Service a.s.

Сблъсъкът на самолет с птица представлява извънредно обстоятелство, което може да освободи въздушния превозвач от задължението му при голямо закъснение на полета да плати обезщетение

При все това обаче, ако след сблъсъка притежаващ разрешение експерт установи, че съответният самолет е годен да лети, превозвачът не може да обоснове закъснението с необходимост от извършване на повторна проверка

 

27 април 2017:

Заключение на генералния адвокат по дело C-186/16 Ruxandra Paula Andriciuc и др./Banca Româneasca SA 

Според генералния адвокат Wahl клауза по договор за кредит, която предвижда погасяване на сумата по заем в чуждестранната валута, в която същият е бил предоставен, не съставлява непременно неравноправна клауза

Изискването договорните клаузи да са изразени на ясен и разбираем език не може да задължи продавача или доставчика да предвиди и информира потребителя за последващи непредвидими развития, например промени в обменните курсове

 

26 април 2017: 

Решение по дело C-527/15 Stichting Brein

Продажбата на мултимедиен плейър, който позволява лесно и безплатно да се гледат на телевизора незаконно разпространявани в интернет филми, може да представлява нарушение на авторското право

Временното възпроизвеждане с такъв плейър на защитено с авторско право произведение, получавано чрез стрийминг, не е изключено от обхвата на правото на възпроизвеждане

 

04 април 2017:

Решение по дело C-544/15 Sahar Fahimian/Bundesrepublik Deutschland

Националните органи могат да откажат, по съображения за обществена сигурност, да издадат виза за обучение в чувствителна област като сигурността на информационните технологии на иранска гражданка, дипломирана в университет, спрямо който се прилагат ограничителни мерки

Макар националните органи да разполагат с широка свобода на преценка дали е налице риск за обществената сигурност, решението за отказ все пак трябва да е надлежно мотивирано

 

28 март 2017: 

Решение по дело С-72/15 The Queen, по искане на PJSC Rosneft Oil Company, по-рано Rosneft Oil Company OJSC/Her Majesty's Treasury, Secretary of State for Business Innovation and Skills и The Financial Conduct Authority 

Ограничителните мерки, приети от Съвета във връзка с кризата в Украйна спрямо някои руски предприятия, сред които е Rosneft, са валидни

Съдът е компетентен да се произнесе преюдициално относно законосъобразността на ограничителните мерки, приети спрямо частноправни субекти или образувания в рамките на общата външна политика и политика на сигурност

 

15 март 2017:
Решение по дело C-536/15 Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV и Vodafone Libertel BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Съгласието на телефонен абонат за публикуването на данните му включва и използването им в друга държава членка
Широко хармонизираната правна рамка позволява да се осигури на цялата територия на Съюза еднаквото спазване на изискванията в областта на защитата на личните данни на абонатите

14 март 2017:
1) Решение по дело C-158/14 A и др./Minister van Buitenlandse Zaken
Действията на въоръжените сили по време на въоръжен конфликт по смисъла на международното хуманитарно право могат да представляват „терористични актове“
Фактът, че действията на „Тигри за освобождение на Тамил Илам“ могат да представляват действия на въоръжени сили не засяга валидността на актовете на Съюза относно включването на това образувание в списъка за замразяване на средства
 

2) Решения по дела C-157/15 Achbita, Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions и C-188/15 Bougnaoui и Association de défense des droits de l’homme (ADDH)/Micropole Univers

Вътрешно правило в предприятие, което забранява носенето по видим начин на какъвто и да било политически, философски или религиозен символ, не представлява пряка дискриминация

При липсата на подобно правило обаче волята на работодателя да вземе предвид желанията на клиент предлаганите от работодателя услуги да не бъдат предоставяни от служителка, която носи ислямска забрадка, не може да се смята за професионално изискване, изключващо наличието на дискриминация