Светла Вълева

Висше юридическо образование, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Професионален опит

От 28.06.2017 г. – Главен секретар на Националния институт на правосъдието

февруари 2017 г.  – юни 2017 г. – програмен координатор в Националния институт на правосъдието

ноември 2016 г. – януари 2017 г. - директор на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт” в Министерството на правосъдието

юни 2014 г. – ноември 2016 г. - инспектор в Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт

октомври 2010г.  – юни 2014 г. – работи последователно като юрисконсулт в търговско дружество и адвокат в Софийска адвокатска колегия

февруари 2003 г. – април 2010 г. – заема последователно длъжностите „главен експерт в отдел “Съдебни кадри и ЦБС”, началник на отдел “ Съдебни кадри и ЦБС”, директор на дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ и държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателството“ в Министерството на правосъдието

април 1998 г. – февруари 2003 г. – съдия-изпълнител, а от ноември 2001 г. - ръководител на Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд-Добрич

октомври 1996 г. – октомври 1997  г. – съдебен кандидат, Окръжен съд-Добрич

Информация

Съгласно чл. 18 от Правилника за организацията на дейността на НИП и на неговата администрация, главният секретар осъществява административ-ното ръководство на администрацията на Националния институт на правосъдието.