Мисията на НИП е да формира и развива ценности, знания, умения и професионална компетентност чрез провеждане на практически насочено обучение, основано на съвременни методи и в съответствие с принципите за съдебно обучение, приети от Европейската мрежа за съдебно обучение.

НИП разглежда осъществяването на нормативно възложените му правомощия като цялостна рамка от взаимосвързани политики и дейности, които следва да бъдат последователно развити в задължителното първоначално и въвеждащо обучение и в текущото обучение на лицата по чл. 249 от Закона за съдебната власт.

Визията на НИП е да насърчава провеждането на иновативни обучителни формати, свързани с интегриране на работна, учебна, извънучебна среда и разгръщането на електронния метод на обучение. Разработването на самообучителни ресурси и организирането на практически и интерактивни сесии, насочени към активно ангажиране на обучаемите в учебния процес са ключовите елементи в учебния процес, основан на модерните технологии.

Учебният процес е изграден върху отношенията на сътрудничество и взаимно доверие между обучаем и обучител, формирани на базата на ясни правила и разпределение на отговорностите между тях. Преподавателят в съдебното обучение има водеща роля в този процес на активно взаимодействие, като формулира общите цели и учебното съдържание на обучителната дейност, отчитайки процесуалната роля, компетентността и професионалния опит на обучаемите. Следвайки насоките на Европейската мрежа за съдебно обучение, през 2018 г. Институтът въведе общността на преподавателите на НИП като стратегически приоритет в разбирането за засилената роля и компетентности на съдебния обучител. Преподавателската дейност в съдебното обучение е комплексен процес, включващ различни форми на подготовка, разработване, провеждане и оценяване на обучението. Във визията на НИП преподавателската компетентност е формулирана като набор от умения на обучителя - професионални, етични, методологически и социални.

В търсенето на нови подходи в съдебното обучение развитието на институционално сътрудничество и взаимодействие е със стратегическо значение при планирането, провеждането и оценяването на обучителната дейност. Обученията се разработват в сътрудничество с Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Прокуратурата на РБ, други органи на съдебната власт и Министерството на правосъдието.