Националният институт на правосъдието е работодател в публичния сектор и като такъв е задължен субект по смисъла на чл.12, ал.1, т.1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

Сигнали свързани с дейността на НИП могат да подават лицата в публичния и в частния сектор за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

Начините за подаване на сигнали са чрез:- вътрешен канал, който се осигурява от Националния институт на правосъдието;- външен канал, който се осигурява от КЗЛД;- публично оповестяване на информацията.

За подаване на сигнали чрез вътрешния канал на Националния институт на правосъдието подаващите сигнали могат да ползват един от следните начини:

  • по електронната поща на следния електронен адрес: signal@nij.bg
  • по телефон на следния номер: 02 9359 113 – телефон на титуляра; 02 9359 186 –телефон на заместващия титуляра;
  • по пощата или лично на адреса на института: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“№14, стая 101.

За гарантиране поверителността на подадения сигнал при подаване на сигнала на хартиен носител, се препоръчва на подаващия, да постави бележка за поверителност и указание пликът да се отвори от лицето по чл. 14, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН.

При множество подадени сигнали Националният институт на правосъдието ще разгледа чрез отговорното лице по чл. 14, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН приоритетно сигналите, които съдържат информация, която се отнасят до:

  • конфликт на интереси;
  • висок обществен интерес;
  • финансови загуби или нанасяне на вреди на имуществото и сградния фонд на Института;
  • голям кръг засегнати лица.

В процеса на приемане, регистрация, разглеждане и произнасяне по сигналите за нарушения Националният институт на правосъдието ще прилага строги мерки за поверителност на информацията.

Приложения: