На 5 и 6 март 2024 г. в Страсбург, Европейската програма за обучение по права на човека на юристи на Съвета на Европа (програма HELP) организира тематичен семинар „Независимост на съдебната власт и върховенство на закона“ за съдии от държавите членки на ЕС по проект „Съдебно обучение по проблеми на върховенството на закона и основните права”, осъществяван с финансовата подкрепа на ЕС.

Семинарът ще предостави цялостен преглед на стандартите за независимостта на съдебната власт, установени в правната рамка на Съвета на Европа и ЕС, през призмата на защитата на основните права и въздействието върху върховенството на закона, както и възможност за обмен на опит между съдиите, участващи в него относно принципите, добрите практики и предизвикателствата в тази област.

Посоченият семинар ще постави началото на електронния обучителен курс на програма HELP на тема „Етика за съдии“, който ще се проведе в рамките на около месец и половина, посредством обучителната платформа на програмата (https://help.elearning.ext.coe.int), под ръководството на съдия Nina Betetto, член и бивш председател на Консултативния съвет на европейските съдии към Съвета на Европа (CCJE).

Разработен от програма HELP съвместно със секретариатите на Венецианската комисия, Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ), Консултативните съвети на европейските съдии и прокурори (CCJE и CCPE) и Регистратурата на ЕСПЧ, обучителният курс осигурява интерактивен преглед на основните понятия, принципи и споделени ценности в разглежданата област, на международно и европейско ниво и относимата практика на ЕСПЧ и СЕС, с цел подобряване разбирането и прилагането, от страна на съдиите, на разработените професионални инструменти в областта и ефективно справяне с етичните предизвикателства, при изпълнение на служебните им задължения.

Посочените обучителни дейности ще се проведат изцяло на английски език.

Разходите за участие в присъствения семинар се покриват по посочения проект на Съвета на Европа.

Изискванията към участниците са много добро ниво на владеене на английски език и задължителност на участието в тематичния семинар и в електронното обучение.

По-подробна информация относно концептуалната рамка и програмата на посочените обучителни дейности можете да откриете тук.

При интерес за участие е необходимо в срок до 05.02.2024 г. да изпратите имената си (изписани на латиница по документ за самоличност) и заеманата от Вас длъжност в органите на съдебната власт до Корнелия Кирилова, ел. поща: k.kirilova@nij.bg, тел. 02 9359 161.

Кандидатите, допуснати до участие в обучителните дейности на HELP ще бъдат уведомени от организаторите.

Skip to content