Актуално

Начало | Актуално

Eлектронно обучение с трансгранична присъствена среща „Семейно право и права на човека”, организирано от Съвета на Европа

15.07.2019
 
Европейската програма за обучение по права на човека на юристи на Съвета на Европа (програма HELP) организира електронно обучение за съдии и прокурори от държавите членки на Европейския съюз (ЕС), посветено на защитата на правата на човека в областта на семейното право. Обучителният курс е разработен от експерти на Съвета на Европа (СЕ) и се провежда в рамките на проекта „HELP в ЕС” . Той разглежда и анализира влиянието на международното право в областта на правата на човека, в частност чл. 8 и чл. 12 ЕКПЧ, върху семейното право на държавите членки. Курсът прави преглед на ключови дела на Европейския съд по правата на човека по чл. 8, 12 и 14 ЕКПЧ и изследва относимите европейски и международни инструменти, включително Конвенцията на ООН за правата на детето (1989), с цел да илюстрира посочената тенденция, а именно – възприемане на установените минимални европейски стандарти за защита на правата в областта на семейното право на национално ниво. Особено внимание в рамките на обучението се отделя и на правилата на международното частно право, приложими към семейно-правни спорове, процеса на хармонизиране и унифициране на тези правила в рамките на ЕС, както и на дейността на Хагската конференция по международно частно право.
      
Учебното съдържание на курса е практически насочено и интерактивно и е достъпно само на английски език. За провеждане на електронния обучителен курс ще бъде използвана обучителната платформа на програма HELP (http://help.elearning.ext.coe.int).
 
  
На 16 и 17 септември 2019 г. в гр. Любляна, Словения ще се проведе трансгранична начална присъствена среща за участниците в посоченото обучение, в рамките на която ще бъдат разгледани и обсъдени въпроси, относими към съдържателните и методологическите аспекти на курса и ще бъде представена обучителната платформа на програма HELP. Работният език на срещата е английски. Разходите за участие в присъствената среща се покриват от бюджета на проекта.
 
Подробна информация относно целите и съдържанието обучението, както и изискванията за участие в курса можете да откриете в приложената концептуална рамка.
 
Изискванията към участниците са много добро ниво на владеене на английски език и задължителност на участието в присъствената и в дистанционната част на обучението.
 
За заявяване на участие в присъствената среща към курса заинтересованите лица, принадлежащи към посочените по-горе целеви групи, трябва да попълнят настоящата електронна регистрационна форма в срок до 12.08.2019 г. Регистрационната форма ще бъде достъпна до запълване броя на обявените места за участие в курса (общо 40).
 
Лице за контакт: Корнелия Кирилова, тел. 02 9359 161, е-поща: k.kirilova@nij.bg 
 

 


назад