Необходимост и отговорност за всички ни е качественото съдебно обучение, тъй като то е гаранция за ефикасността на правосъдието – така директорът на НИП, г-жа Миглена Тачева, на 26.01.2024 г. откри публичната дискусия на тема “Усъвършенстване на модела на задължително първоначално обучение на кандидатите за младши прокурори и младши следователи”. Подчерта, че събитието е продължение на дискусията от 07 – 08.12.2023 г., за обучението на кандидатите за младши съдии и на създадения от НИП дискусионен форум „Знанието е отговорност“.

Г-жа Елена Каракашева – заместник на главния прокурор при Върховна прокуратура, г-жа Ивелина Христова – и.ф. директор на Националната следствена служба, административни ръководители на районни и окръжни прокуратури, окръжни следствени служби, председателите на Асоциацията на прокурорите, на Камарата на следователите и на Съюза на юристите в България, постоянни и временни преподаватели на кандидатите за младши прокурори и младши следователи взеха участие в дискусията. Г-жа Каракашева благодари за организирания форум и отчете значимия принос на НИП за непрестанното усъвършенстване на съдебното обучение. Сподели че съдебното обучение и професионалната квалификация са от изключително важно значение, тъй като по този начин се постига утвърждаване върховенството на закона, повишаване авторитета на съдебната власт.

Г-жа Тачева обяви предложенията на НИП за усъвършенстване на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши прокурори и младши следователи, които са изготвени на базата на оценка на текущия модел на обученията и на сравнителното изследване на водещи практики за съдебно обучение на прокурорите в рамките на ЕМСО. Основна тяхна цел е провеждане на ефективен обучителен процес, насочен към формиране на умения и компетентности за изпълнение на длъжностите младши прокурор в районна прокуратура и младши следовател в окръжен следствен отдел. Съдържанието и методологията на задължителното първоначално обучение да включват: 1. Практическо обучение в НИП (с продължителност от 6 месеца – за кандидатите за младши прокурори и 3 месеца – за кандидатите за младши следователи), което се провежда от съдебни обучители и 2. Практически стажове в районните прокуратури, съответно в окръжните следствени отдели по местоназначение (с продължителност от 3/6 месеца), под ръководството на наставници. В хода на обучителния процес да се прилагат методите на формиращо оценяване, с основен инструмент – електронно портфолио. Предлага се въвеждане на добрата практика на ЕМСО – съществена част от задължителното първоначално обучение да се провежда под формата на стаж или обучение на работното място. Обучението да завършва с обобщаващо оценяване на базата на създаденото портфолио и да е при споделена отговорност и засилено сътрудничеството между НИП, районните прокуратури, окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури и наставниците.

По проведената дискусия НИП очаква предложения и становища в дискусионния форум „Знанието е отговорност“ до 06.02.2024 г.

Дирекция „Начално и въвеждащо обучение“

Skip to content