cropped-NIP-LOGO.pngНационален институт на правосъдието

гр. София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 14

За контакт с конкретно звено или служител в Националния институт на правосъдието вижте списъка по-долу или нашата органиграма.

nip-post

  Отговорете на въпроса:
  Дирекция “Начално и въвеждащо обучение”

  Незабравка Стоева
  Директор на дирекция

  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 148
  ел. поща:n.stoeva@nij.bg

  Биляна Енчева
  Програмен ръководител

  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 132
  ел. поща: biliana.encheva@nij.bg

  Геновева Трендафилова
  Програмен ръководител
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 003
  ел. поща: g.trendafilova@nij.bg

  Николина Николова
  Програмен координатор
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 131
  ел. поща: nikolova@nij.bg

  Иванка Кирилова
  Програмен координатор
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 145
  ел. поща: i.kirilova@nij.bg

  Спасимир Здравков
  Програмен координатор
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 182
  ел. поща: s_zdravkov@nij.bg

  Мария Найденова
  Програмен координатор 
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359  105
  ел. поща: m.naydenova@nij.bg

  Радослав Нешев
  Програмен сътрудник - техническо обезпечаване на обученията

  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 102
  ел.поща: r.neshev@nij.bg

  Дирекция "Обучение на съдебната администрация"

  Елена Икономова
  Директор на дирекция
  Телефон за контакт: 02 9359 127
  ел. поща: e.ikonomova@nij.bg

  Боряна Урманова-Григорова
  Програмен ръководител
  Телефон за контакт: 02 9359 155
  ел. поща: grigorova@nij.bg

  Лилия Димитрова-Зарева
  Програмен координатор
  Телефон за контакт: 02 9359 142
  ел. поща: l.zareva@nij.bg

  Велин Турмаков
  Програмен координатор
  Телефон за контакт: 02 9359 135
  ел. поща: v.tourmakov@nij.bg

  Габриела Бакалова
  Програмен координатор
  Телефон за контакт: 02 9359 147
  ел. поща: g.bakalova@nij.bg

  Ралица Иванова
  Програмен координатор
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359  154
  ел. поща: r.ivanova@nij.bg

  Анна Гергова
  Младши експерт
  Телефон за контакт: 02 9359 179
  ел. поща: a.gergova@nij.bg    

  Дирекция “Текущо обучение и международен обмен на магистрати”

  Люба Райнова
  Директор на дирекция
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 126
  ел. поща: l.rainova@nij.bg

  Елена Рускова
  Програмен ръководител
  Телефон за контакт: +(359 2) 9359 139
  eл. поща: ruskova@nij.bg

  Калина Цакова
  Програмен ръководител
  Телефон за контакт: +(359 2) 9359 152
  ел. поща: k.tzakova@nij.bg

  Калина Лазарова
  Програмен ръководител
  Телефон за контакт: +(359 2) 9359 158
  ел. поща: k.lazarova@nij.bg

  Станимир Керемидчиев
  Програмен ръководител
  Телефон за контакт: +(359 2) 9359 120
  ел. поща: s.keremidchiev@nij.bg

  Корнелия Кирилова
  Програмен ръководител
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 161
  ел. поща: k.kirilova@nij.bg

  Нина Димова-Класанова
  Програмен координатор
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 143
  ел. поща: n.dimova@nij.bg

  Ралица Русева
  Програмен координатор
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 128
  eл. поща: ruseva@nij.bg

  Димитър Митев
  Програмен координатор
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 163
  ел. поща:  d.mitev@nij.bg

  Светлана Янкова
  Програмен координатор
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 156
  ел. поща:s.yankova@nij.bg

  Райа Костова
  Програмен координатор
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 106
  ел. поща: r.kostova@nij.bg

  Ани Пармаксизян
  Програмен координатор 
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 188
  ел. поща: a.parmaksizian@nij.bg

  Нивелина Гяурова
  Програмен координатор
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 117
  ел. поща:  n.gyaurova@nij.bg

  Емил Георгиев
  Старши експерт
  Телефон за контакт: +(359 2) 9359 103
  ел. поща: e.georgiev@nij.bg

