Актуално

Начало | Актуално

Aктуалните проблеми в практиката на съдилищата по прилагане на ЗИНЗС

10.05.2019
     
На 10.05.2019 г. в гр. София се проведе присъствената сесия към организираното от Националния институт на правосъдието обучение на тема "Актуални проблеми в практиката на съдилищата по прилагането на ЗИНЗС след измененията на закона, обн. в ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.". При провеждане на обучението беше приложена иновативна методология, съобразена с най-добрите обучителни практики на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО), която съчетава присъствени и електронни методи на обучение (в т.ч. предварителна работа на участниците в обучителната платформа на НИП - http://e-learning.nij.bg).
 
Акцент в учебния план са производствата по преместване на лишените от свобода и промяна в режима на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, отговорността за незаконосъобразна дейност на специализираните органи по изпълнение на наказанията, дисциплинарните производства, както и защитата на лишените от свобода срещу изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне в съответствие с установените стандарти на Европейската конвенция за правата на човека и практиката на Европейския съд по правата на човека.
 
В обучението взеха участие 25 съдии и съдебни помощници от административните съдилища и прокурори от районно и окръжно ниво, които упражняват надзор за законност върху изпълнение на наказанията.
 
Обучението се проведе по проекта на НИП „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”.
 

назад