Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) обявява покана за кандидатстване в регионални обмени (EN / FR) в рамките на Програма за обмен 2024.

Регионалните обмени са насочени към насърчаване на взаимното доверие между магистрати/съдебни служители, намиращи се от двете страни на една вътрешна граница на ЕС, с цел идентифициране и решаване на практически проблеми, произтичащи от трансгранични случаи и създаване на условия за пряко трансгранично сътрудничество.

Критерии за участие в регионалните обмени:

– Могат да кандидатстват български магистрати и съдебни служители, които работят по дела с трансгранично измерение или част от ежедневната им работа да е свързана с трансграничното сътрудничество с най-близката съседна държава от ЕС;

– Съдилищата/прокуратурите на гостуващия и приемащия участник трябва да се намират на разстояние не повече от 150 км от националната граница (така че максималното разстояние между двете съдилища/прокуратури да не надхвърля 300 км);

– Държавите от ЕС, в които български магистрати/съдебни служители могат да провеждат регионални обмени са Гърция и Румъния;

– Всеки кандидат сам трябва да намери подходяща приемаща институция, която да отговаря на горепосочените критерии;

– Работният език на даден обмен се уточнява от участниците в него. ЕМСО не покрива разходи за превод, както и разходи на приемащата институция;

– Продължителността на регионалните обмени е 5 работни дни.

Кандидатстването в регионалните обмени става чрез електронната платформа на ЕМСО  , като се подава проектно предложение (EN / FR), изготвено от гостуващия кандидат и съдържащо подробна мотивация. В проектното предложение следва да се посочи и трансграничното измерение, което ще бъде разгледано по време на обмена. Друг задължителен реквизит, който трябва да се представи, е споразумение за домакинство (EN / FR), подписано от приемащия съд или прокуратура.

Периодът за кандидатстване е целогодишен, до изчерпване на предвидения за дейността бюджет, но не по-късно от 15 ноември 2024 г.

Регионалните обмени са индивидуални, но е допустимо да кандидатстват и групи от максимум двама (2) участници от един и същи съд/прокуратура. Всеки член на групата трябва да подаде индивидуално проектно предложение.

Регионалните обмени могат да бъдат реципрочни, но не е задължително. В случай на реципрочен обмен (т.е. участникът в даден обмен да бъде, както гост, така и домакин на своя колега от съседната държава в рамките на 2024 г.) кандидатите и от двете държави следва да подадат свои проектни предложения в платформата на ЕМСО.

Одобрените участници трябва да осъществят обмена си  най-късно до 13 декември 2024 г.

Финансовите условия за участие в регионалните обмени можете да намерите тук .

Лица за контакт:

Калина Цакова, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (ел.поща: k.tzakova@nij.bg, телефон: 02/9359 152)

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (ел.поща: s.keremidchiev@nij.bg, телефон: 02/9359 120)

Skip to content