Актуално

Начало | Актуално

Трансгранично обучение на Съвета на Европа, посветено на етичните предизвикателства в работата на съдиите

28.05.2021

 

 

 

 

 

 

Европейската програма за обучение по права на човека на юристи на Съвета на Европа (програма HELP) организира електронно обучение за съдии от държавите членки на ЕС на тема „Съдебна етика”. Обучителният курс е разработен в периода 2020-2021 г. от програма HELP в сътрудничество със Секретариата на Венецианската комисия, Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ), Консултативния съвет на европейските съдии (CCJE) и Регистратурата на ЕСПЧ, с подкрепата на ЕМСО и Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа (CCBE) по проекта „HELP в ЕС II”*. Обучението осигурява систематичен преглед на международната и европейската правна рамка, която урежда стандартите за етично поведение на съдиите и принципните изисквания за упражняване на посочената магистратска професия, насочени към обезпечаване на върховенството на закона и защитата на основните права, както и на относимата практика на ЕСПЧ и Съда на ЕС. 

 

Учебното съдържание на курса е практически насочено и интерактивно и е достъпно само на английски език. За провеждане на електронния обучителен курс ще бъде използвана обучителната платформа на програма HELP (http://help.elearning.ext.coe.int).

 

На 14 юни 2021 г. ще се проведе онлайн откриващата среща към курса, в рамките на която ще бъдат разгледани и обсъдени въпроси относими към съдържателните и методологическите му аспекти и ще бъде представена обучителната платформа на програма HELP. Работният език на срещата е английски. Одобрените кандидати ще получат линк за участие в откриващото събитие от Секретариата на Програма HELP. 

 

Подробна информация относно целите и съдържанието обучението, както и програма на началната среща към него можете да откриете тук.

 

Изискванията към участниците са много добро ниво на владеене на английски език и задължителност на участието в откриващата и в същинската част на обучението.

 

За заявяване на участие в курса трябва да попълните настоящата електронна регистрационна форма , както и да потвърдите интереса си в имейл до посоченото лице за контакт в срок до 10.06.2021 г. 

 

 

Лице за контакт: Корнелия Кирилова, тел. 02 9359 161, е-поща: k.kirilova@nij.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Проектът „HELP в ЕС II”, финансиран съвместно от ЕС и СЕ и осъществяван от СЕ в сътрудничество със съдебните обучителни институции и професионалните сдружения на адвокатите в държавите членки на ЕС, е насочен към повишаване компетентността на националните магистрати и адвокати за ефективно и хармонизирано прилагане на европейските стандарти за защита на основните права на национално ниво, както и към укрепване капацитета на членовете на Мрежата на HELP за пълноценно използване на обучителната методология и ресурси, разработени в рамките на Програмата.   

 


назад