14.01.2019

Обучение на тема „Балистични експертизи. Документни изследвания”


В рамките на проекта Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, финансиран от Оперативна програма Добро управление, Националният институт на правосъдието организира обучение на тема Балистични експертизи. Документни изследвания, което ще се проведе в гр. София на 28.01.2019 г. Обучението е разработено от лекторски екип от експерти, представители на Научноизследователския институт по криминалистика на МВР и има за цел повишаване на знанията и...
повече
21.12.2018

Резултати от изпълнението на проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието” през 2018 г.


В рамките на проект Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, изпълняван от Националния институт на правосъдието по Оперативна програма Добро управление, се осъществява комплекс от обучителни дейности, насочени към магистрати, съдебни служители, съдебни заседатели, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, разследващи органи и адвокати. През 2018 г. бяха постигнати следните резултати по предвидените проектни дейности: Дейност 1:...
повече
21.12.2018

10 НОВИ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ В НАЧАЛОТО НА 2019 Г.


Представяме на вниманието на служителите от съдебната администрация в Република България 10 нови обучения, които ще се проведат в рамките на изпълнявания от НИП Проект № BG05SFOP001-3.002-001 Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието, осъществяван по Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обученията ще бъдат организирани в периода февруари май 2019 г. в градовете София, Пловдив и Велико...
повече
18.12.2018

Учебни материали на тема „Практически аспекти при разглеждането на данъчни дела“


Уважаеми колеги, Представяме на Вашето внимание изготвените учебни материали в областта на данъчните дела по проекта на НИП Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието. Материалите са разработени като самообучителен ресурс в рамките на проведеното в периода 12 ноември 12 декември 2018 г. електронно дистанционно обучение от екип от съдии от Административен съд Варна под ръководството на съдия Йордан Константинов от Върховния административен съд....
повече
11.12.2018

Трансгранична присъствена среща по проблемите на убежището


На 07.12.2018 г. в Националното училище за съдии в гр. Солун, Гърция, се проведе трансгранична начална присъствена среща към дистанционния обучителен курс на програма HELP на тема Правото на убежище в светлината на ЕКПЧ. В нея взеха участие около 50 съдии, прокурори, представители на Държавната агенция за бежанците, ГД Гранична полиция и Дирекция Миграция от българска и гръцка страна. В рамките на еднодневната среща беше представена и обсъдена правната рамка на Съвета на Европа в...
повече