Актуално

Начало | Актуално

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОСТОЯНЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ГРАЖДАНСКО ПРАВО И ПРОЦЕС НА КАНДИДАТИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ В НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

14.07.2020
Националният институт на правосъдието открива процедура по чл. 32, ал. 1, т. 2 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието за избор на постоянен преподавател по гражданско право и процес за провеждане на задължителното първоначално обучение  на кандидатите за младши съдии,  випуск 2020-2021 г.
 
В процедурата могат да участват съдиите, включени в електронния регистър на временните преподаватели в НИП по чл. 12, ал. 2 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието.
 
Изискванията към кандидатите:
 
1. Да са съдии, които имат най-малко осем години юридически стаж и заемат длъжност не по-ниска от съдия в окръжен или административен съд;
2. Да имат опит в обучението на магистрати и/или са преминали специализирано обучение на обучители;
3. Да имат висока професионална компетентност, да познават и спазват етичните норми на професионалната общност, да притежават методологически и социални умения на обучители, съобразени със специфичните потребности на участниците в учебния процес. 
 
Срок и начин за подаване на документи: 
 
Кандидатите за постоянни преподаватели могат да заявят писмено съгласието си за участие в процедурата в 7-дневен срок от датата на публикуване на поканата на електронната поща на НИП - nij@nij.bg.

 


назад