Обучение

Начало | График на обученията

Обучение

Дата: 16.06.2020 - 21.07.2020
"Наказателноправен режим на трафика на хора - общи положения" - ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001

Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: Електронно дистанционно обучение
За контакт: Валентина Караганова - тел. 02 9359 123; v.karaganova@nij.bg
Участници:
Аудитория: Съдии, прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници
Начална дата за записване: 18.05.2020
Крайна дата за записване: 08.06.2020
назад

Участници  |  Програма  |  Практическа информация