„Осигуряване на писмен превод“ в изпълнение на проект „Правосъдие през 21 век – развиване на...
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Осигуряване на самолетни билети...
Предпечатна подготовка и отпечатване на материали за нуждите на НИП в две обособени позиции, както...