График на обученията

Архив


Избери година:

2019

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 01.04.2019 - 25.04.2019
"Вещноправни аспекти във връзка с урегулирането на недвижими имоти и кадастралното им заснемане" - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: онлайн обучение
За контакт: Светла Тодорова - тел. 02 9359 104; todorova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: Съдии от първоинстанционен и въззивен граждански съд, държавни съдебни изпълнители, съдии от административен съд, съдии по вписванията и съдебни помощници
Начална дата за записване: 20.02.2019
Крайна дата за записване: 27.03.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 01.04.2019 - 25.04.2019
"Гражданският иск в наказателния процес–легитимирани лица, разглеждане, обезпечаване. Обезпечаване на глобата, конфискацията и отнемането в полза на държавата"-ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: онлайн обучение
За контакт: Лилия Иванова - тел. 02 9359 104; l.ivanova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: Съдии разглеждащи наказателни дела и прокурори
Начална дата за записване: 20.02.2019
Крайна дата за записване: 21.03.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 01.04.2019 - 25.04.2019
"Наказателноправни аспекти на домашното насилие" - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0002
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: онлайн обучение
За контакт: Лилия Иванова - тел. 02 9359 104; l.ivanova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: Лица по чл. 249 ЗСВ, разследващи полицаи, адвокати
Начална дата за записване: 20.02.2019
Крайна дата за записване: 20.03.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 02.04.2019 - 03.04.2019
"Съдебно-административно обслужване на граждани" - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: София
За контакт: Анна Гергова - тел. 02 9359 179; a.gergova@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдебни служители от съдилищата в Софийски, Великотърновски и Варненски апелативни райони
Начална дата за записване: 21.12.2018
Крайна дата за записване: 28.02.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 02.04.2019 - 03.04.2019
"Прилагане на защитата на личните данни. Закон за достъп до обществена информация в съдебната система" - Проект № BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: Пловдив
За контакт: Боряна Урманова-Григорова - тел. 02 9359 155; grigorova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: съдебни служители от АВСС, ИВСС, АГП, ВКС, ВАС и НИП
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Посочена в поканата за участие
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация