Ключовата роля на съдебния обучител, модерният учебен процес, интегриращ информационните и комуникационните технологии, и достъпните учебни и информационни ресурси стоят в основата на устойчивостта и качеството на обучителната дейност на Националния институт на правосъдието.

Стратегическият план на НИП 2023 – 2026 очертава специфични цели за реализиране на този приоритет:

  • Модернизиране на формите и методите на обучение и самообучение;
  • Насърчаване и последователно провеждане на обучение на работното място чрез изградените споделени пространства за съдебно обучение на НИП в органите на съдебната власт;
  • Разработване на текущи анализи за въздействието на проведените обучителни дейности върху професионалното поведение на обучаемите като елемент от процеса на оценяване;
  • Пълноценно интегриране на новите технологии в учебния процес, обучителните дейности и ресурси на Института.