Съгласно чл. 11 от  Правилника за организацията на дейността на НИП и на неговата администрация Управителният съвет:

 • избира и освобождава директора и заместник-директорите;
 • приема учебните програми за задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, за задължителната квалификация при първоначално назначаване в органите на съдебна власт и при повишаване в длъжност;
 • одобрява проекта на бюджет на Националния институт на правосъдието и го представя пред Висшия съдебен съвет;
 • приема вътрешните правила, предвидени в правилника по чл. 263 от Закона за съдебната власт;
 • одобрява състава на Програмния съвет на Националния институт на правосъдието;
 • прави предложение пред Висшия съдебен съвет за определяне числеността на служителите;
 • приема тригодишен план за дейността си;
 • приема годишен план за дейността на Националния институт на правосъдието;
 • организира, ръководи и контролира участието на Националния институт на правосъдието в Европейската мрежа за съдебно обучение;
 • определя броя и одобрява постоянните преподаватели и ги оценява за периода, през който са командировани в Националния институт на правосъдието;
 • одобрява временните преподаватели;
 • приема решения по други въпроси съгласно правилника или вътрешните правила;
 • извършва други дейности, необходими за ефективното функциониране на Националния институт на правосъдието.