Съгласно чл. 48 от  Правилника за организацията на дейността на НИП и на неговата администрация постоянни преподаватели в Националния институт на правосъдието са съдии, прокурори и следователи, които:

  • имат висока професионална компетентност, познават и спазват етичните норми на професионалната общност, притежават методологически и социални умения на обучители, съобразени със специфичните потребности на участниците в учебния процес;
  • имат най-малко осем години юридически стаж и заемат длъжност не по-ниска от съдия в окръжен или административен съд/прокурор в районна, окръжна или апелативна прокуратура/следовател в окръжен следствен отдел или Националната следствена служба;
  • имат опит в обучението на магистрати и/или съдебни служители.

Постоянните преподаватели се одобряват от Управителния съвет по предложение на директора на НИП. Те преподават в курсовете за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи и при необходимост преподават и в задължително въвеждащо и текущо обучение на магистрати. За целта те подготвят учебни материали и пособия,  участват в изготвянето и актуализирането на учебната програма, дават текуща оценка на обучаваните, участват в подготовката на изпитите по чл. 258, ал. 2 от Закона за съдебната власт, в края на обучението изготвят обобщени персонални доклади за нравствените и професионалните качества по чл. 162, т. 3 от Закона за съдебната власт, проявени от кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по време на обучението.

Постоянни преподаватели за Випуск 2022/2023 са:

Мария Кавракова-Аршева
Постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии

Телефон за контакт: 02 9359 150

Искра Билярска
Постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори

Телефон за контакт: 02 9359 151

Нина Янева
Постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори

Телефон за контакт: 02 9359 151

Елена Динева
Постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши следователи

Телефон за контакт: 02 9359 185