Актуално

Начало | Актуално

Eлектронно обучение с трансгранична присъствена среща „Основни принципи, свързани със защитата на правата на човека в областта на биомедицината”, организирано от Съвета на Европа

08.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейската програма за обучение по права на човека на юристи на Съвета на Европа (програма HELP) организира съвместно електронно обучение за съдии, прокурори и адвокати от държавите членки на Европейския съюз (ЕС), посветено на защитата на основните права в областта на биомедицината. Обучителният курс е разработен съвместно от програма HELP и звеното по биоетика на Съвета на Европа (СЕ) и се провежда в рамките на проекта „HELP в ЕС”[1]. Той осигурява систематичен преглед на правните актове и инструменти на СЕ в областта на биомедицината (основно място сред които заема Конвенцията на СЕ за правата на човека и биомедицината, известна още като Конвенцията от Овиедо, и Допълнителните протоколи към нея), както и на нарастващата по обем практика на Европейския съд по правата на човека по различни проблеми от разглежданата област, в която Съдът тълкува и доразвива разпоредбите на посочената Конвенция. Целта на курса е да допринесе за по-добро познаване и разбиране на основните принципи за защита на правата на човека в областта на биомедицината от страна на юристите и медицинските специалисти в ДЧ на СЕ като предпоставка за по-ефективното им прилагане на национално ниво. Учебното съдържание на курса е практически насочено и интерактивно и е достъпно само на английски език. За провеждане на електронния обучителен курс ще бъде използвана обучителната платформа на програма HELP (http://help.elearning.ext.coe.int)

  

 

На 7 и 8 март 2019 г. в Съвета на Европа в Страсбург ще се проведе трансгранична начална присъствена среща за участниците в посоченото обучение, в рамките на която ще бъдат разгледани и обсъдени въпроси относими към съдържателните и методологическите аспекти на курса и ще бъде представена обучителната платформа на програма HELP. Работният език на срещата е английски като (само за присъствената среща) ще бъде осигурен превод и на френски език. Разходите за участие в присъствената среща се покриват от бюджета на проекта.

 

Подробна информация относно целите и съдържанието обучението, както и програма на присъствената среща към него можете да откриете в прикачения файл.

 

Изискванията към участниците са много добро ниво на владеене на английски език и задължителност на участието в присъствената и в дистанционната част на обучението.

 

За заявяване на участие в присъствената среща към курса заинтересованите лица, принадлежащи към посочените по-горе целеви групи, трябва да попълнят настоящата електронна регистрационна форма в срок до 18.02.2019 г.

 

Лице за контакт: Корнелия Кирилова, тел. 02 9359 161, е-поща: k.kirilova@nij.bg

 

Концептуална рамка и програма на обучителния курс на HELP Основни принципи, свързани със защитата на правата на човека в областта на биомедицината

 

 


[1] Проектът „HELP в ЕС”, финансиран съвместно от ЕС и СЕ и осъществяван от СЕ в сътрудничество със съдебните обучителни институции и професионалните сдружения на адвокатите в държавите членки на ЕС, е насочен към укрепване капацитета на националните магистрати и адвокати за ефективно и хармонизирано прилагане на европейските стандарти за защита на основните права на национално ниво. 


назад