20.09.2017

Предстои провеждането на обучение на тема „Съдебномедицински и съдебнопсихиатрични експертизи”


На 27-29 септември 2017 г. в зала 32 на Националния институт на правосъдието организираме обучение на тема Съдебномедицински и съдебнопсихиатрични експертизи. Лектори на обучението са психиатърът доц. д-р Владимир Велинов и д-р Александър Минчев началник отделение Съдебна медицина в УМБАЛСМ Н.И.Пирогов. Поради големия интерес към темата на семинара, срокът за заявяване ще бъде удължен до 25.09.2017 г., като се приемат заявки за участие от съдии (само от град София) чрез попълване на...
повече
18.09.2017

Mеждународен семинар на тема „Законодателство на ЕС в областта на околната среда – защита на територии в съответствие с Директивата за местообитанията и Директивата за птиците”


Започна международният семинар на тема Законодателство на ЕС в областта на околната среда защита на територии в съответствие с Директивата за местообитанията и Директивата за птиците. Обучението се организира съвместно с Академията по европейско право в Трир в рамките на програмата на ЕС Сътрудничество между националните съдии в областта на правото на околната среда. Програмата предвижда разработване на обучителни модули и провеждане на работни семинари в областта на екологичното право в...
повече
14.09.2017

Анкета във връзка с провеждането на чуждоезикови обучения по английски и френски език в рамките на ОПДУ


Анкета във връзка с провеждането на чуждоезикови обучения по английски език и френски език в рамките на бюджетна процедура Повишаване на компетентността на магистратите и съдебните служители чрез ефективно обучение в Националния институт на правосъдието и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Добро управление (ОПДУ). Можете да попълните анкетата тук.
повече
14.09.2017

НИП ще бъде домакин на международен семинар в областта на екологичното право


В периода 18 20 септември 2017г Националният институт на правосъдието ще бъде домакин на семинар на тема Законодателство на ЕС в областта на околната среда - защита на територии в съответствие с Директивата за местообитанията и Директивата за птиците организиран от Академията по Европейско право в Трир. Участници в обучението са магистрати в областта на екологичното право от България и страни-членки на ЕС, с лектори водещи европейски експерти от Германия и представители на Съда на ЕС....
повече
12.09.2017

Националният институт на правосъдието подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“


НАЦИОНАЛНИЯТ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБУЧЕНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ НИП, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД На 12 септември 2017 г. между директора на НИП и ръководителя на УО на ОПДУ беше подписан договор BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.08.2017г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за...
повече
12.09.2017

Обучение на тема „Антропологични експертизи” ще бъде проведено в периода 5 – 6 октомври 2017 г.


На 5 и 6 октомври 2017 г. Националния институт на правосъдието организира обучение на тема Антропологични експертизи. Лектори на обучението ще бъдат водещи експерти от Националния институт по криминалистика на Кралство Нидерландия. Обучението се провежда в рамките на проект Усъвършенстване на познанията в областта на криминалистичните експертизи в съдебните системи на България и Румъния, изпълняван от Обучителния и научен център на съдебната власт на Холандия (SSR), Националният институт на...
повече
25.08.2017

Предстои провеждането на обучение на тема "Разследване на престъпления, свързани с правонарушения от медицински лица. Видове медицински документи и съдебна практика"


На 11-13 октомври 2017г. в зала 42 на Националния институт на правосъдието организираме обучение на тема Разследване на престъпления, свързани с правонарушения от медицински лица. Видове медицински документи и съдебна практика. Програмата на обучението е разработена от интердисциплинарен екип от преподаватели в състав: Красимира Филипова - заместник- административен ръководител на АП София, Зорница Таскова заместник-административен ръководител на СГП, Нина Панчева заместник-административен...
повече
03.08.2017

Директорът на НИП определи датите за започване и приключване на курса за задължително първоначално обучение в НИП на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи


Със Заповед № РД-00-36/01.08.2017 г. г-жа Миглена Тачева директор на НИП определи 2 октомври 2017 г. за начална дата и 29 юни 2018 г. - за край на курса за задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. Във випуск 2017/2018 г. ще се обучават 30 кандидати за младши съдии, 34 кандидати за младши прокурори и 19 кандидати за младши следователи. За повече информация: телефони (02) 9359 132, 9359 131, 9359 145 и e-mail: no@nij.bg
повече