График на обученията

Архив


Избери година:

2019

Начало | График на обученията

График на обученията


Ключови думи:
От:

До:

Направление:
Дата: 02.05.2019 - 17.05.2019
"Обжалване на насоките за кандидатстване по ЗУСЕСИФ" - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0002
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: онлайн обучение
За контакт: Лилия Иванова – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 104; l.ivanova@nij.bg;
Участници:
Аудитория: административни съдии, съдебни помощници в административните съдилища, съдебни служители
Начална дата за записване: 28.03.2019
Крайна дата за записване:
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 08.05.2019 - 09.05.2019
"Комуникационни умения и изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 - 2020" - ОПДУ № BG05SFOP001-3.002-0001
Направление: Обучение на съдебна администрация
Място: София
За контакт: Лилия Димитрова-Зарева - тел. 02 9359 142, 0886 845 805; l.zareva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: експерти по връзки с обществеността и съдебни служители, съвместяващи тези функции от съдилищата
Начална дата за записване: 19.02.2019
Крайна дата за записване: 01.04.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 13.05.2019 - 17.05.2019
"Начално обучение на съдебни служители"- ОПДУ BG05SFOP001-3.006-0001
Направление: Начално обучение,Обучение на съдебна администрация
Място: София, зала 32
За контакт: Боряна Урманова-Григорова - тел. 02 9359 155; grigorova@nij.bg; Велин Турмаков - тел. 02 9359 135; v.tourmakov@nij.bg
Участници:
Аудитория: съдебни служители от съдилищата със стаж до 1 година в съдебната система
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Всички места са запълнени
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 13.05.2019 - 14.05.2019
Дисциплинарни правомощия на административните ръководители
Направление: Текущо обучение и международен обмен на магистрати
Място: София
За контакт: Ангелина Лулчева - тел. 02 9359 144; a.lulcheva@nij.bg;
Участници:
Аудитория: административни ръководители на органите на Прокуратурата от апелативните райони на Бургас, Варна и Велико Търново
Начална дата за записване: 19.03.2019
Крайна дата за записване: 22.04.2019
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация
Дата: 13.05.2019 - 19.05.2019
"Гражданскоправни аспекти на телесните увреждания" - ОПДУ BG05SFOP001-3.002-0002
Направление: Електронно обучение и информационни ресурси
Място: онлайн обучение
За контакт: Лилия Иванова – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 029359 104, l.ivanova@nij.bg
Участници:
Аудитория: Магистрати, съдебни служители и лица по чл. 249 от ЗСВ, които работят с материята, разследващи органи по НПК
Начална дата за записване:
Крайна дата за записване: Всички места са запълнени
повече

Участници  |  Програма  |  Практическа информация