15.03.2018

Кръгла маса на тема „Производства по Закона за наследството”


На 14 март 2018 г. в зала 201 на НИП се проведе кръгла маса на тема Производства по Закона за наследството. Съдии, представители на Министерството на правосъдието, държавни и частни съдебни изпълнители, адвокати и нотариуси обсъдиха противоречивата съдебна практика по прилагането на Закона за наследството. Отправна точка на дискусията бе изготвеният анализ по тази тема в рамките на проекта на НИП Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието,...
повече
13.03.2018

Измененията в Гражданския процесуален кодекс


41 съдии, разглеждащи граждански дела от районните и окръжните съдилища на Софийския апелативен район, участваха в пилотно обучение, посветено на измененията и допълненията на Гражданския процесуален кодекс, обнародвани с Държавен вестник, бр. 86, в сила от м. октомври 2017 г. и бр. 96 от 01.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г. Обучението е първото от планираните семинари поапелативни райони в страната за съдиите по граждански дела във връзка с прилагането на новата правна уредба. Лектор...
повече
12.03.2018

Новоразработени електронни обучения по Оперативна програма "Добро управление"


Националният институт на правосъдието Ви кани да вземете участие в следното електронно обучение, разработено в рамките на проект № BG05SFOP001-3.002-0001 Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, финансиран от Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд: Актуални въпроси на производството по несъстоятелност Период на провеждане: 13.03 - 30.04.2018 г. Основна целева група на обучението са...
повече
28.02.2018

Свободна позиция в Секретариата на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО)


Секретариатът на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява конкурс за длъжността Junior Project Manager в дирекция Програми. Пълният текст на обявата за работа може да бъде намерен тук. Документи за кандидатстване се приемат на адрес ejtn@ejtn.eu, с краен срок 16 март (петък) 2018 г. Събеседването с одобрените по документи кандидати ще се проведе през последните две седмици на март 2018 г.
повече
28.02.2018

Регионалната антикорупционна инициатива (RAI) обявява конкурс за председател на организацията


Регионалната антикорупционна инициатива (РАИ), постоянна междуправителствена регионална организация /съставена от девет държави в Югоизточна Европа, вкл. и България/, обявява конкурс за почетната позиция на председател на организацията. Мисията на РАИ е да оказва експертна подкрепа в борбата срещу корупцията чрез предоставяне на платформа за споделяне на знания и добри практики. Срокът за кандидатстване е 18 март 2018 година. Информация за длъжността, изискванията и начина на...
повече