Актуално

Начало | Актуално

ДЪЛГОСРОЧНИ ОБМЕНИ В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБМЕН 2021

16.11.2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eвропейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за участие в дългосрочни обмени в Съда на Европейския съюз, Европейския съд по правата на човека и Евроджъст през 2021г. Националният институт на правосъдието координира заявяването на кандидатите, а подборът и разпределението се извършват от трите институции.
 
Програмата е насочена към магистрати, съдии, прокурори и следователи със силна професионална мотивация и добри познания на съответния работен език (английски и/или френски). Одобрените магистрати в рамките на Програмата за обмен ще имат възможност да проведат обмени, съобразно реда и условията на приемащите институции Long_Term_conditions_EN и Long_Term_conditions_FR
 
Кандидатите следва да предоставят сертификат за владеене на език за ниво не по-ниско от В2 съгласно Общата европейска езикова рамка, както и автобиография на английски/френски език. Участници в чуждоезикови курсове организирани от НИП изпращат само уведомителен имейл на лицата за контакт от НИП.
 
Кандидатстването се осъществява чрез електронна заявка на сайта на ЕМСО. 
Крайният срок за кандидатстване е 14 декември 2020г.
ЕМСО не допуска получаването на заявки от кандидата след този срок.
Заявките за участие се попълват на английски или френски език.
 
За посочения обмен могат да кандидатстват всички съдии, прокурори и следователи, които отговарят на изискванията на съответните институции EJTN LT trainings - Requirements 2021 EN и EJTN LT trainings - Requirements 2021FR
За дългосрочен обмен може да се кандидатства само за една от трите институции.
 
Лица за контакт:
Калина Цакова, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” k.tzakova@nij.bg, тел. 02/9359 152)
 
Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (s.keremidchiev@nij.bg, тел. 02/9359 120)
 

назад