17.05.2019

„ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И МЕДИИТЕ“ – ВТОРИ УЧЕБЕН МОДУЛ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ


В периода 16 17 май 2019 г. членове на Висшия съдебен съвет преминаха обучение, посветено на комуникационните умения и медийното поведение. Цикълът обучения, които Националният институт на правосъдието организира за членовете на Висшия съдебен съвет, има за цел повишаването на комуникационната им компетентност като условие за подобряването на публичния образ на административния орган на съдебната власт и на системата като цяло. Методологията на настоящото обучение предвиди предварителна...
повече
17.05.2019

Процедура за избор на постоянен преподавател по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието


Националният институт на правосъдието открива процедура по чл. 32, ал. 1, т.3 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието за избор на постоянен преподавател по гражданско право и процес за провеждане на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, випуск 2019-2020 г. Информация относно условията за кандидатстване и изискванията към кандидатите можете да откриете в заповед на директора на НИП №...
повече
15.05.2019

Приключи обучението по преюдициални запитвания с участие на международни лектори


Голям интерес бе проявен към приключилото днес тридневно обучение Преюдициални запитвания. Практически аспекти при изготвяне на преюдициално запитване. Практика на СЕС, което се проведе в София. Обучението беше организирано от Националния институт на правосъдието в партньорство с Върховния административен съд в рамките на дейност 1 Иновативен модел на специализирано присъствено обучение в областта на административното правораздаване по проект Иновативни продукти и услуги в обучението,...
повече
10.05.2019

Aктуалните проблеми в практиката на съдилищата по прилагане на ЗИНЗС


На 10.05.2019 г. в гр. София се проведе присъствената сесия към организираното от Националния институт на правосъдието обучение на тема Актуални проблеми в практиката на съдилищата по прилагането на ЗИНЗС след измененията на закона, обн. в ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.. При провеждане на обучението беше приложена иновативна методология, съобразена с най-добрите обучителни практики на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО), която съчетава присъствени и електронни методи на обучение...
повече
07.05.2019

Уебинар на Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) на тема „Финансови разследвания в областта на престъпленията против околната среда”


Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) отправя покана за участие в уебинар Финансови разследвания в областта на престъпленията против околната среда, който ще се проведе на 7 май 2019г. от 14.00 часа централноевропейско време (15.00 часа българско време). Работният език на онлайн обучението е английски. Уебинарът има за цел повишаване на знанията относно прилагането на финансови техники за разследване при дела, свързани с престъпления срещу околната...
повече