Актуално

Начало | Актуално

Новоразработени електронни обучения по Оперативна програма "Добро управление"

12.03.2018
Националният институт на правосъдието Ви кани да вземете участие в следното електронно обучение, разработено в рамките на проект № BG05SFOP001-3.002-0001 „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:
 
"Актуални въпроси на производството по несъстоятелност" 
Период на провеждане: 13.03 - 30.04.2018 г.
 
Основна целева група на обучението са съдии от окръжните и апелативните съдилища, разглеждащи дела по несъстоятелност и съдебни помощници.
 
Преподавател в обучението е съдия Костадинка Недкова от Върховния касационен съд.
 
За да заявите желанието си за участие в обучението трябва да попълните електронната заявка за участие
 
Лицe за контакт: г-жа Корнелия Кирилова, тел. 02 9359 161, e-mail: k.kirilova@nij.bg
 

назад