Решение за откриване на процедура, 17.03.2020 г. Обявление за възложена поръчка, 16.06.2020 г. Договор, 16.06.2020...
Осигуряване на охрана на недвижими имоти и наличното имущество в тях, предоставени за ползване на...
Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на Почивна база, находяща...
Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на Национален институт на...