Актуално

Начало | Актуално

Над 50 представители на професионалната общност - съдии, прокурори и съдебни помощници участваха в представянето на анализи с наказателноправна насоченост

01.06.2022
     

На 31 май 2022 г. в хибриден формат бяха представен анализите, разработени по проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение“, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“: 

 

  • Анализ на тема „Упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по наказателноправни въпроси“, разработен от изследователска общност в състав: Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд, Галина Тонева-Дачева – съдия във Върховния касационен съд, Милена Панева – съдия във Върховния касационен съд, Иво Хинов – съдия в Специализирания наказателен съд и Елена Вичева – съдебен помощник във Върховния касационен съд и координатор на общността;

 

  • Анализ на практиката на апелативните съдилища в производствата по възобновяване на наказателни дела от тяхна компетентност по силата на ЗИД НПК (Обн., ДВ, бр. 42 от 2015 г.), разработен от изследователска общност в състав: Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд, Валя Рушанова – съдия във Върховния касационен съд, Ружена Керанова – съдия във Върховния касационен съд, Капка Костова – бивш съдия от Върховния касационен съд и координатор на общността, Атанас Настев – съдебен помощник във Върховния касационен съд и Добрин Спасов – съдебен помощник във Върховния касационен съд.

 

Предстои анализите, разработени по проекта да бъдат изготвени в достъпен електронен формат и публикувани в Портала за електронно обучение на НИП. 

 

 


назад