Документи, свързани с избора на изпълнител Обява по чл.20, ал.3 ЗОП Приложение към обява по...
Обява, 26.11.2018 г. Образци, 26.11.2018 г. Проекто-договор, 26.11.2018 г. Приложение към обява 26.11.2018 г. Информация...
Документация, 27.09.2017 Обява, 27.09.2017 Разяснение 1, 29.09.2017 Разяснение 2, 03.10.2017 Протокол от работата на комисията,...
Обява 10.08.2017 г. Документация 10.08.2017 г. Разяснения 14.08.2017 г. Решение, 18.08.2017 г. Съобщение за прекратяване...