Актуално

Начало | Актуално

ВРЕМЕННИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

08.11.2017

  Уважаеми колеги,

 
Във връзка с подготовката за годишния план за дейността на Националния институт на правосъдието за 2018 г. и в изпълнение на чл. 12а от Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в Националния институт на правосъдието, НИП проучва възможностите за разширяване състава на временните преподаватели за следните присъствени обучения на магистрати и съдебни служители, които предвиждаме да се проведат през 2018 г:
 
1. Трудови спорове. Защита срещу незаконно уволнение и дисциплинарно наказание. Практика на Съда на ЕС;
2. Частно правоприлагане на конкурентното право в Европейския съюз - Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 година относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията (срок за въвеждане 27.12.2016 г.);
3. Документни престъпления – критерии за разграничение и съставомерност на деянията; употреба на сканирани документи, представянето им като приложение на електронни документи и др. Съставомерност на употребата на копия на документи и на заверени копия на документи. Употреба на неистински частни документи. Методика на разследване;
4. Материални и процесуални проблеми при разследване на престъпления по чл. 235 от НК и чл. 236 от НК (Престъпления против горското стопанство);
5. Престъпления против интелектуалната собственост по чл. 172 а, б и чл. 173 от НК. Веществени доказателства и начин на изземване. Способи за доказване;
6. Проблеми на наказателно- съдебния надзор - съществени нарушения на процесуалните правила в наказателното производство, изменение на обвинението в съдебна фаза, касационен протест - изисквания за форма и съдържание;
7. Същност и характеристики на престъпленията, свързани с незаконно пребиваване или преминаване на чужденци в страната и през граница (чл. 279 -281 НК). Специфични проблеми на прилагането. Практически проблеми при разследване на тези престъпления;
8. Пътнотранспортни произшествия. Експертиза на алкохол и упойващи вещества от водачите на МПС, съгласно Наредба № 1/19.07.20117г., в сила от 29.09.2017г.;
9. Етични предизвикателства в работата на магистрата;
10. Актуална практика на Европейския съд по правата на човека;
11. Обучение за системни администратори. Е-правосъдие. Информационна сигурност;
12. Организационни аспекти на Е-правосъдие;
13. Достъп до обществена информация;
14. Защита на личните данни в съдебната система;
15. Етично поведение на съдебния служител;
16. Управление на човешките ресурси;
17. Административноправно обслужване на граждани със специфични потребности.
Съгласно Вътрешните правила административните ръководители на органите на съдебната власт, съсловните организации на магистрати и съдебни служители, министърът на правосъдието, юридическите факултети, Висшият адвокатски съвет и лично заинтересовани лица, могат да се включат в процеса по подготовка на списъка с временни преподаватели чрез свои предложения. В случай, че имате предложения за потенциални преподаватели по горепосочените теми, моля да получим вашите предложения в срок до 22 ноември (сряда) 2017 година. Предложенията следва да са придружени от кратка биографична справка, съдържаща информация относно обстоятелствата по чл. 52 от Правилника за организацията и дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация , тематичната област и/или конкретните теми на компетентност.
 
Лице за контакт:
Зина Филчева, програмен координатор, тел. 02 9359 231, електронна поща: z.filcheva@nij.bg
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2011 г., в сила от 23.08.2011 г.) Временни преподаватели
към Националния институт на правосъдието могат да бъдат представители на науката и практиката, които:
1. са специалисти в конкретната област, в която ще преподават;
2. притежават високи професионални и нравствени качества;
3. имат преподавателски опит или са преминали специализиран курс за обучение на обучители.
(2) Временните преподаватели се подбират при спазване принципите на компетентност, прозрачност, публичност и равен достъп.
  
 

назад