Актуално

Начало | Актуално

Предоставяне на присъствени обучения по английски и френски език за магистрати и съдебни служители

20.03.2018
     

 

Националният институт на правосъдието изпълнява проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ). Във връзка със стартиране на Дейност 2 на проекта „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” магистрати и съдебни служители ще имат възможност да се включат в следните присъствени обучения:

 

• Присъствени езикови курсове по английски и френски език за нива B1 и B2 (самостоятелно ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа;

• Присъствени езикови курсове по английски и френски език за ниво C1 (свободно владеене и ползване на езика) с продължителност 120 учебни часа;

• Присъствени специализирани езикови курсове по английски и френски език по юридическа терминология с продължителност 36 учебни часа.

 

Допълнително НИП ще предложи и електронен дистанционен вариант на обученията по английски и френски език за нива по общ език В1, В2 и С1, без специализирани езикови курсове по юридическа терминология.

 

Присъствените езикови обучения са планирани да започнат в периода 1 – 14 май 2018 г. и ще обхванат до края на годината 940 обучаеми – съдии, прокурори, следователи и съдебни служители. 

 

Кандидатите за участие в присъствените обучения следва да попълнят електронна заявка, съдържаща и входящ тест за установяване нива по английски и френски език от В1 до С1 съгласно Европейската референтна езикова рамка, в срок до 30 март 2018 г., петък, 17,30 ч. Регистрационната форма и входящият тест са достъпни чрез приложената връзка:

 

https://goo.gl/forms/8wQyVpQaKo8q9GOi2

 

Повече информация за дейността можете да откриете в раздел „Проект по ОПДУ 2017”, подраздел „Чуждоезиково обучение” 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос № 3, процедура BG05
SFOP001-3.002
www.eufunds.bg

 

назад