Приоритет в дейността на Института е осигуряването на възможности за споделяне на професионален опит и експертиза на професионалната общност.  Стратегическият план на НИП 2023 – 2026 очертава специфични цели за реализиране на този приоритет:

 • Усъвършенстване на системата за обучение на обучители на НИП с възможности за развиване и надграждане на преподавателски умения и компетентности;
 • Създаването на мултидисциплинарни общности от съдебни обучители, съдии, прокурори, следователи, съдебни служители и експерти в подкрепа на обучителната дейност;
 • Ефективно взаимодействие между НИП и преминалите задължително първоначално обучение (проект „Алумни клуб на НИП“);
 • Разгръщане на взаимодействието между НИП и органите на съдебната власт (проект „Посланици на НИП на работното място“).

По проекта на НИП „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“, финансиран по програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г., се предвижда укрепването и надграждането на форума по права на човека, създаден от ВСС в предходния програмен период на НФМ, като устойчива платформа за обмен на информация и експертна подкрепа в областта на защита на основните права.

Форумът по права на човека, създаден и поддържан от НИП, е ефективен и устойчив инструмент за планиране на цялостната обучителна дейност на Института в съответствие с основните права. Форумът на НИП функционира чрез създадени общности, на които са възложени специфични задачи в областта на върховенството на закона, етиката и професионалното поведение, правосъдието за деца, защитата на основните права, както и различни аспекти на правоприлагането.

В рамките на Форума по права на човека са структурирани следните общности от професионалисти:

 • Съдебна етика и професионално поведение;
 • Правосъдие за деца;
 • Защита правата на човека в гражданскоправен, наказателноправен и административноправен контекст.

Във Форума по права на човека функционира и група за разработване на структурирано учебно съдържание на самообучителни ресурси (наръчници, ръководства и помагала), които да подпомагат планирането и осъществяването на обучителната дейност на НИП.

Общностите са изградени на мултипрофесионален принцип и включват магистрати, служители на институциите с относима компетентност, представители на неправителствени организации и други специалисти, притежаващи задълбочени познания и опит.

Чрез общностите от професионалисти НИП прилага систематичен и комплексен подход в обучението в областта на върховенство на закона, етика и професионално поведение, работа по дела с деца при отчитане на специфичните потребности на всички целеви групи.

Дейности, които са възложени на общностите във Форума по права на човека:

 • идентифициране на потребности от обучение, съобразени с компетентността и функциите на ангажираните професионалисти (съдии, прокурори, следователи и други);
 • планиране и провеждане на обучителни дейности и дискусионни формати;
 • проучване и интегриране на добри практики и международен опит в обучителните дейности;
 • идентифициране, структуриране и разработване на обучителни ресурси.

Станете част от общностите на НИП