Състав на Програмния съвет

На свое заседание, проведено на 19.12.2022 г., управителният съвет одобри поименен състав на програмния съвет с мандат 2023 – 2025 г., както следва:

 

Върховен касационен съд

1. Галина Тонева – съдия, председател на второ наказателно отделение на Върховния касационен съд

2. Емилия Василева – съдия, председател на второ търговско отделение на Върховния касационен съд

3. Светлана Калинова – съдия, Върховен касационен съд

 

Върховен административен съд 

4. Сибила Симеонова – съдия, Върховен административен съд

5. Стефка Кемалова – съдия, Върховен административен съд

 

Прокуратура на Република България 

6. Николай Георгиев – прокурор, завеждащ отдел „Аналитичен“ при Върховна касационна прокуратура

7. Николай Любенов – прокурор, завеждащ отдел „Съдебен“ при Върховна касационна прокуратура

 

Национална следствена служба 

8. Владислав Андреев – завеждащ отдел 06 „Аналитично-методически“ в НСлС

 

Висш съдебен съвет

9. Вероника Имова – член на Съдийската колегия на ВСС

10. Калина Чапкънова – член на Прокурорската колегия на ВСС

 

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

11. Любка Кабзималска – инспектор в ИВСС

 

Министерство на правосъдието 

12. Митка Захарлиева – директор на дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“

13. Милена Коцева – директор на дирекция „Процесуално представителство на РБ пред ЕСПЧ“

 

Постоянните преподаватели участват по право в работата на програмния съвет. Постоянните преподаватели на Випуск 2023/2024 в НИП са:

  1. Анелия Янева – постоянен преподавател по гражданско право и процес на кандидатите за младши съдии
  2. Мария Кавракова-Аршева – постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии
  3. Искра Билярска – постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори
  4. Нина Янева –  постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори
  5. Елена Динева – постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши следователи

Информация

Програмният съвет е помощен орган на Националния институт на правосъдието с  консултативни функции в процеса на разработване и актуализиране на учебните програми и в разширяването и укрепването на преподавателския капацитет на Националния институт на правосъдието.

Програмният съвет се състои от изтъкнати специалисти от правната теория и практика и включва представители на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Прокуратурата на РБ и/или други органи на съдебната власт и министъра на правосъдието. Постоянните преподаватели участват по право в работата на Програмния съвет.

Правомощия

Съгласно чл. 57 от  Правилника за организацията на дейността на НИП и на неговата администрация Програмният съвет е помощен орган на Националния институт на правосъдието, който има консултативни функции. Поименният му състав се одобрява от Управителния съвет по предложение на директора.  Членовете на Програмния съвет се избират за срок от 3 години без ограничение на мандатите.