cropped-NIP-LOGO.pngНационален институт на правосъдието

гр. София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 14
За контакт с конкретно звено или служител в Националния институт на правосъдието вижте в списъка по-долу или в нашата органиграма.
Дирекция “Начално и въвеждащо обучение”

Незабравка Стоева
Директор на дирекция

Телефон за контакт: + (359 2) 9359 148
ел. поща:n.stoeva@nij.bg

Биляна Енчева
Програмен ръководител

Телефон за контакт: + (359 2) 9359 132
ел. поща: biliana.encheva@nij.bg

Геновева Трендафилова
Програмен координатор
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 003
ел. поща: g.trendafilova@nij.bg

Николина Николова
Програмен координатор
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 131
ел. поща: nikolova@nij.bg

Иванка Кирилова
Програмен координатор
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 145
ел. поща: i.kirilova@nij.bg

Спасимир Здравков
Програмен координатор
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 182
ел. поща: s_zdravkov@nij.bg

Мария Найденова
Програмен координатор 
Телефон за контакт: + (359 2) 9359  105
ел. поща: m.naydenova@nij.bg

Нивелина Гяурова
Програмен координатор
Телефон за контакт: + (359 2) 9359  003
ел. поща:  n.gyaurova@nij.bg

Радослав Нешев
Програмен сътрудник - техническо обезпечаване на обученията

Телефон за контакт: + (359 2) 9359 102
ел.поща: r.neshev@nij.bg

Дирекция "Обучение на съдебната администрация"

Елена Икономова
Директор на дирекция
Телефон за контакт: 02 9359 127
ел. поща: e.ikonomova@nij.bg

Боряна Урманова-Григорова
Програмен ръководител
Телефон за контакт: 02 9359 155
ел. поща: grigorova@nij.bg

Лилия Димитрова-Зарева
Програмен координатор
Телефон за контакт: 02 9359 142
ел. поща: l.zareva@nij.bg

Велин Турмаков
Програмен координатор
Телефон за контакт: 02 9359 135
ел. поща: v.tourmakov@nij.bg

Габриела Бакалова
Програмен координатор
Телефон за контакт: 02 9359 147
ел. поща: g.bakalova@nij.bg

Ралица Иванова
Програмен координатор
Телефон за контакт: + (359 2) 9359  154
ел. поща: r.ivanova@nij.bg

Анна Гергова
Младши експерт
Телефон за контакт: 02 9359 179
ел. поща: a.gergova@nij.bg    

Дирекция “Текущо обучение и международен обмен на магистрати”

Люба Райнова
Директор на дирекция
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 126
ел. поща: l.rainova@nij.bg

Елена Рускова
Програмен ръководител
Телефон за контакт: +(359 2) 9359 139
eл. поща: ruskova@nij.bg

Калина Цакова
Програмен ръководител
Телефон за контакт: +(359 2) 9359 152
ел. поща: k.tzakova@nij.bg

Калина Лазарова
Програмен ръководител
Телефон за контакт: +(359 2) 9359 158
ел. поща: k.lazarova@nij.bg

Станимир Керемидчиев
Програмен ръководител
Телефон за контакт: +(359 2) 9359 120
ел. поща: s.keremidchiev@nij.bg

Корнелия Кирилова
Програмен ръководител
Телефон за контакт: + (359 2) 9359  161
ел. поща: k.kirilova@nij.bg

Нина Димова-Класанова
Програмен координатор
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 143
ел. поща: n.dimova@nij.bg

Ралица Русева
Програмен координатор
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 128
eл. поща: ruseva@nij.bg

Димитър Митев
Програмен координатор
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 163
ел. поща:  d.mitev@nij.bg

Светлана Янкова
Програмен координатор
Телефон за контакт: + (359 2) 9359   156
ел. поща:s.yankova@nij.bg

Райа Костова
Програмен координатор
Телефон за контакт: + (359 2) 9359  106
ел. поща: r.kostova@nij.bg

Ани Пармаксизян
Програмен координатор 
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 188
ел. поща: a.parmaksizian@nij.bg

Емил Георгиев
Старши експерт
Телефон за контакт: +(359 2) 9359 103
ел. поща: e.georgiev@nij.bg

Диляна Петровска
Старши експерт
Телефон за контакт: +(359 2) 9359 007
ел. поща: d.petrovska@nij.bg

