23.05.2018

Пилотно обучение "Гражданскоправни аспекти на правото на интелектуална собственост"


В периода 25-26.06.2018 г. Националният институт на правосъдието организираме пилотно обучение Гражданскоправни аспекти на правото на интелектуална собственост, което ще се проведе в гр. София, Парк Хотел Витоша. Програмата на обучението е разработена по проекта Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, осъществяван от Националния институт на правосъдието по Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския...
повече
22.05.2018

Учебни материали по прилагането на чл. 3 ЕКПЧ и новите вътрешноправни средства за защита, въведени с измененията в ЗИНЗС


Набор от учебни помагала, насочени към укрепване капацитета на българските магистрати и служителите на затворите и пробационните служби, бяха разработени по проекта Подкрепа за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човекаи на стандартите и препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание, финансиран от Доверителния фонд за правата на човека и реализиран от Съвета на Европа в сътрудничество с...
повече
11.05.2018

СТАРТИРАТ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВОРАЗДАВАНЕ ПО ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБУЧЕНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ НИП”


По проект на Националния институт на правосъдието Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП, финансиран по Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в периода 17-19 май 2018 г. в с. Арбанаси, община Велико Търново Върховният административен съд организира обучение на тема Новите производства пред административните съдилища съобразно измененията на ЗИНЗС. Специално превантивно и генерално компенсаторно...
повече
09.05.2018

Международен семинар „Бежанско право – събиране на информация за странaта по произход на търсещи закрила"


На 4-5 юли 2018 г. Националният институт на правосъдието с подкрепата на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището организира международен семинар на тема Бежанско право събиране на информация за странaта по произход на търсещи закрила. В рамките на обучението приоритетно ще бъдат разглеждани въпроси, свързани с процедурата по събиране на информация за страната по произход, относимата правна уредба и актуалната съдебна практика на Европейския съд по правата на човека и Съда на...
повече
08.05.2018

ТЕМАТИЧНИ ДНИ НА НИП: НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Във връзка с влизането в сила на Общия регламент относно защитата на данните(Регламент (ЕС) 2016/679) и прилагането на Директива (ЕС) 2016/680 НИП организира тематични дни с целеви обучения. Програмата на тематичните дни е изготвена от интердисциплинарни лекторски екипи с участието на преподаватели като Ваня Несторова, прокурор във Върховната касационна прокуратура, Николай Ангелов, съдия в Административен съд - София-град, д-р Невин Фети, съветник по правни въпроси на президента на...
повече