55 съдии и прокурори от районно и окръжно ниво, следователи и разследващи полицаи се включиха в електронното дистанционно обучение на тема „Сексуална експлоатация. Наказателноправен режим”, организирано от Националния институт на правосъдието по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие”, финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Едномесечното обучение, което започна на 18 октомври 2022 г. е разработено от мултидисциплинарен екип от експерти и адресира актуалните обучителни потребности на българските магистрати и служители на правоохранителните органи в областта на разпознаване, доказване, квалифициране и индивидуализация на отговорността при престъпни прояви на сексуална експлоатация и проблемите при интегриране на относимите международни и европейски правни стандарти.

Обучителният курс предвижда самостоятелна работа с учебни материали, групови дейности, ориентирани към обмен на практика и опит (в т.ч. решаване на казуси, дискусии във форум и участие в уебинари), както и полагане на финален тест.

Обучението е насочено към изграждане на задълбочени познания и умения за разпознаване на явленията от областта на сексуалната експлоатация и за квалифициране и индивидуализация по дела с фактическа и правна сложност и съчетано прилагане на различни наказателноправни институти, вкл. свързани с действителни и привидни съвкупности с други престъпления, конкуренция на квалификации, усложнена престъпна дейност и др. Курсът цели да допринесе и за повишаване на интердисциплинарните знания в посочената област за целите на правната квалификация и индивидуализация, както и за формиране на професионални нагласи към сексуалната експлоатация, съответни на законовите изисквания, международните стандарти и добрите практики по тяхното прилагане.


Договор № BGJUSTICE-4.001-0002/12.02.20 г. по проект „Превенция и противодействие на насилието срещу жени и домашното насилие“, осъществяван с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Skip to content