Свободни работни места

Начало | За нас | Свободни работни места

Свободни работни места

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Националният институт на правосъдието, на основание чл. 343, ал. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № ЧР-00-11/16.05.2017 г. на директора на Националния институт на правосъдието, обявява конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „главен секретар” в Националния институт на правосъдието, при следните условия:

 

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 

1. висше юридическо образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Право”;

2. придобита юридическа правоспособност;

3. професионален опит - не по-малко от 8 (осем) години юридически стаж;

4. кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

5. кандидатът да не е лишен от право да заема определена държавна или обществена длъжност;

6. кандидатът да не е лишен от правото да упражнява професия или дейност, за която се изисква юридическа правоспособност.

 

II. Професионален опит на ръководна длъжност или професионален опит в съдебната система е предимство. 

 

IІІ. Начин на провеждане на конкурса – по документи и събеседване.

 

ІV. За участие в конкурса кандидатите следва да подадат заявление, в което задължително да посочат адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

Към  заявлението кандидатите да се приложат следните документи:

1. мотивационно писмо, подписано от кандидата;

2. автобиография, подписана от кандидата;

3. декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер с наложено наказание лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена държавна или обществена длъжност или да упражнява професия или дейност, за която се изисква юридическа правоспособност;

4. копие от лична карта, заверено от кандидата;

5. документ за медицински преглед за постъпване на работа;

6. свидетелство за съдимост;

7. диплома за завършено висше образование – копие, заверено от кандидата;

8. удостоверение за юридическа правоспособност – копие, заверено от кандидата;

9. документи, удостоверяващи професионален опит и трудов/служебен стаж –  трудова и/или служебна книжка и/или осигурителна книжка – копия, заверени от кандидата.

 

V. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите в деловодството на Националния институт на правосъдието, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 14 всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в едномесечен срок от дата на публикуване на обявлението за конкурса.

 

VI. На кандидатите за участие в конкурса се предоставя длъжностна характеристика за длъжността.

 

Обявлението за конкурса е публикувано във вестник „СЕГА”, брой от 17. 05. 2017 г.

 

Обявлението  за конкурса, списъците на допуснатите/недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с провеждането на  конкурса се публикуват на интернет-страницата на Националния институт на правосъдието - www.nij.bg.