Съгласно чл. 2 от Правилника за организацията на дейността на НИП и на неговата администрация Националният институт на правосъдието е второстепенен разпоредител с бюджет към Висшия съдебен съвет.

Съгласно чл. 57, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., в 10-дневен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. в “Държавен вестник” бюджетните организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдените им бюджети, както и програмните формати на бюджетите си при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Информация за бюджета на Националния институт на правосъдието за 2022 г.