Актуално

Начало | Актуално

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОСТОЯННИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА МЛАДШИ СЪДИИ В НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ПРАВОСЪДИЕТО

11.06.2021

Националният институт на правосъдието открива процедура за избор на постоянни преподаватели за провеждане на задължителното първоначално обучение  на кандидатите за младши съдии,  випуск 2021-2022 г., на основание чл. 32, ал. 1, т. 2 от ВПОРОДНИП чрез подбор, както следва:

 

1. Един постоянен преподавател по наказателно право и процес 
2. Един постоянен преподавател по гражданско право и процес
 
В процедурата могат да участват съдии, временни преподаватели в НИП по смисъла на чл. 12 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието.
 
Изискванията към кандидатите по чл. 31, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ВПОРОДНИП.
 
1. Да са съдии, които имат най-малко осем години юридически стаж и заемат длъжност не по-ниска от съдия в окръжен или административен съд;
2. Да имат опит в обучението на магистрати и/или са преминали специализирано обучение на обучители;
3.Да имат висока професионална компетентност, да познават и спазват етичните норми на професионалната общност, да притежават методологически и социални умения на обучители, съобразени със специфичните потребности на участниците в учебния процес. 
 
Срок и начин за подаване на документи: 
 
Кандидатите за постоянни преподаватели могат да заявят писмено съгласието си за участие в процедурата, на електронната поща на НИП - nij@nij.bg, в 7-дневен срок от датата на публикуване на поканата на интернет страницата на Института. 
 
 

назад