Силвия Тодорова Димитрова

 

Биографични данни

Родена  на 4 май 1975 гр. Русе

Висше юридическо образование, Софийски университет  “Св. Климент Охридски”

Магистър (L.L.M), Международно търговско право, Централен европейски университет

Владее английски и ползва френски език

 

Професионален опит

От 15.06.2017 г. – заместник-директор на Националния институт на правосъдието

2006 - юни 2017 г. - директор на дирекция ‘Текущо обучение на магистрати”, Национален институт на правосъдието

2004-2006 г.  - програмен координатор „Европейско право” дирекция ‘Текущо обучение на магистрати”, Национален институт на правосъдието

2004 – 2007 г. -  експертен сътрудник, Народно събрание, Комисия по европейски въпроси

2000 – 2001 г. - съдебен кандидат, Софийски градски съд

 

Професионален опит в други области

2000 - 2007 г. – консултант, Фондация „Програмен и аналитичен център по европейско право”

2006 г. – консултант, Фондация „Отворено общество”

2006 г. – консултант, Държавна агенция за закрила на детето

1999 г. – стажант, Парламентарна стажантска програма

 

Специализации

Следдипломна квалификация, Право на ЕС, Международен търговски арбитраж Асър Институт, Холандия, Хага (Asser  College Europe)

Специализация английско и европейско право, Удостоверение за завършен курс на дистанционно обучение Кеймбридж, Великобритания

Информация

Съгласно чл. 18 от  Правилника за организацията на дейността на НИП и на неговата администрация Националният институт на правосъдието директорът на НИП се подпомага от заместник-директори. Те се избират и освобождават от Управителния съвет по предложение на директора за срока на неговия мандат.

Правомощия

Заместник-директорът изпълнява функциите на директора в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск по силата на нарочна заповед.