03.08.2017

Директорът на НИП определи датите за започване и приключване на курса за задължително първоначално обучение в НИП на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи


Със Заповед № РД-00-36/01.08.2017 г. г-жа Миглена Тачева директор на НИП определи 2 октомври 2017 г. за начална дата и 29 юни 2018 г. - за край на курса за задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи. Във випуск 2017/2018 г. ще се обучават 30 кандидати за младши съдии, 34 кандидати за младши прокурори и 19 кандидати за младши следователи. За повече информация: телефони (02) 9359 132, 9359 131, 9359 145 и e-mail: no@nij.bg
повече
01.08.2017

Изпълнение на проекта "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието" за м. юли 2017 г.


В рамките на проекта Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, изпълняван от Националния институт на правосъдието по Оперативна програма Добро управление се осъществяват практически насочени обучения за магистрати, съдебни служители и разследващи органи, отчитащи специфичните потребности на конкретните целеви групи. По Дейност 1 Провеждане на присъствени обучения в различен формат съобразно конкретните потребности на целевите групи през м. юли...
повече
01.08.2017

Нова магистърска програма „ИКОНОМИКА И ПРАВО” (от 2017 г.) в СУ „Св. Климент Охридски”


От есента на 2017 г. в Стопанския факултет съвместно с Юридическия факултет на СУ Св. Климент Охридски се предлага новата Магистърска програма ИКОНОМИКА И ПРАВО. Магистърската програма е насочена към юристи и икономисти. Целта на програмата е надграждане и усъвършенстване на знанията и уменията на професионалисти, работещи в областта на управлението, администрацията, регулирането и анализа на стопански процеси. Тя е предназначена за юристи, специализирани в търговско, данъчно, конкурентно и...
повече
28.06.2017

Нови обучения на Националния институт на правосъдието


На 28 юни 2017 г. стартират три нови обучения на Националния институт на правосъдието, които са разработени пилотно от преподавателските екипи на Института: 1. Учредяване право на строеж, договори за строителство, предварителни договори - облигационноправни и вещноправни аспекти. Обучението се организира по проекта на НИП Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма Добро управление,...
повече
26.06.2017

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА СЪДЕБНО ОБУЧЕНИЕ


На 22-23 юни 2017 г. в Малта се проведе двадесетото Общо събрание на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО). Създадена през 2000 г., ЕМСО определя стратегическите приоритети в европейското съдебно обучение и отчита изпълнението на целите си на ежегодно провеждано Общо събрание с участието на представители на всички съдебни обучителни институции, членове и наблюдатели в ЕМСО, както и на служителите на нейния Секретариат. Събранието беше открито от домакина и председател на Комитета...
повече