Архив новини

Начало | Новини | Архив новини

Национален институт на правосъдието обявява търг с тайно наддаване за отдаване на части от имот – публична държавна собственост

17.09.2018

 

ОБЯВА

 

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 43 и чл. 13, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) и  на основание Решение на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) по т. 2 от Протокол № 25 от 3 август 2017 г., с което се упълномощават административните ръководители на органите на съдебната власт да организират и провеждат процедури за отдаване под наем на имоти или части от имоти – държавна собственост, във връзка с Решение на Пленума но ВСС, по т. 28 от Протокол № 18 от 08 юни 2017 г. за възлагане на директора на НИП стопанисването на имот – държавна собственост, находящ се в  гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14“, и  с цел подобряване условията за работа на служителите на НИП и предоставяне на възможност за посетителите на Института за консумация на кафе и топли напитки,  директорът на НИП със Заповед № РД-00-45/14.09.2018 г открива процедура за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост чрез търг с тайно наддаване при следните условия:

1. Обект, който ще се отдава под наем: „Площ от 2 кв.м. за поставяне на 2 бр. вендинг машини - автомати за кафе и топли напитки на първите етажи от административните сгради на Националния институт на правосъдието, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14“.

2. Площта от 2 кв.м. е обособена, както следва: 1 кв.м. за поставяне на 1 бр. вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки, на ет.1 до каб. № 109 в основната, четириетажна сграда на НИП; 1 кв.м. за поставяне на 1 бр. вендинг машина – автомат за кафе и топли напитки на ет.1 във фоайето пред библиотеката, в двуетажната сграда  на НИП, на същия адрес.

 3. Предназначение на обекта: за поставяне на общодостъпно място на вендинг машини - автомати за кафе и топли напитки.

4. Първоначална тръжна цена за наем за 1 (един) месец, определена по реда на чл. 41, ал. 5 от ППЗДС за отдаване под наем на части от имоти – публична държавна собственост е както следва: за частта от имота, находяща се в основната административна сграда на НИП в размер на 36,34 (тридесет и шест лева и тридесет и четири ст.) лева за кв.м. без ДДС; за частта от имота, находяща се в двуетажната административна сграда на НИП в размер на 34,50 (тридесет и четири лева и петдесет ст.) лева за кв.м. без ДДС.

5. Разходите за режийни разноски (електрическа енергия и вода) за двата обекта не се включват в месечната наемна цена и се заплащат отделно от наемателя, съобразно показанията за всеки конкретен месец, отчетени чрез монтираните от наемателя контролни електромери и водомери, на база двустранно подписан протокол за констатиране на отчетените разходи, платими до 25-то число на месеца, следващ отчетния период и след издаване на фактура от страна на НИП.

 6. Дължимият месечен наем се заплаща до 10-то число на текущия месец, чрез набирателнатаата банкова сметка на НИП: Банка: БНБ-ЦУ, IBAN:BG11BNBG 96613300174101, BIC: BNBGBGSD.

7. Първата наемна вноска се дължи от НАЕМАТЕЛЯ в тридневен срок, считано от датата на монтиране на кафе автоматите, като същата се изчислява пропорционално на дните от текущия месец.

8.С цел спазване разпоредбите на Закона за храните, определеният за наемател кандидат следва да представи Удостоверение за регистрация по чл. 12 от ЗХ на автоматите за кафе, като в случай на липса на такова, същият следва в срок от три дни от подписване на договора за наем да предприеме действия по издаване на горепосоченото удостоверение за всеки от предстоящите за монтиране вендинг автомати.

 9. Вендинг машините - автомати за кафе и топли напитки да бъдат с монтирани водомер, електромер и фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване (ФУВАС). 10.

10.Срок за отдаване под наем на обекта: 3 години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.

11. В тридневен срок след уведомяването за влязлата в сила заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, по сметка на НИП:Банка:БНБ-ЦУ,IBAN: BG11BNBG96613300174101,BIC:BNBGBGSD.

12.Депозит за участие в търга: Парична вноска в размер на 10(десет)лева, която се внася по сметка на Националния институт на правосъдието, най - късно до изтичане на срока за подаване на заявленията. Депозитът се внася по банков път, по сметка на НИП, посочена в т.1

1. 13.Срок за получаване на тръжната документация:до 22.10.2018г. Цената на тръжната документация е в размер на 3,48 лв., вносими по сметка на НИП Банка: БНБ-ЦУ,IBAN:BG20BNBG96613100174101,BIC:BNBGBGSD.

14.Тръжната документация се получава в сградата на НИП, на адрес:гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14, ет.1, стая №101А, в рамките на работния ден между 9:00-12:30 и 13:00–17.30 ч., след представяне на документ за закупена документация.

15. Заявления за участие в търга се подават в деловодството на Националния институт на правосъдието, на адрес:гр.София, ул.„Екзарх Йосиф“ № 14, ет.1, стая №101А, в рамките на работния ден между 9:00-12:30 и 13:00–17.30ч. Срокът за подаване на заявленията е до 17:30 часа на 29.10.2018г.

16. Огледи на обекта могат да се извършват само след получаване на тръжната документация и до 29.10.2018 г., след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа-лице за контакт:Калоян Кръстанов, началник отдел „Стопански дейности, деловодство и архив”, тел. (02) 9359 110. Търгът ще се проведе на 30.10.2018 г.в адмистративната сграда на НИП, на адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14 от 10.30 часа.

 

Информация относно процедурата – Маргарита Николова – началник отдел „Юрисконсулти”, тел. (02) 9359 186.