  Диляна Петровска
  Старши експерт
  Телефон за контакт: +(359 2) 9359 007
  ел. поща: d.petrovska@nij.bg

  Ангелина Лулчева
  Програмен сътрудник
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 144
  ел. поща: a.lulcheva@nij.bg

  Анатолий Петков
  Програмен сътрудник - техническо обезпечаване на обученията
  телефон за контакт: + (359 2) 9359 129
  ел. поща: petkov@nij.bg

  Дирекция “Електронно обучение и информационни ресурси”

  Дорина Христова-Коева
  Директор на дирекция
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 136
  ел. поща: d.hristova@nij.bg

  Спас Манов
  Програмен ръководител
  Телефон за контакт: +(359 2) 9359 136
  ел поща: s.manov@nij.bg

  Янислава Андреева-Александрова
  Програмен ръководител
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 162
  ел. поща: y.andreeva@nij.bg

  Зина Ташкова-Филчева
  Програмен координатор
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 001
  ел. поща:  z.filcheva@nij.bg

  Валентина Караганова
  Програмен координатор
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 123
  ел. поща: v.karaganova@nij.bg

  Светла Тодорова
  Програмен координатор
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 104
  ел. поща: todorova@nij.bg

  Лилия Иванова
  Програмен координатор
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 104
  ел. поща:  l.ivanova@nij.bg

  Преслав Пейков
  Системен администратор
  телефон за контакт: (+359 2) 9359 122
  ел. поща: p.peikov@nij.bg

  Калин Янерлиев
  Младши експерт
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 187
  ел. поща: k.yanerliev@nij.bg

  Дирекция ”Финанси, бюджет и стопански дейности”

  Василена Йорданова
  Директор на дирекция
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 107
  Факс:  + (359 2) 9359 170
  ел. поща: yordanova.v@nij.bg

  Отдел ”Финанси, бюджет и човешки ресурси”

  Иван Георгиев
  началник на отдел
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 108
  ел. поща: georgiev.i@nij.bg

  Ирена Траянова
  Главен експерт - счетоводител 
  Телефон за контакт: +(359 2) 9359 112
  ел. поща: i.trayanova@nij.bg

  Деспина Георгиева-Ковачева 
  Главен експерт - счетоводител
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 115
  ел. поща: d.kovacheva@nij.bg

  Мая Петрова
  Младши експерт - касиер
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 149
  ел. поща: petrova@nij.bg

  Валентина Даскалова
  Главен специалист - човешки ресурси
  Телефон за контакт: (+359 2) 9359 133
  ел. поща: v.daskalova@nij.bg

  Отдел ”Стопански дейности, деловодство и архив”

  Калоян Кръстанов  
  Началник на отдел
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359 110
  ел. поща: krastanov.k@nij.bg

  Бойка Иванова
  Главен специалист - деловодство и архив
  Tелефон за контакт: (+359 2) 9359 109
  ел. поща: bobi_ivanova@nij.bg

  Отдел "Юрисконсулти"

  Маргаритка Христова-Николова
  Началник на отдел
  Телефон за контакт: (+359 2) 9359 186
  ел. поща: m.nikolova@nij.bg

  Илияна Терзийска
  Младши експерт - юрисконсулт
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359  184
  ел. поща: i.terziiska@nij.bg

  Преслав Николов
  Младши експерт - юрисконсулт
  Телефон за контакт: + (359 2) 9359  178
  ел. поща: p.nikolov@nij.bg

  Финансов контрольор

  Стоянка Нетовска
  Финансов контрольор
  Телефон за контакт: +(359 2) 9359 114
  ел. поща: s.netovska@nij.bg

   

  Местоположение

  Данни за банкови сметки
  Субсидия, такси и други суми
  Банка: БНБ-ЦУ
  IBAN:  BG20 BNBG 9661 3100 1741 01
  BIC:    BNBGBGSD
  Набирателна сметка за гаранции
  Банка: БНБ-ЦУ
  IBAN: BG11 BNBG 9661 3300 1741 01
  BIC:   BNBGBGSD
  Данни за фактура
  Национален институт на правосъдието-НИП
  Адрес: гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14
  ЕИК: 131 177 220
  Идент. № по ЗДДС: BG 131177220
  МОЛ: Миглена Тачева