Ангелина Лулчева
Програмен сътрудник
Телефон за контакт: + (359 2) 9359  144
ел. поща: a.lulcheva@nij.bg

Анатолий Петков
Програмен сътрудник - техническо обезпечаване на обученията
телефон за контакт: + (359 2) 9359 129
ел. поща: petkov@nij.bg

Дирекция “Електронно обучение и информационни ресурси”

Дорина Христова-Коева
Директор на дирекция
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 136
ел. поща: d.hristova@nij.bg

Спас Манов
Програмен ръководител
Телефон за контакт: +(359 2) 9359 136
ел поща: s.manov@nij.bg

Янислава Андреева-Александрова
Програмен ръководител
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 162
ел. поща: y.andreeva@nij.bg

Зина Ташкова-Филчева
Програмен координатор
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 001
ел. поща:  z.filcheva@nij.bg

Валентина Караганова
Програмен координатор
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 123
ел. поща: v.karaganova@nij.bg

Светла Тодорова
Програмен координатор
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 104
ел. поща: todorova@nij.bg

Лилия Иванова
Програмен координатор
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 104
ел. поща:  l.ivanova@nij.bg

Преслав Пейков
Системен администратор
телефон за контакт: (+359 2) 9359 122
ел. поща: p.peikov@nij.bg

Калин Янерлиев
Младши експерт
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 187
ел. поща: k.yanerliev@nij.bg

Дирекция ”Финанси, бюджет и стопански дейности”

Василена Йорданова
Директор на дирекция
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 107
Факс:  + (359 2) 9359 170
ел. поща: yordanova.v@nij.bg

Отдел ”Финанси, бюджет и човешки ресурси”

Иван Георгиев
началник на отдел
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 108
ел. поща: georgiev.i@nij.bg

Ирена Траянова
Главен експерт - счетоводител 
Телефон за контакт: +(359 2) 9359 112
ел. поща: i.trayanova@nij.bg

Деспина Георгиева-Ковачева 
Главен експерт - счетоводител
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 115
ел. поща: d.kovacheva@nij.bg

Стоянка Нетовска
Главен експерт - счетоводител
Телефон за контакт: +(359 2) 9359 114
ел. поща: s.netovska@nij.bg

Мая Петрова
Младши експерт - касиер
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 149
ел. поща: petrova@nij.bg

Валентина Даскалова
Главен специалист - човешки ресурси
Телефон за контакт: (+359 2) 9359 133
ел. поща: v.daskalova@nij.bg

Отдел ”Стопански дейности, деловодство и архив”

Калоян Кръстанов  
Началник на отдел
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 110
ел. поща: krastanov.k@nij.bg

Бойка Иванова
Главен специалист - деловодство и архив
Tелефон за контакт: (+359 2) 9359 109
ел. поща: bobi_ivanova@nij.bg

Отдел "Юрисконсулти"

Маргаритка Христова-Николова
Началник на отдел
Телефон за контакт: (+359 2) 9359 186
ел. поща: m.nikolova@nij.bg

Росица Колева-Стоименова
Главен експерт - юрисконсулт
Телефон за контакт: (+359 2) 9359 002
ел. поща: r.stoimenova@nij.bg

Илияна Терзийска
Младши експерт - юрисконсулт
Телефон за контакт: + (359 2) 9359  184
ел. поща: i.terziiska@nij.bg

Преслав Николов
Младши експерт - юрисконсулт
Телефон за контакт: + (359 2) 9359  178
ел. поща: p.nikolov@nij.bg

Финансов контрольор

Донка Грънчева
Финансов контрольор
Телефон за контакт: + (359 2) 9359 130
ел. поща:  grancheva@nij.bg

Местоположение

Данни за банкови сметки
Субсидия, такси и други суми
Банка: БНБ-ЦУ
IBAN:  BG20 BNBG 9661 3100 1741 01
BIC:    BNBGBGSD
Набирателна сметка за гаранции
Банка: БНБ-ЦУ
IBAN: BG11 BNBG 9661 3300 1741 01
BIC:   BNBGBGSD
Данни за фактура
Национален институт на правосъдието-НИП
Адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14
ЕИК: 131 177 220
Идент. № по ЗДДС: BG 131177220
МОЛ: Миглена Тачева