Актуално

Начало | Актуално

Практическа информация за кандидатите за младши магистрати във връзка с провеждането на финалните изпити в НИП в условия на извънредна епидемична обстановка

20.05.2020
Финалните изпити на кандидатите за младши съдии, младши прокурори  и младши следователи  випуск 2019/2020г. ще бъдат проведени в присъствена форма съобразно разпоредбите на Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието /Обн., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., доп. бр. 22 от 22.03.2016 г., в сила от 10.03.2016 г., доп. бр. 27 от 31.03.2017 г., в сила от 04.04.2017 г., изм. и доп. бр. 91 от 02.11.2018 г., в сила от 06.11.2018 г./ и при спазване на необходимите санитарно-хигиенни изисквания, определени със заповед №РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД-11-26/14.05.2020 г. на директора на НИП
 
Насоки към кандидатите:
 
Достъпът до сградите на НИП на повече от 1 лице се осъществява при изчакване и спазване на дистанция не по-малко от 1,5 м. и след измерване на телесната температура на влизащите, както следва:
 
- За писмените изпити – само през входа откъм ул. „Княз Борис I”,
- За устните изпити – само през входа от  ул. „Екзарх Йосиф” №14.
 
Курсистите да се явят в НИП съобразно публикувания график, като спазват физическа дистанция от поне 1,5 м. на територията на Института.
 
На кандидатите за младши съдии, младши прокурори  и младши следователи  се предоставят индивидуални предпазни маски, закриващи носа и устата и ръкавици, които кандидатите се задължават да носят по време на провеждане на изпитите в НИП.
 
В залите за провеждане на изпитите и сервизните помещения са осигурени дезинфектанти.
В изпитните зали местата за работа на курсистите са разположени на не по-малко от 1.5 м. 
 
До изпита няма да бъдат допускани кандидати с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);
 
По време на провеждане на изпитите, кандидатите могат да ползват почивки за физиологични нужди, за което биват придружавани от квестор. 
 
Излизането от залата на изпита се извършва един по един като се забранява струпване на кандидати по коридорите и в двора на НИП.
 
След приключване на изпита, всеки кандидат трябва да напусне сградата на НИП.
 

назад