27.05.2022

Представяне на анализ "Упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по гражданскоправни и търговскоправни въпроси"


Над 35 представители на професионалната общност - съдии и съдебни помощници се включиха в проведеното в хибриден формат представяне на анализа Упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по гражданскоправни и търговскоправни въпроси, обхващащ над 20 преюдициални запитвания по граждански и търговски дела, отправени от български съдилища до Съда на ЕС в периода 2007 2019 г. Анализът е разработен от изследователска общност в състав:...
повече
27.05.2022

Представяне на анализи, разработени в изпълнение на дейност 2 "Развиване на изследователски общности" по проект "НИП – модерна институция за съдебно обучение", изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление"


На 31.05.2022 г. (вторник) ще бъдат представени разработените в изпълнение на дейност 2 Развиване на изследователски общности по проект НИП модерна институция за съдебно обучение, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление анализи: Анализ на тема Упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по наказателноправни въпроси и Анализ на практиката на апелативните съдилища в производствата по...
повече
25.05.2022

Съобщение до участниците в процедура по избор на постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии, випуск 2022/2023 г., обявена със заповед № РД-11-11/08.04.2022 г. на директора на НИП


На основание чл. 34, ал.3, изречение второ от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието и правила от 23 май 2022 г., комисията за избор, назначена със заповед № РД-11-11/08.04.2022 г. на директора на НИП, състави Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в процедурата по избор на постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии Випуск 2022/2023 г. Допуснати кандидати няма....
повече
25.05.2022

Съобщение до участниците в процедура по избор на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши следователи випуск 2022/2023, обявена със заповед № РД-11-9/08.04.2022 г. на директора на НИП


На основание чл. 34, ал. 3, изречение второ от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието и правила от 23 май 2022 г. на Комисията за избор, назначена със заповед № РД-11-9/08.04.2022 г. на директора на НИП, Комисията: I. Допуска Николай Кръстев, следовател в Следствен отдел на СГП, до участие в процедурата за избор на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши следователи, Випуск 2022/2023 г....
повече
25.05.2022

Обучения в Европа през месец юни 2022 година


В изпълнение на проект НИП модерна институция за съдебно обучение, договор № BG05SFOP001-3.006-0002-C01, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Националният институт на правосъдието осигурява възможности за участие на български съдии, прокурори, следователи, съдебни служители в обучения в Европа. През месец юни 2022 г. ще се проведат следните 2 онлайн обучения: 1. Домашно насилие ENM...
повече
23.05.2022

НИП организира електронно дистанционно обучение на тема „Отпадъци и рециклиране“ – част от поредица курсове, посветени на правото на околната среда


В периода 06-27 юни 2022 г. НИП ще проведе електронно дистанционно обучение на тема Отпадъци и рециклиране. Акцент в обучението се поставя върху повишаване на теоретичните познания в областта на правото на Европейския съюз относно отпадъците, процеса на рециклирането им и правилното приложение на относимата правна уредба. Учебният план е разработен от съдия Сибила Симеонова от Върховния административен съд. Обучението е предназначено за съдии от административните съдилища и други лица по...
повече
20.05.2022

Учебни посещения в рамките на Програмата за обмен на ЕМСО през второто полугодие на 2022г.


Европейската мрежа за съдебно обучение(ЕМСО)обявява покана за кандидатстване в учебни посещения презвторото полугодие на2022г. За участие могат да кандидатстват магистрати и съдебни служители: Учебни посещения в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), Страсбург; Учебни посещения в Съда на ЕС, Люксембург; Учебно посещение в Институции на ЕС, Брюксел; Учебно посещение в Агенцията на ЕС за основните права, Виена; Учебно посещение в Хагската конференция по международно частно право...
повече
17.05.2022

Варненският икономически университет обяви прием за специалност „Съдебна администрация“ за учебната 2022/2023 г.


За пета поредна година във Варненския икономически университет ще се приемат студенти в инициираната от НИП през 2017 г. специалност Съдебна администрация. Успешно дипломираните студенти от първия Випуск 2021 г. вече намират своята реализизация в съдебната администрация. Университетският курс е насочен към подготовката на висококвалифицирани служители с необходимите ключови умения и компетентности за администрацията на съдилищата, прокуратурите и другите органи в съдебната система....
повече
11.05.2022

НИП започна провеждането на обучение, фокусирано върху прилагането на координиран подход в защитата на децата от домашно насилие


44 съдии, прокурори и съдебни помощници от районно и окръжно ниво, полицейски служители и експерти от отделите за закрила на детето към Агенцията за социално подпомагане се включиха в електронното дистанционно обучение на тема Защита правата на децата свидетели и жертви на домашно насилие (10.05-20.06.2022 г.), организирано от Националния институт на правосъдието по проект Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие, финансиран по програма Правосъдие на...
повече