Стандартите за съдебно обучение са модерен инструмент за стратегическо планиране на обучителната дейност, който се прилага във водещите съдебни школи в Европейския съюз. В основата на модела стои дефинирането на определен набор от знания, умения и компетентности, необходими за изпълнение на правомощията на органите на съдебната власт. Тези компетентности включват професионални правни умения – в основата на които стои зачитането на върховенството на закона, прилагането на основните права, спазването на етичните принципи и правила, както и неюридически знания и умения, които се развиват от психологията, икономиката и социалните науки. Цялостната обучителна дейност на водещите съдебни школи в Европа като учебно съдържание и обучителни ресурси е структурирана върху компетентностния модел.

Стандарти за съдебно обучение за ефективно изпълнение на съдийски длъжности

Профил на обучаемия Съдия в Административен съд

Профил на обучаемия съдия в Районен съд– граждански профил

Профил на обучаемия съдия в Окръжен съд – граждански и търговски дела

Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности на съдия в Окръжен съд граждански и търговски профил

Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности на Съдия в Административен съд

Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности на съдия в Апелативен съд граждански и търговски профил

Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности на съдия в Районен съд– граждански профил

Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности за допълнителни и факултативни дейности във връзка с изпълнение на длъжността съдия

Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности на съдия в апелативен съд – наказателни дела

Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности на съдия в окръжен съд – наказателни дела

Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности на съдия в районен съд – наказателен профил

Каталог на компетентностите към Стандарт за съдебно обучение и развитие на ключови умения и компетентности на длъжността съдия

Стандарти за съдебно обучение за ефективно изпълнение на прокурорски и следователски длъжности

Стандарти за съдебно обучение за ефективно упражняване на длъжностите „прокурор“ и „следовател“

Стандарти за съдебно обучение за ефективно изпълнение на длъжност административен ръководител в органите на съдебната власт

Стандарти за съдебно обучение за ефективно упражняване на длъжността „административен ръководител“