Съгласно чл. 2 от Правилника за организацията на дейността на НИП и на неговата администрация, Националният институт на правосъдието е второстепенен разпоредител с бюджет към Висшия съдебен съвет.

Съгласно чл. 58, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., в 10-дневен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 2024 г. в “Държавен вестник” бюджетните организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдените им бюджети, както и програмните формати на бюджетите си, при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Информация за бюджета на Националния институт на правосъдието за 2024 г.

График за възлагане на обществени поръчки през 2024 г.