Актуално

Начало | Актуално

Резултати от изпълнението на проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието” през 2018 г.

21.12.2018
     

 

В рамките на проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, изпълняван от Националния институт на правосъдието по Оперативна програма „Добро управление”, се осъществява комплекс от обучителни дейности, насочени към магистрати, съдебни служители, съдебни заседатели, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, разследващи органи и адвокати. 

 

През 2018 г. бяха постигнати следните резултати по предвидените проектни дейности:

 

Дейност 1: „Провеждане на присъствени обучения в различен формат съобразно конкретните потребности на целевите групи” - през 2018 г. се проведоха 28 обучения за 978 участници (217 съдии, 137 прокурори, 6 следователи, 4 съдебни помощници, един прокурорски помощник, 42 служители в МВР, 569 съдебни служители, един адвокат и едно вещо лице).

 

Дейност 2: „Изпълнение на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите”, осъществявана в партньорство с 55 съдилища - през 2018 г. се проведоха 73 обучения за 2 674 участници (1773 съдии, 89 прокурори, 13 следователи, един прокурорски помощник, 8 служители в МВР, 6 съдии по вписванията, 106 съдебни помощници, 41 държавни съдебни изпълнители, 389 съдебни служители, 194 съдебни заседатели и 54 адвокати).

 

Дейност 3:  „Провеждане на дистанционни обучения” – през 2018 г. бяха проведени 9 дистанционни обучения за 416 участници (190 съдии, 86 прокурори, 2 прокурорски помощници, 7 следователи, 4 служители в МВР, един държавен съдебен изпълнител, 82 съдебни помощници,  6 съдебни заседатели, 14 съдебни служители, 23 съдии по вписванията и един адвокат). 

 

Дейност 4:  „Издаване на тематично помагало по Европейско право”

През 2018 г. завърши работата по създаването на тематично помагало по Европейско право „Националните съдилища и правото на ЕС” – част I, отговарящо на потребностите от практическо издание за българските магистрати и отразяващо тенденциите в натрупаната национална съдебна практика в светлината на развитието на правната система на Европейския съюз. Автори на помагалото са съдия Александър Арабаджиев, Съда на ЕС, проф. Евгени Танчев, Генерален адвокат в Съда на ЕС, съдия Александър Корнезов, Общ съд на ЕС, проф. Жасмин Попова, Институт по правни науки към БАН, гл. ас. д-р Станислав Костов, преподавател по право на ЕС в СУ „Св. Кл. Охридски“. 

 

През март 2018 г. се проведе официалното представяне на изданието, а електронният му формат е публикуван и е достъпен във виртуалната библиотека на Националния институт на правосъдието, Портал за електронно обучение на НИП на адрес: http://e-learning.nij.bg.

 

Националният институт на правосъдието разпространява изданието сред кандидатите за младши съдии, прокурори и следователи и сред участниците в текущите форми на обучение на Института. Специфичните гражданскоправни, наказателноправни и административноправни аспекти на прилагането на правото на ЕС ще бъдат разгледани в следващите части на помагалото, които предстоят да бъдат издадени на хартиен и електронен носител.

 

 

назад