Актуално

Начало | Актуално

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ДВАМА ПОСТОЯННИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС НА КАНДИДАТИТЕ ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ В НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

11.03.2020

Националният институт на правосъдието открива процедура на основание чл. 32, ал. 1, т. 2 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието за избор на двама постоянни преподаватели по наказателно право и процес за провеждане на задължителното първоначално обучение  на кандидатите за младши прокурори,  випуск 2020-2021г.

 

В процедурата могат да участват прокурорите, включени в базата данни на временните преподаватели в НИП по смисъла на чл. 12 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието.

 

Изискванията към кандидатите:

1. Да са прокурори, които имат най-малко осем години юридически стаж и заемат длъжност прокурор в районна или окръжна или апелативна прокуратура;

2. Да имат опит в обучението на магистрати и/или са преминали специализирано обучение на обучители;

3. Да имат висока професионална компетентност, да познават и спазват етичните норми на професионалната общност, да притежават методологически и социални умения на обучители, съобразени със специфичните потребности на участниците в учебния процес. 

 

Срок и начин за подаване на документи: 

Кандидатите за постоянни преподаватели могат да заявят писмено съгласието си за участие в процедурата в 7-дневен срок от датата на публикуване на поканата на електронната поща на НИП - nij@nij.bg

 

назад