Актуално

Начало | Актуално

Предстои провеждането на обучения, посветени на прилагането на чл. 3 ЕКПЧ и промените в ЗИНЗС

21.11.2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В периода м. ноември – м. декември 2017 г. в рамките  на проект „Подкрепа за прилагане на решенията на ЕСПЧ и стандартите и препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание (КПИ) (с фокус върху реформата на затворите)”, осъществяван от Националния институт на правосъдието (НИП) в сътрудничество със Съвета на Европа (СЕ) и финансиран от Доверителния фонд за правата на човека на СЕ, предстои провеждането на две присъствени обучения, посветени на прилагането на последните изменения в ЗИНЗС във връзка с чл. 3 ЕКПЧ, в това число:
 
 
1. Съдебна практика по чл. 3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Измененията на същия закон, в сила от 05.11.2017 г.
Дата на провеждане: 30.11.2017 г.
Място на провеждане: НИП, УИЦ, зала 32
Целева група: съдии и съдебни помощници от административните съдилища
Срок за заявяване: 23.11.2017 г.
Лице за контакт: Корнелия Кирилова, 02/ 9359 161, k.kirilova@nij.bg 
 
 
2. Промените в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), публикувани в ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г., в контекста на чл. 3 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). Анализ на разпоредбите и проблеми при прилагането им
Дата на провеждане: 08.12.2017 г.
Място на провеждане: гр. Бургас
Целева група: съдии и съдебни помощници от административните съдилища в района на Апелативен съд Бургас и Апелативен съд Варна
Срок за заявяване: 30.11.2017 г.
Лице за контакт: Корнелия Кирилова, 02/ 9359 161, k.kirilova@nij.bg 
 
 
В рамките на всяко от обученията ще бъде направен преглед на практиката на Европейския съд по правата на човека и на националните съдилища по прилагането на европейските стандарти за предотвратяване на изтезанията и на нечовешкото или унизително отношение или наказание. Основен акцент в учебната програма ще бъдат  изменения на ЗИНЗС, насочени към въвеждане на нови превантивни средства за защита, както и присъждането на обезщетение за претърпени неимуществени вреди на лишените от свобода лица.
 
Лицата, проявили интерес към темата, могат да потвърдят участието си в посочените по-горе срокове чрез попълване на електронна заявка, достъпна на интернет страницата на Института (www.nij.bg), раздел График на обученията, подраздел Заявка за участие
 
Всички разходи на участниците (пътни разходи, настаняване и храна) са за сметка на проекта.
 

назад