НИП осъществява нормативно възложените му правомощия, като се ръководи от Управителен съвет, в който влизат петима представители на Висшия съдебен съвет и двама представители на Министерството на правосъдието.

Председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд, главният прокурор и министърът на правосъдието, са членове по право на Управителния съвет от квотата на Висшия съдебен съвет, а останалите представители се избират с решение на пленума на ВСС по предложение на съответната колегия, по един от съдийската и един от прокурорската колегия.

Председателят на Върховния касационен съд е председател на Управителния съвет.

В състава на Управителния съвет на НИП влизат:

galina-zaharova

Галина Захарова

Председател на Върховния касационен съд
Председател на Управителния съвет

georgi-cholakov

Георги Чолаков

Председател на Върховния административен съд

Сарафов

Борислав Боби Сарафов

и. ф. Главен прокурор на Република България

Атанас Славов портрет

Атанас Славов

министър на правосъдието и пазител на държавния печат

Yuliya-Kovacheva

Юлия Ковачева

Заместник-министър на правосъдието

sevdalin-mavrov

Севдалин Мавров

член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

Evgeni-Ivanov

Евгени Иванов

Член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет

Правомощия

Съгласно чл. 11 от  Правилника за организацията на дейността на НИП и на неговата администрация Управителният съвет:

 • избира и освобождава директора и заместник-директорите;
 • приема учебните програми за задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, за задължителната квалификация при първоначално назначаване в органите на съдебна власт и при повишаване в длъжност;
 • одобрява проекта на бюджет на Националния институт на правосъдието и го представя пред Висшия съдебен съвет;
 • приема вътрешните правила, предвидени в правилника по чл. 263 от Закона за съдебната власт;
 • одобрява състава на Програмния съвет на Националния институт на правосъдието;
 • прави предложение пред Висшия съдебен съвет за определяне числеността на служителите;
 • приема тригодишен план за дейността си;
 • приема годишен план за дейността на Националния институт на правосъдието;
 • организира, ръководи и контролира участието на Националния институт на правосъдието в Европейската мрежа за съдебно обучение;
 • определя броя и одобрява постоянните преподаватели и ги оценява за периода, през който са командировани в Националния институт на правосъдието;
 • одобрява временните преподаватели;
 • приема решения по други въпроси съгласно правилника или вътрешните правила;
 • извършва други дейности, необходими за ефективното функциониране на Националния институт на правосъдието.