Miglena-Tacheva

Миглена Янакиева Тачева

На 5 юли 2016 г. г-жа Миглена Тачева встъпва в длъжност директор на Националния институт на правосъдието за своя първи петгодишен мандат. На свое заседание от 5 април 2021 г. Управителният съвет на Националния институт на правосъдието я преизбира за директор на НИП за още един мандат, считано от 06.07.2021 г., след приета максимална оценка.

Биографични данни

Родена  на 24 май 1960 гр. Провадия
Висше юридическо образование, Софийски университет  “Св. Климент Охридски”

Ползва  английски и руски език

Професионален опит

От 05.07.2016 г. – директор на Националния институт на правосъдието

февруари – март 2016 г. - правен съветник, Народно събрание

юни 2014 г. – юли 2016 г. - правен съветник на „ВВМД” ООД

октомври 2010 г. – юни 2014 г. - изпълнителен директор на „Феста Холдинг” АД

2011 г. – член на Централния съвет на Съюза на юристите в България

септември 2009 г. – октомври 2010 г. - правен съветник на „ВВМД” ООД

юли 2007 г. – юли 2009 г. – министър на правосъдието и пазител на държавния печат

2008 - 2009 г. – член на управителния съвет на Европейската правна академия (ERA)

2007 г. – създаване на обществен съвет от правни НПО към Министъра на правосъдието, като модел на участие на гражданското общество в съдебната реформа

март 2006 г. – юли 2007 г. – директор на Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”

юни 2005 г. – март 2006 г. - съдия в районен съд Варна

2003 - 2005 г. – „Достъп до правосъдие” - участие в работни групи, семинари и конференции в Обединеното кралство, Унгария, Грузия и България. Участие в изработването на Закона за правната помощ и структуриране на пилотно бюро за правна помощ в гр. Велико Търново

юли 2001 г. – юни 2005 г. - заместник-министър на правосъдието

2001 - 2003 г. – вносител на предложение за изменение на Закона за съдебната власт в частта за създаване на пресслужби на съдебната власт. Създаване на пресслужбата и говорителите, като модел на медийна политика на съд и прокуратура

юли 1998 г. – юли 2001 г. – съдия, председател на районен съд Варна

1997 г. - преподавател по Административно право и процес в Център по администрация на Министерски съвет

1993 г. – юли 1998 г. – началник управление „Местна администрация, законност и обществен ред”, Областна администрация Варна

1992 - 1997 г. – участие в подготовка и провеждане на обучение за местните администрации във Варненска област

1994 – 2001 г. – лектор и участник в разработване на програми за обучение на всички юридически професии в Сдружение „Правна инициатива за обучение и развитие”

1990 - 1992 г. – съдия, заместник-председател на районен съд Варна

1990 - 1998 г. – съдия в районен съд Варна

1985 - 1989 г. – съдия-изпълнител в районен съд Варна

1984 - 1985 г. – стажант – съдия в окръжен съд Варна

1985 - 1990 г. – лектор на юридическа тематика в Дружество „Знание”

Специализации

1988 г. – Актуални правни проблеми на курса за съдии-изпълнители – ЮФ, СУ „Св. Климент Охридски”

1993 г. – Семинар по местна администрация и управление, Гърция

1993, 1994, 1995, 2006 г. - Семинари „Обучение на обучители” – IDLI, ABA CEELI

1995 г. – обучение в САЩ – Национален център за съдии – Рино, Невада, Национален център за щатски съдилища – Уилямсбърг, Управление на НПО, Държавно управление и местно самоуправление – Вашингтон

1996 – 1998 г. – Семинари по управление и стратегическо планиране на неправителствени организации, организирани от програма „Демократична мрежа”

1998 г. – Обучение за работа с медиите – ABA CEELI

2001 г. – „Административно правораздаване – европейски практики” – Гърция

2002 г. – „Управление на кадастъра” – Холандия

2002 г. – „Антикорупционни практики” - Великобритания

Информация

Съгласно чл. 18 от  Правилника за организацията на дейността на НИП и на неговата администрация, Националният институт на правосъдието се управлява и представлява от директор, който се избира от Управителния съвет на Института с мнозинство от две трети от членовете му за срок от пет години. Той може да бъде избран за още един мандат след оценка на дейността му от Управителния съвет.

Правомощия

Директорът на Националния институт на правосъдието:

 • ръководи изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 • организира и ръководи дейността на Националния институт на правосъдието и го управлява;
 • представя за приемане или одобрение от Управителния съвет:
  а) учебните програми на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, за задължителната квалификация при първоначално назначаване в органите на съдебна власт и при повишаване в длъжност;
  б) проекта на годишен бюджет;
  в) проекти на вътрешни правила;
  г) годишни и други отчети, изисквани от Управителния съвет;
  д) тригодишен стратегически план на Националния институт на правосъдието, прогнози за годишните бюджети и други документи;
 • назначава и освобождава служителите;
 • управлява имуществото;
 • участва в гражданския оборот от името на Института;
 • извършва други задачи, необходими за осъществяването на дейността на Националния институт на правосъдието.