Текущи програми и проекти

Начало | Институционални и международни отношения | Текущи програми и проекти

Текущи програми и проекти1

Основната цел на Националния институт на правосъдието е подобряване ефективността на правораздаването чрез качествено професионално обучение и повишаване на квалификацията на магистратите и съдебните служители, както и събиране, обработване и разпространяване на информация за нуждите на обучението и осъществяване функциите на Европейски документационен център.

 

От 2007 г. НИП е пълноправен член на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) и неин изключителен представител за България. От 2009 г. НИП е също така пълноправен член на Международната организация за съдебно обучение. От своето създаване Институтът участва активно в редица международни програми и проекти в областта на началното и текущо обучение на магистрати и съдебни служители. Също така е конкретен бенефициент по Оперативна програма „Административен капацитет” (2007-2013) и по Оперативна програма „Добро управление” (2014-2020).

 

В Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка в област правосъдие и вътрешен ред от 18.07.2012 г. се засягат въпросите относно обучението на магистратите. Дейността на Националния институт на правосъдието за периода 2007-2012 г. е разгледана по-подробно в Техническия доклад, като част от анализа може да се цитира, че „НИП се стреми да адаптира предлагането на обучения спрямо нуждите на магистратурата, основано на оценка на нуждите.  От 2011-та приспособени към нуждите на съдебната и разследващата наказателна практика обучения се предлагат на съдии, прокурори и полицаи. НИП инвестира в разширяването на дистанционни обучителни модули и децентрализирано обучение, което увеличава достъпа до обучение на магистрати от страната.  Обучението по европейско право прераства от общо обучително въведение в интегрирането на специфични положения от европейското право в програмите по национално право (например прякото прилагане на европейското право).  През 2011-та и 2012-та години предлагането на обучение по наказателно право, включително с участието на чуждестранни експерти, се разшири с приоритет върху увеличаването на капацитета на разследващите органи.** Кадровият и бюджетен капацитет на НИП за последните 3 години е замразен, независимо от увеличението на неговата дейност. Това кара Институтът активно да търси алтернативи на финансиране, чрез международно донорство и проекти с двустранно сътрудничество. Създадена е международна дирекция, която да осигури надзор върху тези проекти и да подпомогне тяхното изпълнение. През 2012-та се очаква тези алтернативни източници на финансиране да надхвърлят средствата от държавния бюджет.  Това е свързано с определени рискове по отношение на финансовото управление и не може да замести подходящо финансирането от държавния бюджет в дългосрочен план.”

 

А в Доклада си от 28.01.2015 г. Европейската комисия изтъква, че „Националният институт на правосъдието продължи да провежда обучения и да развива набора от обучителни дейности за магистрати през 2014 г. Дейността му се финансира частично с публични средства от държавния бюджет. При все това, основният бюджет е достатъчен само за покриване на разходите за задължителното обучение за младши магистрати, изисквано по закон и не е бил увеличаван през последните години. Всички допълнителни обучителни дейности, включително за продължаващо обучение, се покриват посредством еднократни грантове и програми.* Включително фондове на ЕС. Въпреки това, институтът успешно разработва редица нови обучения в тясно сътрудничество с различни съдебни институции.** Много оценки отчитат качеството на обучението и положените усилия за адаптиране на предлаганите обучения към променящите се нужди.


Текущи проекти