Актуално

Начало | Актуално

ОБУЧЕНИЕ ПО НОВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА ЗАПОР НА БАНКОВИ СМЕТКИ, 22 - 23.06.2017 г.

16.05.2017
     
 
На 22 - 23 юни 2017 г. в зала 201 на Националния институт на правосъдието организираме обучение на тема "Компетентност, признаване и изпълнение по граждански и търговски дела - Регламент 1215/2012 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. Европейска заповед за запор на банкови сметки. Европейска заповед за плащане". 
 
Програмата на обучението е разработена с участието на съдиите, членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в РБ г-жа Дарина Костова, Окръжен съд Бургас, и Рената Мишонова-Хальова, Окръжен съд Враца по проекта на НИП „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 
Акцент в обучителната програма е  новата процедура по издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки, въведена с последните изменения в Гражданско-процесуалния кодекс, ДВ, бр. 13/07.02.2017 , във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 655/2014, който влезе в сила на 18 януари 2017 г. Обучението е предназначено за съдии, които разглеждат граждански и търговски дела на районно, окръжно и апелативно ниво и съдебни помощници. 
 
Моля, лицата, проявили интерес да участват в събитието, да потвърдят това до 12 юни 2017 г. чрез попълване на електронна заявка, достъпна на интернет страницата на Института (www.nij.bg), раздел График на обученията, подраздел Заявка за участие.
 
Участниците следва да попълнят преди обучението и Въпросник за участие. За попълвалите този въпросник по други обучения, не се изисква повторното му изпращане.
 
Командировъчните разходи (пътни, дневни разходи и разходи за хотелско настаняване) на участниците в обучението са за сметка на проекта.
 
Лице за контакт: Люба Райнова, програмен координатор, сл. тел. 029359126; моб. тел.:0888659562, email: l.rainova@nij.bg.
 

назад