Актуално

Начало | Актуално

Eлектронно обучение с трансгранична присъствена среща „Събиране и използване на доказателства по дела, свързани с тероризъм”, организирано от Съвета на Европа

03.09.2019

 

 

 

 

 

 

В рамките на Програмата на Съвета на Европа за обучение по права на човека за юристи (програма HELP) се организира електронно обучение за съдии и прокурори от държавите членки на Европейския съюз (ЕС), посветено на процесуалните гаранции при събиране и използване на доказателства по дела, свързани с тероризъм, обезпечаващи провеждането на справедливо и безпристрастно разследване по такива дела, както и необходимия баланс между защитата на националната сигурност и основните права на индивида. Обучителният курс, разработен от програма HELP на Съвета на Европа (СЕ) в рамките на проекта „HELP в ЕС”[1], осигурява систематичен преглед на правните актове и инструменти на СЕ и ЕС в посочената област, основно място сред които заемат ЕКПЧ (в частност чл. 3, 5, 6, 8, 10 и чл. 14 ЕКПЧ), Конвенцията на СЕ относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление и относно финансирането на тероризма (нар. още Варшавската конвенция), Хартата на ЕС за основните права (чл. 4, 6, 7, 8 11, 21 и чл. 47 от Хартата) и Стратегията на ЕС за противодействие на тероризма, както и на относимата практика на Европейския съд по правата на човека. Учебното съдържание на курса е практически насочено и интерактивно и е достъпно само на английски език. За провеждане на електронния обучителен курс ще бъде използвана обучителната платформа на програма HELP (http://help.elearning.ext.coe.int)

  
 
 
 
На 23 и 24 септември 2019 г. в сградата на Съвета на Европа в Страсбург ще се проведе трансгранична начална присъствена среща за участниците в посоченото обучение, в рамките на която ще бъдат разгледани и обсъдени въпроси, относими към съдържателните и методологическите аспекти на курса и ще бъде представена обучителната платформа на програма HELP. Откриващото присъствено събитие в Страсбург ще има съвместни сесии с третия европейски семинар, посветен на превенция на радикализацията и организиран в рамките на едноименния съвместен проект на ЕС и СЕ. Работният език на срещата е английски. Разходите за участие в присъствената среща се покриват от бюджета на проекта.
 
Подробна информация относно целите и съдържанието на обучението, програмата на присъствената среща и режима на разходите за участие в срещата можете да откриете тук.
 
Предвид устройството и разпределението на функциите в българската съдебна система, основни целеви групи на посоченото обучение са съдиите от специализирания наказателен съд и апелативния специализиран наказателен съд и прокурорите от специализираната и апелативната специализирана прокуратура.
 
Изискванията към участниците са много добро ниво на владеене на английски език (не по-ниско от В2 според ЕЕР) и задължителност на участието в присъствената и в дистанционната част на обучението. С предимство ще се ползват националните магистрати, които не са участвали в друго присъствено обучително събитие, организирано по проекта "HELP в ЕС".
 
За заявяване на участие в присъствената среща към курса заинтересованите лица, принадлежащи към посочените по-горе целеви групи, трябва да попълнят настоящата електронна регистрационна форма в срок до 08.09.2019 г.
 
Лице за контакт: Корнелия Кирилова, тел. 02 9359 161, е-поща: k.kirilova@nij.bg 
 
 
 
________________________________________
[1] Проектът „HELP в ЕС”, финансиран съвместно от ЕС и СЕ и осъществяван от СЕ в сътрудничество със съдебните обучителни институции и професионалните сдружения на адвокатите в държавите членки на ЕС, е насочен към укрепване капацитета на националните магистрати и адвокати за ефективно и хармонизирано прилагане на европейските стандарти за защита на основните права на национално ниво. 
 

назад