Актуално

Начало | Актуално

Годишен план за дейността на НИП за 2021 г. Приоритетни области в обучителната дейност през следващата година

08.12.2020
На свое онлайн заседание, проведено на 7.12.2020 г. Управителният съвет на НИП прие Годишен план за дейността на Института за 2021 г. 
 
Планът за дейността на НИП очертава основни мерки и дейности, които се предвижда да бъдат разработени през следващата година в изпълнение на приетите хоризонтални политики, очертани в Стратегическия план на Института 2020 – 2022, приет с решение на Управителния съвет на НИП на 2.12.2019 г. 
 
В условията на продължаваща пандемична ситуация търсенето на баланс между отговорността за здравето на обучаеми, обучители и служители на НИП и формирането и надграждането на необходимия набор от знания, умения и компетентности е ключово предизвикателство в съдебното обучение през 2021 г.
 
През м. ноември – декември 2020 г. се проведоха онлайн консултации с експертните групи на Програмния съвет за идентифициране на  приоритетни области за обучение през следващата година. В процеса на планиране на обучителната дейност бяха отчетени специфичните потребности от обучение в органите на съдебната власт, поетите международни ангажименти на РБ, както и формулираните цели и насоки в Европейската стратегия за съдебно обучение 2021-2024. Очертаните приоритетни области бяха представени на вниманието на Управителния съвет на Института, на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на професионалните съсловни организации на съдиите, прокурорите, следователите и на съдебните служители за предложения, допълнения и коментари.
 
В рамките на приоритетните области, Националният институт на правосъдието изготвя годишен календар на обученията за 2021 г.
 
 

 


назад